Månad: januari 2013

Vårkurs i floristik (maj 2013)

Inställd p.g.a. för få anmäl­ning­ar. Nytt för­sök näs­ta vår. De fles­ta av oss, och spe­ci­ellt träd­gårds­en­tu­si­as­ter­na, kan van­li­gen nam­nen på väx­ter­na man odlar. Och så klart att man är bekant med präst­kra­ge, tusen­skö­na, mask­ros och blå­kloc­ka! Men var­för är präst­kra­ge just präst­kra­ge och ingen­ting annat? På vårens flo­ristik­kurs lär vi oss hur man går till väga, när man tar reda på en växts namn. Vil­ka egen­ska­per tit­tar man på? Hur exa­mi­ne­rar man i en flo­ra? Hur är växt­sy­ste­met upp­byggt för att vi ska kun­na hit­ta rätt? Två träf­far bota­ni­se­rar vi i Bota­nis­ka träd­går­den, sedan pro­var vi våra kraf­ter på en lör­dags­ex­kur­sion i natu­ren nära Lund. Inga för­kun­ska­per krävs, bara vil­jan att tit­ta på blom­mor. Plats: Lunds uni­ver­si­tets bota­nis­ka träd­gård (sam­ling vid växt­hu­set). Datum & tid: ons­dag 15 maj och ons­dag 22 maj kl. 18.30 samt lör­dag 25 maj exkur­sion på dag­tid. Kurs­le­da­re: Marie Widén, före­stån­da­re för Bota­nis­ka träd­går­den Antal del­ta­ga­re: 12 styc­ken. Om intres­set blir stort, finns even­tu­ellt möj­lig­het att dub­ble­ra kur­sen. Kost­nad: 500 kro­nor per del­ta­ga­re. Kurslit­te­ra­tur: Krok & Almquist Svensk flo­ra (nya­re upp­la­gor, d.v.s. 2001 eller sena­re) …

Köp benmjöl!

Benmjöl

Skå­nekret­sen säl­jer ben­mjöl som är ett utmärkt långtids­verkande göd­sel­me­del, god­känt för eko­lo­gisk odling. Vi har vägt upp ben­mjö­let i 3 kg span­nar, vil­ket är han­ter­bart för fler­ta­let med­lem­mar, inte minst för 80 kro­nor per hink. Ben­mjöl är ett lång­tids­ver­kan­de orga­niskt göd­­sel- och jord­för­bätt­rings­me­del. Näring­en avges i takt med väx­ter­nas behov vil­ket ger jäm­na­re till­växt. Inne­hål­ler kvä­ve, fos­for samt mikro­nä­rings­äm­nen. Kvä­ve påver­kar väx­tens stor­lek och sti­mu­le­rar blad­till­väx­ten, medan fos­for är vik­tigt för bild­ning­en av kol­hyd­ra­ter i väx­ten. Kvä­ve (N) = 7, fos­for ℗ = 9, kali­um (K) = 0 vikt%. Använd­ning: Under­hålls­göds­la med 50 g ben­mjöl per m2. Strö ut ben­mjöl över ytan och myl­la ner det i jor­den. Vid göds­ling av träd och bus­kar: Tänk på att hela rot­sy­stem ska göds­las och att röt­ter­na sträc­ker sig ut till kro­nans omkrets. Används till alla typer av väx­ter – pryd­nads­väx­ter, bus­kar, träd och köks­väx­ter. God­känt för eko­lo­gisk odling. Vikt: 3 kg. Räc­ker till ca 60 m².

Kiekeberg och Tyskland 16–18 augusti 2013

Lite nytt – vi har ju bru­kat åka i april till Kie­ke­bergs växt­mark­nad, nu väl­jer vi hös­ten, ett lite annat plantsor­ti­ment såle­des. Ta nedan­stå­en­de som en apti­tre­ta­re. Mer infor­ma­tion föl­jer på Alnarp i vår och fort­satt här på web­ben. Pla­ne­ring för inre­se­da­gens pro­gram pågår. Vi bor 2 nät­ter i Ueter­sen på Park­ho­tel Rosa­ri­um. Dag 2 tar Kie­­ke­­berg-mark­­na­­den mer­par­ten av dagen. Hem­re­se­da­gen åker vi till Horst­mann som häl­sar oss varmt väl­kom­na på sön­da­gen. Så bota­ni­se­rar vi bland de små rara barr­väx­ter­na. Maken och jag var i Tyskland ett par dagar i maj 2012 och stan­na­de till hos Horst­mann på vägen hem. Des­sa val man ställs inför… God mat och trev­ligt säll­skap och så alla des­sa väx­ter. Ni häng­er väl med?!?!?! 2010 på våren när vi senast arran­ge­ra­de en Kie­­ke­­berg-resa låg pri­set på gans­ka pre­cis 3.000 kro­nor. Jag skul­le tro vi ham­nar där någon­stans. Lot­ta Björnlund Läs gär­na Skå­nekret­sens rese­vill­kor innan du anmä­ler dig till resan. Det finns fort­fa­ran­de (30 juli) en möj­lig­het att föl­ja med. Ring Lot­ta Björnlund på 0733–424904. Lis­tan över utstäl­la­re på växt­mark­na­den finns nu på Kie­ke­bergs …

Aster novae-angliae 'Andenken an Alma Pötschke'. Foto: Maj-Lis Åkesson.

Resa till Kolding 5 juni 2013

I Geo­gra­fisk Have i Kol­ding på Jyl­land hålls Dan­marks störs­ta plan­te­marked på Grund­lovs­da­gen den 5 juni var­je år. För­ra året hade man näs­tan 150 utstäl­la­re från både Dan­mark och grann­län­der­na. Läs mer på http://www.geografiskhave.dk/ För förs­ta gång­en kom­mer Skå­nekret­sen att anord­na en resa till den­na växt­mark­nad! Kanske blir det en ny tra­di­tion! Träd­gårds­re­san kom­mer bara att inne­hål­la besö­ket på växt­mark­na­den och allt­så inga and­ra träd­gårds­be­sök. Geo­gra­fisk Have är en fin bota­nisk träd­gård, vil­ken natur­ligt­vis inbju­der till fina pro­me­na­der. Resan beräk­nas kos­ta 700 kr per per­son och i pri­set ingår resa, inträ­de och lunch. Anmä­lan görs till Maj-Lis Åkes­son helst via e‑post lisa.a@live.se eller tele­fon 040–42 28 70. Sista anmäl­nings­dag är 2013-05-20. Ons­da­gen den 5 juni är en helg­dag i Dan­mark men var­dag i Sve­ri­ge. Väl­kom­men till en spän­nan­de Dan­marks­re­sa! Obser­ve­ra reg­ler för avbok­ning av resor som finns här! Maj-Lis

Saffranskrokus (Crocus sativus). Foto: Maj-Lis Åkesson.

Hemlig jubileumsresa 7 september 2013

Vi kom­mer att erbju­da en spän­nan­de endags­re­sa lör­dag 7 sep­tem­ber till en des­ti­na­tion vi tänk­te skul­le vara hem­lig. Vi tror att ni tyc­ker det kun­de vara kul och räk­nar med att fyl­la en buss med gla­da även­ty­ra­re. Lör­dag 7 sep­tem­ber kloc­kan 8 star­tar vår buss­re­sa från Alnarp till hem­lig ort. Vi är hem­ma igen kloc­kan 19. Där­e­mel­lan ska vi till en plant­sko­la, dric­ka eget med­havt kaf­fe, åka buss och äta mid­dag på ett värds­hus. Där möter vår gui­de oss för vida­re upp­täckts­färd. Resan är inte så lång (17 mil enkel resa) och gui­den heter Ken­neth Lorent­zon. Det är en resa du mås­te föl­ja med på! Jubi­le­ums­pris 375 kronor/person Anmä­lan till Bir­git­ta Pet­ters­son, birgitta.pettersson@telia.com, senast den 26 augusti. Läs gär­na Skå­nekret­sens rese­vill­kor innan du anmä­ler dig till resan.

Tulipa humilis 'Albacaerulea Oculata'. Foto: Dan Abelin.

Årsmöte 2013 (26 februari)

I feb­ru­a­ri star­tar vi Skå­nekret­sens 50-års­­­fi­­ran­­de med års­mö­te och sed­van­li­ga för­hand­ling­ar. För­fat­ta­ren, estra­dö­ren och träd­gårds­in­stal­la­tö­ren Hen­rik Valen­tin kom­mer och pra­tar »Om lus­ten att träd­går­de­ra«. Kväl­len avslu­tas med bull­ka­las. Ta med dig kaffe/te, så bju­der vi på hem­bak­ta bul­lar och kakor. Tis­dag 26 feb­ru­a­ri 2013, kl 19, Ter­ra Nova, Lant­bruks­u­ni­ver­si­te­tet, Alnarp DAGORDNING 1. Års­mö­tet öpp­nas 1a. Paren­ta­tion 2. Val av mötesord­fö­ran­de 3. Val av mötes­sek­re­te­ra­re 4. Val av två juste­rings­män, tilli­ka röst­räk­na­re 5. Frå­ga om års­mö­tet behö­ri­gen utlysts 6. Dag­ord­ning­en fast­stäl­les 7. Verk­sam­hets­be­rät­tel­sen 2012, före­drag­ning och god­kän­nan­de 8. Balans- och resul­tat­räk­ning, före­drag­ning och god­kän­nan­de 9. Revi­sions­be­rät­tel­se 10. Frå­ga om ansvars­fri­het för sty­rel­sen avse­en­de 2012 års för­valt­ning. 11. Val av sty­rel­se och sup­ple­an­ter: Ordi­na­rie leda­mö­ter: Avgå­en­de efter 2 år är Lot­ta Björnlund, kassör/viceordförande, Gun Bengts­son, sekr, Mari Zan­der, leda­mot, samt Bengt Åkes­son, leda­mot (avböjt omval) Sup­ple­an­ter: Avgå­en­de efter 1 år Moni­ca Bjerkéus och Tho­mas Ber­gqwist (avböjt omval). 12. Val av revi­so­rer och revi­sors­supple­ant på 1 år: Revi­so­rer: Avgå­en­de Lars Thorstens­son och Marie Lar­s­son. Sup­ple­ant: Avgå­en­de Anet­te Pers­son. 13. Val av val­be­red­ning på 1 år: Val­be­red­ning­en har under året …

Under konstruktion

Skå­nekret­sen byg­ger just nu upp en ny hem­si­da. Ha tåla­mod! I feb­ru­a­ri kom­mer arbe­tet för­hopp­nings­vis vara helt klart. Under tiden rekom­men­de­rar vi ett besök på vår blogg eller vår sida på Face­book. Om du är intres­se­rad av att bli med­lem fyl­ler du i for­mu­lä­ret här och anger att du vill vara med i Skå­nekret­sen.

Jubileumsresa till England (maj 2013)

Skå­nekret­sens jubi­le­ums­re­sa till Lake District 18–23 maj 2013 På den­na upp­le­vel­se­ri­ka resa till nor­ra Eng­land kom­mer vi bl.a. att besö­ka den beröm­da träd­går­den Levens Hall från 1600-talet, slott och inne­hålls­ri­ka pri­vat­träd­går­dar – men vi får ock­så upp­le­va poe­ten Wordswort­hs vack­ra land­skap i Eng­lands omskriv­na sjödi­strikt. PROGRAM Lör­da­gen den 18 maj Efter att ha lan­dat på flyg­plat­sen i Man­ches­ter tar vår buss oss norrut direkt till vårt hotell i Bow­­ness-on-Win­­der­­me­­re, det tar cir­ka en och en halv tim­ma. Vårt hotell lig­ger på någ­ra minu­ters gångav­stånd ner till sjön och till cent­rum av den trev­li­ga semeste­ror­ten vid sjön Win­der­me­re. Efter att ha chec­kat in ses vi sena­re för en väl­komst­drink och mid­dag till­sam­mans på hotel­let. Sön­da­gen den 19 maj Vi bör­jar dagen med besök i plant­samlar­träd­går­den Win­dy Hall, Win­de­me­re, hem­ma hos Dia­ne Hewitt och David Kinsman. Hon är ansva­rig för vil­ka träd­går­dar i Cum­bri­en som får vara med i »the Yel­low Book« och han star­ta­de en för­e­ning för japans­ka träd­går­dar. Deras 16000 m² sto­ra tomt består av ett myc­ket inne­hålls­rikt wood-land med en sam­ling ovan­li­ga träd och bus­kar, bl.a. av ste­war­tia, …

Vårens program 2013

Vårens förs­ta före­drags­hål­la­re är Hen­rik Valen­tin 26 feb­ru­a­ri. Ger­ben Tje­erds­ma kom­mer och pra­tar och säl­jer väx­ter 20 mars. I april får vi stor­be­sök från USA. Mis­sa inte kväl­len med Panayo­ti Kelai­dis 25 april! Vårens växt­mark­nad är 5 maj. Tis­dag 26 feb­ru­a­ri Års­mö­te, där­ef­ter berät­tar Hen­rik Valen­tin »Om lus­ten att träd­går­de­ra«. Vi bju­der på bull­ka­las med hem­bakt! Obs! Ta med eget kaf­fe, te eller annan dryck till bul­lar­na och kakor­na! Ons­dag 20 mars »Väx­ter jag odlar på Råda säte­ri« med Ger­ben Tje­erds­ma. Läs mer här. Tors­dag 25 april Panayo­ti Kelai­dis, Den­ver Bota­nic Gar­dens (USA), pra­tar om »Growing plants in Den­ver«. Obs! I Sto­ra aulan. I sam­ar­be­te med Peter Korns Träd­gård. Alla möten bör­jar kl. 19.00. Plats (feb & mars): Ter­ra Nova (Gam­la aulan), Slotts­vä­gen 5, Alnarp. Väg­be­skriv­ning och områ­des­kar­ta på SLU:s hem­si­da. Kar­ta på Goog­le Maps. Sön­dag 5 maj Växt­mark­nad i Alnarp 11.00–13.00 Gui­dad vand­ring i Alnarpspar­ken. Ta med pick­nick­korg. Skylt visar var vand­ring­en star­tar. Kom i god tid till möte­na, så du hin­ner väl­ja ut en bra bok ur vårt väl­sor­te­ra­de bib­li­o­tek. Du kan se vad som finns på vinst­bor­det eller till för­sälj­ning. Eller bara ming­la …