Månad: mars 2013

Sedum och Saxifraga hos Bengt Hansson i Helsingborg. Foto: Dan Abelin.

Growing plants in Denver (25 april 2013)

I april avslu­tar vi vårens före­drag med en rik­tig »gar­de­ner«. Tors­da­gen 25 april är vår före­drags­hål­la­re Panayo­ti Kelai­dis, »seni­or cura­tor« och »director« vid Den­ver Bota­nic Gar­dens, Colo­ra­do, USA. Jaha, och vem är det und­rar du. Vi fick tip­set av Peter Korn som har bju­dit in honom till sin nörd­lör­dag i april 2013. Hos oss ska han pra­ta om »Growing plants in Den­ver«. Redan nu har vi hört att intres­set för Mr. Kelai­dis är stort. Till bib­li­o­te­ket har vi har köpt in boken Flou­rish: A Visio­na­ry Gar­den in the Ame­ri­can West som han sam­man­ställt med anled­ning av Den­vers bota­nis­ka träd­gårds 50-års­­ju­­bi­­le­um. Till hem­si­dan har kret­sens sty­rel­se­le­da­mot Moni­ca Bjer­keus över­satt en inter­vju med Panayo­ti Kelai­dis (inter­vjun är pub­li­ce­rad med benä­get till­stånd av The Den­ver Post). OBS! Den­na kväll byter vi ut den van­li­ga möteslo­ka­len mot sto­ra aulan. Kväl­len sker i sam­ar­be­te med Peter Korn. Avgift: med­lem­mar i Skå­nekret­sen gra­tis, övri­ga 50 kro­nor. Tors­dag 25 april 2013, kl 19, sto­ra aulan, Lant­bruks­u­ni­ver­si­te­tet, Alnarp Eve­ne­mang­et på Face­book

Torbjörn Söderlunds grind. Foto: Torbjörn Söderlund.

Latinet och växterna – baksidestext

Träd­gård­s­ama­tö­rer emel­lan talas ofta om hur job­bigt det är att hål­la reda på alla växt­namn. De svens­ka såväl som de utländs­ka, och spe­ci­ellt de veten­skap­li­ga. Än hör man ett fient­ligt avstånds­ta­gan­de, än ett irri­te­rat mum­lan­de om onö­digt krång­el­språk. Inte många är vil­li­ga att hyl­la det veten­skap­li­ga språk­bru­ket som ett medel att få ord­ning, över­sikt och sam­man­hang i det väl­di­ga hav av intres­san­ta livs­for­mer som växtri­ket utgör. Även i den sena­re grup­pen finns dock nog de som tyc­ker att vis­sa namn är svå­ra att kom­ma ihåg eller är osäk­ra på uttal och beto­ning. Den här lil­la skrif­ten är tänkt att på ett lätt­samt sätt moti­ve­ra växt­la­ti­nets berät­ti­gan­de. Den pre­sen­te­rar ock­så ett antal språkreg­ler som kan sking­ra even­tu­el­la osä­ker­hets­käns­lor. Tor­björn Söderlund har sedan 1967 varit med­lem i Skå­nekret­sen. Främ­man­de språk är en annan hob­by som han ägnat sig åt. Tor­björn var under ett antal år redak­tör för kret­sens med­lems­blad och skrev då en arti­kel­se­rie om växt­la­tin. Des­sa artik­lar har sam­man­ställts och kom­plet­te­rats i det­ta häf­te som ges ut i sam­band med Skå­nekret­sens 50-årju­­bi­­le­um 2013.

Bletilla striata. Foto: Torbjörn Söderlund.

Latinet och växterna

Tor­björn Söderlunds popu­lä­ra häf­te Lati­net och väx­ter­na kan bestäl­las här. När Tor­björn Söderlund var redak­tör för kret­sens med­lems­blad bör­ja­de han skri­va artik­lar som kal­la­des Latin­sko­lan. Det­ta fort­sat­te under fle­ra år (2004–2011) och även sedan Tor­björn hade avgått som redak­tör. Latin­sko­lan var en myc­ket upp­skat­tad arti­kel­se­rie. Inför Skå­nekret­sens 50-års­­ju­­bi­­le­um hade sty­rel­sen en idé om att des­sa artik­lar kun­de sam­man­stäl­las till ett häf­te och ges som en gåva till med­lem­mar­na under jubi­le­um­så­ret 2013. Tor­björn Söderlund till­frå­ga­des om han kun­de tän­ka sig att sam­man­stäl­la sina latinar­tik­lar till ett häf­te. Tor­björn sam­tyck­te till det­ta och under hös­ten 2012 om­arbetades artik­lar­na till en liten skrift. Som en bila­ga till vårens med­lems­blad år 2013 hade vi så den sto­ra gläd­jen att pre­sen­te­ra Tor­björn Söderlunds latinar­tik­lar i ett häf­te på 52 sidor som omgjort och för­bätt­rat gavs nam­net Lati­net och väx­ter­na. Den­na fan­tas­tis­ka jubi­le­ums­gå­va till alla med­lem­mar i Skå­nekret­sen kom­mer att vara till stor nyt­ta och nöje. Det är det dess­utom trev­ligt att nu kun­na erbju­da häf­tet till and­ra träd­gård­s­ama­tö­rer till en mind­re kost­nad. Pri­set är 85 kro­nor per häf­te inklu­si­ve por­to (inom Sve­ri­ge – vid beställ­ning­ar till utlan­det …

Lövgroda hos Laila Dahlgren. Foto: Mari Zander.

Öppen trädgård på Österlen 14 juli 2013

Sön­da­gen 14 juli 2013 är det den sista dagen med Skå­nekret­sens öpp­na träd­går­dar. Träd­går­dar­na har öppet mel­lan kloc­kan 10–16. Läs mer om de med­ver­kan­de träd­går­dar­na nedan. Else-Gerd Björk Rad­hus­t­räd­gård på 450 m², där man vid entrén möts av ett fler­tal tråg med alpi­na väx­ter. Träd­går­den i övrigt består av ett blan­dat perenn­sor­ti­ment upp­byggt i oli­ka mil­jö­er med mysi­ga sitt­plat­ser. Tom­ten i söder­läge, har även ett fler­tal mind­re träd som t.ex. Liri­o­dendron tuli­pi­fe­ra ‘Aure­o­mar­gi­na­tum’, Fagus syl­va­ti­ca ‘Dawyck Gold’, Malus ‘Adi­ron­dack’ m.fl. Och inte att för­glöm­ma min lil­la “baby­hör­na”. Else-Gerd Björk, Stall­ga­tan 15, Tome­lil­la Väg­be­skriv­ning: Från väg 11, sväng mot Bol­le­rup (Rosen­dals­vä­gen). Kör över järn­vä­gen och strax efter vrid till höger in på Kyr­ko­ga­tan och direkt till väns­ter in på Stall­ga­tan. Par­ke­rings­plats finns intill vänd­plat­sen. Följ sedan gångsti­gen mot höger vid en stor sten till hus nr 15 på höger sida. Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps. Elsie & Yng­ve Bern­hards­son Fri­tid­hus­t­räd­gård. Det påstås att en bra träd­gård tål att visas när som helst. Så bra är inte vår träd­gård. Den är bäst under juni–juli. Här finns inga utsökt kom­po­ne­ra­de rabat­ter …

Öppen trädgård i nordvästra Skåne 7 juli 2013

Sön­da­gen 7 juli 2013 är det den fjär­de dagen med Skå­nekret­sens öpp­na träd­går­dar. Inom kort kom­mer man att kun­na läsa mer om de med­ver­kan­de träd­går­dar­na nedan. Äng­lands­går­den, Thel­ma Jacob­son Min man och jag flyt­ta­de till Bjä­re­halvön för drygt tju­go år sedan, men går­den är från mit­ten av 1800-talet. Vi hade en del mark som mås­te betas, så vi skaf­fa­de får. Det dröj­de inte länge innan en träd­gård i lant­lig stil bör­ja­de ta form. Det har grävts och plan­te­rats sedan dess och nu är rabat­ter­na fyll­da med väx­ter som ger gläd­je från tidig vår till sen höst. Jag hade möj­lig­het att vand­ra i träd­går­dar i Eng­land, när jag häl­sa­de på mina för­äld­rar, och fick då myc­ket inspi­ra­tion. Det är svårt att beräk­na hur stor hela träd­går­den är, men den cen­tra­la delen är cir­ka 500 m². Sedan spri­der den sig på alla möj­li­ga håll vars are­al inte är lätt att upp­skat­ta. Det finns bre­da rabat­ter och per­go­lor så att träd­går­den kan blom­ma även på höj­den. Ni är så väl­kom­na! Thel­ma Jacob­son, Sön­ner­torps­vä­gen 41, Båstad Kar­ta och väg­be­skriv­ning på …

Hos Jan-Åke och Marie Larsson i Kvarntorp. Privat foto.

Öppen trädgård i Malmö–Lund 16 juni 2013

Sön­da­gen 16 juni 2013 är det den tred­je dagen med Skå­nekret­sens öpp­na träd­går­dar. Dagen avslu­tas med ett kvälls­ar­range­mang (anmä­lan krävs). Träd­går­dar­na har öppet mel­lan kloc­kan 10–15. Läs mer om de med­ver­kan­de träd­går­dar­na nedan. Håkan Straub & Karin Gun­ne­fur Vil­la­tomt på 750 m². Hörn­tom­ten har många rum, två växt­hus, damm med fis­kar, myc­ket träd och form­klippt. Perenn­ra­bat­ter i oli­ka färgska­lor. Ing­en gräs­mat­ta. Håkan Straub & Karin Gun­ne­fur, Korså­ker­s­vä­gen 25, Vall­kär­ra Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps. Gul­lan Anders­son Sto­pet 2 i Lund är en rad­hus­fas­tig­het från 1919 med en lång­smal träd­gård på 400 m². Sedan 1995 leker, nju­ter och fan­ti­se­rar jag här. På våren blom­mar sko­gar av tul­pa­ner och and­ra lök­väx­ter, rabat­ter­na väx­er kon­ti­nu­er­ligt och är fyll­da av prun­kan­de peren­ner på som­ma­ren. Träd med sär­skil­da karak­tär­se­gen­ska­per är favo­ri­ter och ska­par fan­tas­tis­ka fär­ger på hös­ten. Växt­ma­te­ri­al, ste­nar och roli­ga fynd åter­an­vänds fli­tigt i ska­pan­det av små mil­jö­er och stil­le­ben att vila ögo­nen på. Gul­lan Anders­son, Hant­verks­ga­tan 24, Lund Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps. Eric & Ing­er Anders­son En träd­gård med många vin­ter­grö­na form­klipp­ta väx­ter och rabat­ter med oli­ka peren­ner som öar …

Hos Birgitta och Eric Andersson. Privat foto.

Öppen trädgård i nordöstra Skåne 9 juni 2013

Sön­da­gen 9 juni 2013 är det den and­ra dagen med Skå­nekret­sens öpp­na träd­går­dar. Alla träd­går­dar hål­ler öppet mel­lan kloc­kan 10–16. Läs mer om de med­ver­kan­de träd­går­dar­na nedan. OBS! Kjell-Arne Ols­sons träd­gård (Van­ne­ber­ga, Vin­slöv) utgår tyvärr p.g.a. häl­so­skäl. Viveca & Inge Knuts­son Inne­hålls­rik vil­la­träd­gård på starkt kupe­rad tomt. Många lök­väx­ter, alpiner/stenpartiväxter och peren­ner, träd och bus­kar, sär­skilt städ­segrö­na. Sto­ra sam­ling­ar av släk­ten som Bux­us, Ilex, Kal­mia, Pie­ris, Eri­ca samt dvärgrho­do­dendron. Till­sam­mans med ett par hund­ra dvärg­barr­väx­ter gör det­ta träd­går­den sevärd året runt. Viveca & Inge Knuts­son, Flä­der­sti­gen 25, Knis­linge Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps. Ric­kard & Ing­er Knuts­son Träd­går­den är upp­byggd av en vin­ter­grön stom­me med upp­höj­da bäd­dar och i vis­sa styc­ken lite japansk inspi­re­rad. Någ­ra lite ovan­li­ga träd och bus­kar. Struk­tu­ren är lugn, har­mo­nisk och lite strikt. Som kom­ple­ment till det grö­na finns svar­ta plank, pavil­jong och fon­tän. Träd­går­dens stor­lek är cir­ka 1200 m². Ric­kard & Ing­er Knuts­son, Tall­vä­gen 15, Åhus Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps. Eric & Bir­git­ta Anders­son Kul­tur­min­nes­märkt hus med sju gröns­kan­de träd­gårds­rum for­ma­de av sten­par­ti­er och vat­ten. Vårt mot­to är att …

Hos Inga Brolin. Foto: Mari Zander.

Öppen trädgård i Mellanskåne 6 juni 2013

Tors­da­gen 6 juni 2013 är det Träd­gård­s­ama­tö­rer­nas dag och den förs­ta dagen med Skå­nekret­sens öpp­na träd­går­dar. Alla träd­går­dar hål­ler öppet mel­lan kloc­kan 10–16. Läs mer om de med­ver­kan­de träd­går­dar­na nedan. Inga Bro­lin Träd­gård på Lin­deröd­så­sen vid en gam­mal bond­gård i skogs­kan­ten. Bland annat med rho­do­dendron, pio­ner, kle­ma­tis, iris, lil­jor och hostor. Dess­utom kobra­kallor, dag­lil­jor, jul­ro­sor och skugg­väx­ter. Inga Bro­lin, Råsets Bostäl­le 6115, Hör­by Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps. Ewa Mel­ler­ström & Lars Malm­gren Träd­går­den är en vil­la­träd­gård i Hör­by på cir­ka 1100 m² som är upp­byggd med träd­gårds­gång­ar och plan­te­ring­ar vil­ket ger käns­lan av oli­ka rum. Sur­jord­sväx­ter – t.ex. rho­do­dendron, Pie­ris och Kal­mia – har en bety­del­se­full roll i träd­går­den. En damm har en cen­tral pla­ce­ring och den har fle­ra vack­ra bus­kar och träd såsom Hale­sia, Acer, Mag­no­lia, Catal­pa, Cornus kousa, Cornus flo­ri­da m.m. I träd­går­den ryms även rosor, cle­ma­tis och en del peren­ner. Inner­träd­går­den är till viss del inspi­re­rad av var­ma­re bredd­gra­der och där ryms även mind­re här­di­ga väx­ter såsom oliv och citrus. Ewa Mel­ler­ström & Lars Malm­gren, Skol­ga­tan 10, Hör­by Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps. …

Spindellilja (Hymenocallis x festalis 'Zwanenburg'). Foto: Dan Abelin.

Växter jag odlar på Råda säteri (20 mars 2013)

Ons­da­gen 20 mars åker den neder­länds­ke träd­gårds­mäs­ta­ren Ger­ben Tje­erds­ma ner från Möln­lyc­ke till oss i Alnarp och berät­tar mer om de väx­ter som han odlar på Råda säte­ri. Så här står det om hans sam­ar­be­te med säte­ri­et på dess hem­si­da: Ger­ben star­ta­de sin plant­sko­la 2005 och flyt­ta­de verk­sam­he­ten till Råda Säte­ri våren 2010. Sam­ti­digt hjäl­per han till med att för­vand­la Säte­ri­ets träd­gård till en park värd ett besök. Ger­ben har tidi­ga­re arbe­tat många år i Göte­borgs bota­nis­ka träd­gård. Sedan juni 2008 arbe­tar han som träd­gårds­mäs­ta­re på Uni­ver­se­um i Göte­borg. Läs mer om Ger­ben Tje­erds­ma och på hans hem­si­da Gerbianska.com. Vi hop­pas så klart att han har med sig någ­ra av alla de fina lökar som han har till för­sälj­ning i sin web­bu­tik. Ons­dag 20 mars 2013, kl 19, Ter­ra Nova, Lant­bruks­u­ni­ver­si­te­tet, Alnarp Eve­ne­mang­et på Face­book