Månad: januari 2014

Växtmarknad i maj 2013

Hjälp!

Har du lust att ge oss en hjäl­pan­de hand när vi i sty­rel­sen behö­ver extra hjälp? Det kan vara att vara med på Mal­mö Gar­den Show, hjäl­pa till att läg­ga fram och stäl­la undan alla våra böc­ker på med­lems­träf­far­na m.m. Säg till vid ett möte eller skic­ka ett med­de­lan­de till madeleine@skanekretsen.se

Lewisia cotyledon. Foto: Dan Abelin.

Årsmöte 2014 (26 februari)

Års­mö­te. Bernt Gran­ström berät­tar om blå­sip­por och sen lite annat. Ons­dag 26 feb­ru­a­ri 2014, kl 19, Ter­ra Nova, Lant­bruks­u­ni­ver­si­te­tet, Alnarp DAGORDNING 1. Års­mö­tet öpp­nas. 1a. Paren­ta­tion. 2. Val av mötesord­fö­ran­de. 3. Val av mötes­sek­re­te­ra­re. 4. Val av två juste­rings­män, tilli­ka röst­räk­na­re. 5. Frå­ga om års­mö­tet behö­ri­gen utlysts. 6. Dag­ord­ning­en fast­stäl­les. 7. Verk­sam­hets­be­rät­tel­sen 2013, före­drag­ning och god­kän­nan­de. 8. Balans- och resul­tat­räk­ning, före­drag­ning och god­kän­nan­de. 9. Revi­sions­be­rät­tel­se. 10. Frå­ga om ansvars­fri­het för sty­rel­sen avse­en­de 2013 års för­valt­ning. 11. Val av sty­rel­se och sup­ple­an­ter: Ordi­na­rie leda­mö­ter: Avgå­en­de efter 2 år är Bir­git­ta Pet­ters­son, ord­fö­ran­de (avböjt omval), Jan-Åke Lar­s­son, leda­mot, Maj-Lis Åkes­son, leda­mot (avböjt omval). Fyll­nads­val: 1 år (avgått Moni­ca Bjer­keus). Sup­ple­an­ter: Avgå­en­de efter 1 år Dan Abe­lin och Made­le­i­ne Almér. 12. Val av revi­so­rer och revi­sors­supple­ant på 1 år: Revi­so­rer: Avgå­en­de Lars Thorstens­son och Marie Lar­s­son. Sup­ple­ant: Avgå­en­de Anet­te Pers­son. 13. Val av val­be­red­ning på 1 år: Val­be­red­ning­en har under året bestått av Lena Lund­gren (sam­man­kal­lan­de), Lise-Lot­­te Pier­ce samt Ann-Kristin Nils­son. 14. Verk­sam­hets­plan för 2014, före­drag­ning och god­kän­nan­de (pub­li­ce­rad i vår­tid­ning­en). 15. Bud­get 2014, före­drag­ning och god­kän­nan­de. 16. Krets­av­gift för 2015 fast­stäl­les. Sty­rel­sen före­slår …

Tulpaner i Botan 2011. Foto: Dan Abelin.

Dagsutflykt till Danmark 18 maj 2014

Sön­dag 18 maj gör Skå­nekret­sen en resa till Gav­nø Slot nära Næst­ved på Själ­land. Gav­nø Slot – www.gavnoe.dk – är känt för sina vår­blom­man­de lök­plan­te­ring­ar. Var­je år plan­te­ras över 500.000 lökar i nya och oli­ka for­ma­tio­ner. Fram­stå­en­de lök­pro­du­cen­ter står för leve­ran­ser och idéer. Dess­utom lär par­ken i sig vara väl värd ett besök. På hem­vä­gen besö­ker vi en eller två plant­sko­lor innan vi vän­der åter till Alnarp. Det kan bli änd­ring­ar i det pro­gram­met vi tänkt oss, så håll utkik här på vår hem­si­da och på Face­book! Pri­set kom­mer att lig­ga runt 500 kro­nor per per­son. Anmä­lan till madeleine@skanekretsen.se senast 5 maj. Läs gär­na Skå­nekret­sens rese­vill­kor innan du anmä­ler dig till en resa. Betal­ning av resor ska sät­tas in på Skå­nekret­sens plus­gi­ro 53 53 65–1 Se ett litet bild­spel från Gav­nø Slot på Ber­lings­kes hem­si­da: www.b.dk/billedserier/saa-er-der-tulipaner-i-lange-baner Se ett bild­spel från Gav­nø Slot på Isa­bel­las hem­si­da: www.isabellas.dk/Have/Dekoration-og-buketter/Tulipaner.aspx

Vill du ta över STA:s frödistribution?

Nu har turen/möjligheten kom­mit till Skå­ne – en av våra störs­ta kret­sar – att få ta hand om frödis­ti­bu­tio­nen. Wig­go, som har varit ansva­rig de senas­te fem åren, har flyt­tat till Rosla­gen och grup­pen har splitt­rats och STA behö­ver en ny frö­för­med­ling. Att arbe­ta i frö­för­med­ling­en är både roligt och menings­fullt. Vil­ka resur­ser krävs? En lokal eller ett rum (ing­en dyr hyra) mås­te fin­nas där man kan stäl­la upp ett antal frö­fack. Des­sa fack används i cir­ka tre måna­der, sen ska de kun­na stå kvar i loka­len. Arbets­upp­gif­ter som behövs är föl­jan­de: En huvud­an­sva­rig som tar emot frö­pa­ket från de som por­tio­ne­rar inkom­na frö­er. Den­na per­son ska även vara kon­takt­per­son mot frö­för­med­ling­en i övrigt. Sam­man­lagt kan det vara 2–3 per­so­ner. Alla har till upp­gift att plocka/packa frö­pa­ket efter data­lis­tor, samt kon­trol­le­ra och skic­ka i väg för­sän­del­ser­na med pos­ten. När görs job­bet? Insor­te­ring efter jul och fram till 8 janu­a­ri. Förs­ta ordi­na­rie utskick sker till 1000–1300 »kun­der« från 10 janu­a­ri. Det tar 7–10 dagar. And­ra ordi­na­rie utskick görs till 200–300 »kun­der« och star­tar kring 17–20 janu­a­ri. Förs­ta efter­be­ställ­ning till 100–300 »kun­der«. Start unge­fär 7–10 feb­ru­a­ri. Där­ef­ter någ­ra mind­re efter­be­ställ­nings­om­gång­ar fram till 10 mars. Kost­na­der? Por­to, kon­tors­ma­te­ri­al och annat som behövs beta­lar frö­för­med­ling­en. Arbe­tet är …

Vårkurs i floristik (maj 2014)

De fles­ta av oss, och spe­ci­ellt träd­gårds­en­tu­si­as­ter­na, kan van­li­gen nam­nen på väx­ter­na man odlar. Och så klart att man är bekant med präst­kra­ge, tusen­skö­na, mask­ros och blå­kloc­ka! Men var­för är präst­kra­ge just präst­kra­ge och ingen­ting annat? På vårens flo­ristik­kurs lär vi oss hur man går till väga, när man tar reda på en växts namn. Vil­ka egen­ska­per tit­tar man på? Hur exa­mi­ne­rar man i en flo­ra? Hur är växt­sy­ste­met upp­byggt för att vi ska kun­na hit­ta rätt? Två träf­far bota­ni­se­rar vi i Bota­nis­ka träd­går­den i Lund, sedan pro­var vi våra kraf­ter på en lör­dags­ex­kur­sion i natu­ren nära Lund. Inga för­kun­ska­per krävs, bara vil­jan att tit­ta på blom­mor. Plats: Lunds uni­ver­si­tets bota­nis­ka träd­gård (sam­ling vid växt­hu­set). Datum & tid: ons­dag 14 maj och ons­dag 21 maj kl. 18.30 samt lör­dag 24 maj exkur­sion på dag­tid. Kurs­le­da­re: Marie Widén, före­stån­da­re för Lunds uni­ver­si­te­tets bota­nis­ka träd­gård Antal del­ta­ga­re: 12 styc­ken. Om intres­set blir stort, finns even­tu­ellt möj­lig­het att dub­ble­ra kur­sen. Kost­nad: 500 kro­nor per del­ta­ga­re. Kurslit­te­ra­tur: Krok & Almquist Svensk flo­ra (nya­re upp­la­gor, d.v.s. 2001 eller sena­re) samt en lupp. Den som inte äger någon lupp eller …

Trumpetträd/katalpa (Catalpa bignonioides). Foto: Dan Abelin.

Vårens program 2014

Skå­nekret­sens pro­gram våren 2014. Ons­dag 26 feb­ru­a­ri Års­mö­te. Bernt Gran­ström om blå­sip­por. Avslut­ning av 50-års­­­fi­­ran­­det. Tis­dag 18 mars »Bus­kar och träd« – Ken­neth Lorent­zon. Tors­dag 24 april »Träd­gårds­de­sign – hur lyc­kas jag?« Land­skaps­ar­ki­tek­ten Sti­na Lin­der ger oss »inspi­ra­tion och tan­kar om vad som är vik­ti­gast för att få till en vac­ker träd­gård att tri­vas i«. Alla möten bör­jar kl. 19.00. Plats: Ter­ra Nova (Gam­la aulan), Slotts­vä­gen 2, Alnarp. Väg­be­skriv­ning och områ­des­kar­ta på SLU:s hem­si­da. Kar­ta på Goog­le Maps.

Följ med till Irland i maj 2014

Det finns fort­fa­ran­de plat­ser kvar till Säll­ska­pet Träd­gård­s­ama­tö­rer­nas Irlands­re­sa i maj. Läs mer i den­na pdf: Inbju­dan till STA:s Irlands­re­sa (3MB). Sista anmäl­nings­dag är 30 janu­a­ri. Obser­ve­ra att rätt bank­gi­ro­num­mer för inbe­tal­ning av anmäl­nings­av­gif­ten är 115‑4251. Resan utgår från Dublin 10–17 maj 2014. Pris i dub­bel­rum cir­ka 8800 kro­nor. Pris i enkel­rum cir­ka 11700 kro­nor. Det­ta ingår: hotell med fru­kost 7 nät­ter 3 mid­da­gar 3 lun­cher entré­av­gif­ter 6 dagars buss­re­sa Det­ta till­kom­mer: flyg­re­sa tur och retur 3 mid­da­gar 3–4 lun­cher Nyt­ti­ga län­kar för mer infor­ma­tion om Irlands­re­san: Grand Hotel Mala­hi­de Natio­nal Bota­nic Gar­dens of Ire­land Dublin Gar­den Group Gar­denworld Kilqua­de Mount Venus Nur­se­ry