Månad: september 2014

Näsduksträd maj 2014. Foto: Dan Abelin.

Arboretumvisning 4 oktober

Lör­da­gen den 4 okto­ber 2014 öpp­nar Peter Lin­der sin plant­sko­la för oss träd­gård­s­ama­tö­rer och gör en vis­ning av deras arbo­re­tum. Det kom­mer bli under­bart att se alla des­sa träd och väx­ter i sina höst­fär­ger. Plant­sko­lan öpp­nar kloc­kan 10 och Peters vis­ning blir cir­ka 11. Ta till­fäl­let i akt och besök den­na spe­ci­el­la plant­sko­la i sin höst­skrud. Vi ses den 4 okto­ber. Läs mer om Peter Lin­der och Lin­der­slunds arbo­re­tum i Skåns­ka Dag­bla­det. Adress: Peter Lin­der, Köinge 6902, Hör­by E‑post: peter@lindersplantskola.se Väg­be­skriv­ning på Lin­ders Plant­sko­la. Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps. Eve­ne­mang­et på Face­book

Kungsängslilja (Fritillaria meleagris). Foto: Dan Abelin.

Mina favoritlökar i naturen, Botaniska och i min privata trädgård (25 september 2014)

Hös­tens förs­ta före­drags­hål­la­re är Hen­rik Zet­terlund 25 sep­tem­ber. Då är det kanske dags för årets roli­gas­te möte? Det tra­di­tio­nel­la lök­mö­tet i sep­tem­ber. Lis­tan över vil­ka lökar som man kan köpa i år hit­tar ni i tid­ning­en och här på vår webb­plats. För att kom­ma i stäm­ning ordent­ligt inför lök­kö­pen kom­mer Hen­rik Zet­terlund från Göte­borgs bota­nis­ka träd­gård att berät­ta om »Mina favo­rit­lö­kar i natu­ren, Bota­nis­ka och i min pri­va­ta träd­gård«. Han är all­tid aktu­ell men extra aktu­ell i år när han bli­vit invald i RHS:s exper­tråd för alpi­na väx­ter. Vi gra­tu­le­rar och häl­sar honom varmt väl­kom­men! Tors­dag 25 sep­tem­ber 2014, kl 19, Ter­ra Nova, Lant­bruks­u­ni­ver­si­te­tet, Alnarp Eve­ne­mang­et på Face­book Blog­gat om lök­mö­tet Lök på lök på lök och så Zet­terlunds goda råd (Kristi­nas oas 2014-09-26)