År: 2015

Callicarpa bodinieri var. giraldii 'Profusion'. Foto: Dan Abelin.

Favoriter i ett älskat kaos (15 november 2015)

På årets sista möte kom­mer Camil­la Daher, ord­fö­ran­de i STASS, och berät­tar om sin träd­gård – »Favo­ri­ter i ett äls­kat kaos«. Obs! Kloc­kan 13. Camil­la har en träd­gård som inne­hål­ler det mesta, bland annat 70 oli­ka iri­sar … Sön­dag 15 novem­ber 2015 kloc­kan 13. Plats: Ter­ra Nova (Gam­la aulan), Slotts­vä­gen 5, Alnarp. Väg­be­skriv­ning och områ­des­kar­ta på SLU:s hem­si­da. Kar­ta på Goog­le Maps.

Adventskransar. Foto: Madeleine Almér.

Kransbindning 25 november 2015

Ons­da­gen den 25 novem­ber har Skå­nekret­sen sin årli­ga krans­bind­ning på Hvi­lan Utbild­ning på Kab­barps­vä­gen 126, Åkarp. Pri­set är 360 kro­nor och då kan du ta med dig hem den vack­ras­te adventskrans som tän­kas kan. Ulri­ka – som är väl­me­ri­te­rad flo­rist – hjäl­per oss till rät­ta. Anmä­lan senast den 15 novem­ber till Made­le­i­ne, e‑post madeleine@almer.se eller tele­fon 0701–470061. Som bonus kan vi hand­la i Hvi­lans butik som har de bäs­ta grön­sa­ker­na och dito jul­blom­mor! Väl­kom­men med din anmä­lan!

Spinn. Foto: Dan Abelin.

Sjukdomar i trädgården – mota och/eller bota? (28 oktober 2015))

Lär dig mer om träd­går­dens växt­sjuk­do­mar! Träd­gårds­in­gen­jör Char­lot­te Rosan­der, som fors­kat om bux­boms­sju­kan, kom­mer till Skå­nekret­sen och pra­tar om »Sjuk­do­mar i träd­går­den – mota och/eller bota?« Ons­dag 28 okto­ber 2015, kloc­kan 19. Plats: Ter­ra Nova (Gam­la aulan), Slotts­vä­gen 5, Alnarp. Väg­be­skriv­ning och områ­des­kar­ta på SLU:s hem­si­da. Kar­ta på Goog­le Maps.

Muscari ’Valerie Finnis’

Musca­ri ’Vale­rie Fin­nis’ – ljus­blå ena­stå­en­de blom­mor, 20 st./20:- Så här skri­ver Anna Pavord om Musca­ri ’Vale­rie Fin­nis’ i Bulb: Pale gla­­ci­er-blue spi­kes rise from the unti­dy, spraw­ling mat of foli­a­ge that is the cur­se of all grape hya­cint­hs from the M. arme­ni­acum stab­le. Och så här skri­ver Marie Hans­son om ’Vale­rie Fin­nis’ i Lökar & knö­lar: isblå blom­mor i näp­na slan­ka kla­sar Läs mer och se bil­der: Avon Bulbs Fine Gar­de­ning Till­ba­ka till löklis­tan

Muscari ’Bling Bling’

Musca­ri ’Bling Bling’ – glän­san­de mörk­blå pärl­hy­a­cint, 10 st./15:- Så här pre­sen­te­ra­de Hen­rik Zet­terlund ’Bling Bling’ för Bota­nis­kas Vän­ner för­ra året: En muta­tion har avlägs­nat vax­et från ‘dru­vor­na’ som i stäl­let för i sin, nor­malt, däm­pa­de lys­ter gnist­rar som pole­ra­de, blå­vi­o­let­ta glaspär­lor. Läs mer och se bil­der: Peter Nys­sen Van Eng­e­len Till­ba­ka till löklis­tan