Månad: mars 2015

Ungersk blåsippa (Hepatica transsylvanica). Foto: Dan Abelin.

Jord (31 mars 2015)

Tema: Jord. Håkan Wal­lan­der, pro­fes­sor i mark­bi­o­lo­gi vid Lunds uni­ver­si­te­tet och för­fat­ta­re till Årets träd­gårds­bok 2013 – Jord. Fun­de­ring­ar kring grun­den för vår till­va­ro. – kom­mer och berät­tar allt vi behö­ver veta om vår jord. Han är en inter­na­tio­nell auk­to­ri­tet på områ­det. Dess­utom får vi först en kor­ta­re pre­sen­ta­tion av den nya kom­po­ste­rings­me­to­den bokashi av Kaj­sa Sjaun­ja. Tis­dag 31 mars 2015, kl 19, Ter­ra Nova, Lant­bruks­u­ni­ver­si­te­tet, Alnarp Här kan man tit­ta på vide­on som vi fick se under Håkan Wal­lan­ders före­drag: https://www.youtube.com/watch?v=9_ItEhCrLoQ