Månad: maj 2015

Bild från Pia Perssons trädgård. Privat foto.

Öppen trädgård 12 juli 2015

Sön­da­gen 12 juli är det den sista dagen med Skå­nekret­sens öpp­na träd­går­dar år 2015. Pia Pers­sons träd­gård har öppet mel­lan kloc­kan 10–16. Läs mer om träd­går­den nedan. Pia Pers­son Öppen träd­gård med väx­ter för skug­ga. Samlar­träd­gård inne­hål­lan­de peren­ner med vack­ra blad: Ari­sae­ma, Podop­hyl­lum, Tril­li­um, Hos­ta m.fl. sur­jord­sväx­ter samt även rosor. Här är all­tid något nytt på gång, just nu det tred­je sten­par­ti­et bli­vit klart. Det kom­plet­te­rar befint­ligt wood­land, torv­par­ti­er, våt­bäd­dar, orm­bunks­bäd­dar och dam­mar. Även väx­ter till salu. Pia Pers­son, Stor­ga­tan 51, Tom­marp Väg­be­skriv­ning: Kör väg 11 mel­lan Tome­lil­la och Sim­rishamn, kör för­bi Gärs­näs. Efter 2 km lig­ger Öst­ra Tom­marp på  väns­ter sida, tag av där. I bör­jan av byn går vägen över en liten bäck, förs­ta huset på höger sida efter bron. Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps.

Hos Carl-Göran Sjöstedt i Bara. Privat foto.

Öppen trädgård 6 juni 2015

På Träd­gård­s­ama­tö­rer­nas dag öpp­nar Carl-Göran Sjö­stedt sin träd­gård för oss. Hjärt­ligt väl­kom­na till Bara kloc­kan 10–16! Carl-Göran Sjö­stedt En träd­gård på cir­ka 1000 m² som är i stän­dig för­änd­ring med sten- och sur­jord­spar­ti­er, damm och tråg i oli­ka stor­le­kar. Växtsor­ti­men­tet är blan­dat från van­ligt till mind­re van­ligt och allt från alpi­ner till mind­re träd, allt med väx­te­ti­ket­ter. Träd­går­den har ock­så många sitt­plat­ser för skön avkopp­ling. I mån av till­gång finns väx­ter till för­sälj­ning. Läs mer och se fler bil­der på Träd­gårds­ri­kets webb­plats: http://www.tradgardsriket.se/tradgardar/carl-goran-sjostedts-tradgard/ Carl-Göran Sjö­stedt, Tibast­gränd 20, Bara Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps.

Öppen trädgård 24 maj 2015

På pingst­da­gen 2015 (sön­dag 24 maj) öpp­nar Tit­tie Emgård samt Ken­neth Lorent­zon och Lone Jöns­son sina träd­går­dar. Hjärt­ligt väl­kom­na! Det är öppet mel­lan 10 och 16. Tit­tie Emgård 50 år gam­mal vil­la­träd­gård på 1600 m². Damm med torv­par­ti, van­li­ga och ovan­li­ga träd, bus­kar och peren­ner. Även köks­träd­gård. Läs mer om träd­går­den i en arti­kel i Helsing­borgs Dag­blad (17/5 2009): Artrikt och lum­migt i Emgårds oas Tit­tie Emgård, Präst­ga­tan 4, Klip­pan Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps. Ken­neth Lorent­zon & Lone Jöns­son Gam­mal träd­gård i för­änd­ring och upp­vå­rad. Väx­ter av udda slag till för­sälj­ning. Obs! Tar ej kort! Inter­vju med bland annat Ken­neth Lorent­zon i Syd­svens­kan (21/4 2013): De vill se fler grö­na gar­di­ner Ken­neth Lorent­zon & Lone Jöns­son, Björ­na­hus Axel­vold 3386, Kågeröd Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps.

Hepatica nobilis 'Rubra'. Foto: Dan Abelin.

Favorit i repris: Koldings växtmarknad 5 juni 2015

Läs ett repor­tage från resan i med­lems­bla­det hös­ten 2015: https://issuu.com/skanekretsen/docs/medlemsbladhost15 19 maj: Det finns fort­fa­ran­de plat­ser kvar i bus­sen. Anmäl dig omgå­en­de så att du inte mis­sar den­na fan­tas­tis­ka växt­mark­nad! Nu gör vi om den omått­ligt popu­lä­ra resan till Kol­dings växt­mark­nad! I Geo­gra­fisk Have i Kol­ding på Jyl­land hålls var­je år Dan­marks störs­ta »plan­te­marked« (med fler än 100 för­säl­ja­re). Den besö­ker vi 5 juni 2015. Tidig start från Alnarp. Vi kör raka vägen till Kol­ding och nju­ter och hand­lar. Stopp på hem­re­san för mid­dag. Sen hem­komst. Läs mer på http://www.geografiskhave.dk/ Pris: 900:– Anmäl er sna­rast till madeleine@almer.se Ta del av våra rese­be­stäm­mel­ser. Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att stäl­la in resan om den inte sam­lar till­räck­ligt många del­ta­ga­re. Betal­ning av resor sker till kret­sens bank­gi­ro 354‑7114. Ange res­mål och namn!