Månad: februari 2016

Serbisk ramonda (Ramonda serbica). Foto: Dan Abelin.

Årsmöte 2016 (6 mars)

Års­mö­te. Efter sed­van­li­ga års­mö­tes­för­hand­ling­ar föl­jer ett före­drag av Pia Myr­berg – heders­med­lem i STA Stock­holmskret­sen och inne­ha­va­re av Tor­van träd­gård. Hon kom­mer att berät­ta om hur man anläg­ger – och skö­ter – blöt­bäd­dar samt visa många bil­der på fuktäls­kan­de väx­ter! Sön­dag 6 mars 2016, kl 13, Ter­ra Nova, Lant­bruks­u­ni­ver­si­te­tet, Alnarp DAGORDNING 1. Års­mö­tet öpp­nas. 1a. Paren­ta­tion. 2. Val av mötesord­fö­ran­de. 3. Val av mötes­sek­re­te­ra­re. 4. Val av två juste­rings­män, tilli­ka röst­räk­na­re. 5. Frå­ga om års­mö­tet behö­ri­gen utlysts. 6. Dag­ord­ning­en fast­stäl­les. 7. Verk­sam­hets­be­rät­tel­sen 2015, före­drag­ning och god­kän­nan­de. 8. Balans- och resul­tat­räk­ning, före­drag­ning och god­kän­nan­de. 9. Revi­sions­be­rät­tel­se. 10. Frå­ga om ansvars­fri­het för sty­rel­sen avse­en­de 2015 års för­valt­ning. 11. Val av sty­rel­se och sup­ple­an­ter: Ordi­na­rie leda­mö­ter: Avgå­en­de efter 2 år är Made­le­i­ne Almér, ord­fö­ran­de, Jan-Åke Lar­s­son, vice ord­fö­ran­de, Dan Abe­lin, leda­mot. Val­be­red­ning­ens för­slag till ord­fö­ran­de (2 år): Made­le­i­ne Almér. Val­be­red­ning­ens för­slag till ordi­na­rie leda­mö­ter (2 år): Jan-Åke Lar­s­son och Dan Abe­lin. Sup­ple­an­ter: Avgå­en­de efter 1 år är Ingrid Sjö­berg och Gun­nil­la Gar­mer. Val­be­red­ning­ens för­slag till sup­ple­an­ter (1 år): Ingrid Sjö­berg och Gun­nil­la Gar­mer. 12. Val av revi­so­rer och revi­sors­supple­ant på 1 år: Revi­so­rer: Avgå­en­de …