Månad: mars 2016

Praktbräcka (Saxifraga longifolia). Foto: Dan Abelin.

Tjeckiska klippträdgårdar (30 mars 2016)

Susann Nils­son (träd­gård­s­ama­tör från Mari­an­nelund) pra­tar om tjec­kis­ka klipp­träd­går­dar, så kal­la­de cre­vice gar­dens. Vi får lära oss mer om den tek­nik som används där för att byg­ga sten­par­ti­er. Det blir dess­utom många och fina bil­der på oli­ka alpi­ner och fan­tas­tis­ka tjec­kis­ka träd­går­dar. Ons­dag 30 mars 2016 kloc­kan 19. Plats: Ter­ra Nova (Gam­la aulan), Agricum, Slotts­vä­gen 2, Alnarp. Väg­be­skriv­ning och områ­des­kar­ta på SLU:s hem­si­da. Kar­ta på Goog­le Maps.

En resa i amatörland 6 juni 2016

FULLBOKAD. 6 juni är det Träd­gård­s­ama­tö­rer­nas dag och det vill vi fira med en resa. Efter att under lång tid åkt norrut och väs­terut vän­der vi nu bus­sen mot öster, när­ma­re bestämt Ble­kinge – Sve­ri­ges träd­gård. Ulf Sills träd­gård Vi ska besö­ka Ulf Sills träd­gård i Mör­rum, där han fram­gångs­rikt odlar Ari­sae­ma, Cyp­ri­pe­dium med fle­ra ovan­li­ga väx­ter främst i lund­mil­jö. Så här beskri­ver han sin träd­gård: Mina favo­ri­ter är Tril­li­um och Paris, Cyp­ri­pe­dium, Podop­hyl­lum (Dysos­ma), Ari­sae­ma, Poly­go­na­tum, Epi­me­dium, orm­bun­kar, Ane­mo­ne nemo­ro­sa, Eryt­hro­ni­um och Coryda­lis soli­da (de tre sist­nämn­da är ju säkert under jor­den igen när ni kom­mer). Dess­utom har jag många and­ra säll­syn­ta lund­väx­ter jag ser fram emot att visa er! Min träd­gård lig­ger i cen­tra­la Mör­rum, Karls­hamns kom­mun. Jag har 80 meter till Mör­rum­sån och cir­ka fyra kilo­me­ter till havet. Hela tom­ten är på cir­ka 900 kvadrat­me­ter och stör­re delar av den är rabat­ter. Tui­jas Väx­ter Ett besök i en plant­sko­la är ett mås­te så vi kom­mer att besö­ka Tui­jas Väx­ter (vi har alla hål som behö­ver fyl­las, eller hur?). Vi ska ock­så besö­ka någ­ra träd­går­dar. Vil­ka är i skri­van­de stund inte bestämt. …