Månad: april 2016

Växtmarknad maj 2015. Foto: Dan Abelin.

Växtmarknad 1 maj 2016

Skå­nekret­sen anord­nar växt­mark­nad två gång­er per år (förs­ta sön­da­gen i maj respek­ti­ve sep­tem­ber). Sön­dag 1 maj är det allt­så dags igen. Hjärt­ligt väl­kom­na till Hvi­lan Utbild­ning för att fyn­da väx­ter till träd­går­den! Både gla­da ama­tö­rer och en del plant­sko­lor säl­jer väx­ter av alla de slag. På våren bru­kar det vara minst fem­tio oli­ka säl­ja­re på plats! Sön­dag 1 maj kloc­kan 11.00–13.00 – utför­li­ga­re infor­ma­tion och reg­ler finns på http://skanekretsen.se/vaxtmarknader/ Läs mer om »Grö­na fan­tas­ter på jakt« – arti­kel i Syd­svens­kan om växt­mark­na­den hös­ten 2015: http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/grona-fantaster-pa-jakt/ Väg­be­skriv­ning Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps.

Cypripedium. Foto: Dan Abelin.

Orkidéer i trädgården (19 april 2016)

Svan­te Malm­gren, orkidépi­on­jär, berät­tar om orkidéer som trivs i träd­går­den – för­hopp­nings­vis säl­jer han orkidéer på mötet. Läs mer om Svan­te och orkidéer på www.lidaforsgarden.com/Orchids/svenska.htm Tis­dag 19 april 2016 kloc­kan 19. Plats: Ter­ra Nova (Gam­la aulan), Agricum, Slotts­vä­gen 2, Alnarp. Väg­be­skriv­ning och områ­des­kar­ta på SLU:s hem­si­da. Kar­ta på Goog­le Maps.

I Peter Hansens have. Privat foto.

Resa till Danmark 6–7 augusti 2016

Peter Han­sens have Har ni läst om Peter Han­sens have i Nakskov på Lol­land, Dan­mark? Gå in på hans webb­plats så är jag säker på att du anmä­ler dig till den­na resa mitt i som­ma­ren. Utö­ver att det är en omfat­tan­de och myc­ket vac­ker träd­gård, finns det möj­lig­het att hand­la lite ovan­li­ga­re (ama­tör-?) väx­ter där och, som han säger, till rim­li­ga pri­ser. Bil­den på den här sidan är från Peter Han­sens have (pri­vat foto). Alders­hvi­le Plan­te­sko­le Vi reser som van­ligt tidigt på lör­dag mor­gon från Alnarp (ing­en upp­hämt­ning på vägen) och kör över bron till vårt förs­ta stopp som är Alders­hvi­le Plan­te­sko­le, som lig­ger i Bagsværd strax norr om Köpen­hamn. Den­na plant­sko­la är myc­ket väl­sor­te­rad. Vi bör­jar där så att den värs­ta köplus­ten däm­pas något … Bir­ke­går­dens Haver Utö­ver Peter Han­sens träd­gård kom­mer vi ock­så att besö­ka Bir­ke­går­den som lig­ger på Själ­land. Där finns Dan­marks älds­ta, eller ska vi säga förs­ta, japans­ka träd­gård som är inde­lad i fem: Vandre­ha­ven, Medi­ta­tions­ha­ven, Sand­ha­ven Sten­ha­ven och Mur­ha­ven. För­u­tom det finns det myc­ket annat att tit­ta på bland annat en dansk-eng­­elsk have där sol­hat­tar, dah­li­or, mont­bre­ti­or med mera blom­mar som bäst under vårt besök. Dess­utom kom­mer vi att besö­ka ett antal pri­va­ta träd­går­dar, vil­ka det …