Månad: maj 2016

Bild från Pia Perssons trädgård. Privat foto.

Öppen trädgård 10 juli 2016

Sön­da­gen 10 juli är det den sista dagen med Skå­nekret­sens öpp­na träd­går­dar år 2016. Pia Pers­sons träd­gård har öppet mel­lan kloc­kan 10–16. Läs mer om träd­går­den nedan. Pia Pers­son Öppen träd­gård med väx­ter för skug­ga. Samlar­träd­gård inne­hål­lan­de peren­ner med vack­ra blad: Ari­sae­ma, Podop­hyl­lum, Tril­li­um, Hos­ta med fle­ra sur­jord­sväx­ter samt även rosor. Här är all­tid något nytt på gång. Sten­par­ti­er, wood­land, torv­par­ti­er, våt­bäd­dar, orm­bunks­bäd­dar och dam­mar. Väx­ter till salu. Pia Pers­son, Stor­ga­tan 51, Tom­marp Väg­be­skriv­ning: Kör väg 11 mel­lan Tome­lil­la och Sim­rishamn, kör för­bi Gärs­näs. Efter 2 km lig­ger Öst­ra Tom­marp på  väns­ter sida, tag av där. I bör­jan av byn går vägen över en liten bäck, förs­ta huset på höger sida efter bron. Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps.

Hos Inga Brolin. Foto: Mari Zander.

Öppen trädgård 19 juni 2016

Inga Bro­lin Träd­gård på Lin­deröd­så­sen vid en gam­mal bond­gård i skogs­kan­ten. Bland annat med rodo­dendron, pio­ner, kle­ma­tis, iris, lil­jor och hostor. Dess­utom kobra­kallor, dag­lil­jor, jul­ro­sor och skugg­väx­ter. Öppet mel­lan kloc­kan 10–16. Väl­kom­na! Inga Bro­lin, Råsets Bostäl­le 6115, Hör­by Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps.

Hos Anders & Yvonne Johnsson i Munka-Ljungby. Privat foto.

Öppen trädgård 12 juni 2016

Anders & Yvon­ne Johns­son Det är en stor vil­la­tomt där en stor del är nyan­lagt för någ­ra år sedan. Myc­ket små­barr i ovan­li­ga sor­ter, peren­ner, bus­kar, rosor, kle­ma­tis med mera. Vack­ra arrange­mang och skick­li­ga beskär­ning­ar. Öppet mel­lan kloc­kan 10–16. Väl­kom­na! Anders & Yvon­ne Johns­son, Sve­a­ga­tan 3, Mun­­ka-Ljung­­­by Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps

Hos familjen Bengtsson i Östra Vemmenhög. Privat foto.

Öppen trädgård 29 maj 2016

Famil­jen Bengts­son En gans­ka stor rodo­dendron­sam­ling bestå­en­de av både vildar­ter och egna hybri­der upp­drag­na från frö. Peren­ner, bus­kar och lite ovan­li­ga­re träd bil­dar en lum­mig hel­het. Träd­går­den lig­ger inbäd­dad av en skyd­dan­de park söder om lands­vä­gen nära Öst­ra Vem­men­hög. Den är inte upp­byggd spe­ci­fikt för vis­ning utan har fått utveck­las efter­hand som nyfi­ken­het och odlings­in­tres­sen tagit nya vägar. Under sena­re år har en gans­ka stor rodo­dendron­sam­ling byggts upp – för­sälj­ning av uni­ka rodo­dendron från egen odling. En lång oxe­lal­lé leder fram till går­den. Öppet mel­lan kloc­kan 10–15. Väl­kom­na! Famil­jen Bengts­son, Öst­ra Vem­men­hög 51, Ski­varp Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps

Hos Anderssons i Bromölla. Privat foto.

Öppen trädgård 21 maj 2016

Eric & Bir­git­ta Anders­son Kul­tur­min­nes­märkt hus med sju gröns­kan­de träd­gårds­rum for­ma­de av sten­par­ti­er och vat­ten. Mot­tot är att nju­ta av en grön träd­gård året runt. I träd­går­dens rum finns japans­ka lön­nar, pagod­kor­nel­ler, Gink­go bilo­ba, kine­sisk sekvo­ja, rho­do­dendron, Pie­ris, kal­mia, dvärg­barr­väx­ter, orkidéer, peren­ner, stor sam­ling av hostor med mera. Hjärt­ligt väl­kom­na mel­lan kloc­kan 10–17! Eric & Bir­git­ta Anders­son, Stor­ga­tan 9, Bromöl­la Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps.

Hos Rolf & Ulla Nilsson i Kågeröd. Privat foto.

Öppna trädgårdar 15 maj 2016

Sön­dag 15 maj 2016 är det två öpp­na träd­går­dar i Kågeröd. Väl­kom­na mel­lan kloc­kan 10–16! Tom­my & Chris­tel Sjö­strand Träd­gårds­de­len har upp­vux­na träd och sto­ra och små Rho­do­dendron, mäng­der av oli­ka sor­ter. Peren­ner, kle­ma­tis och rosor. På and­ra sidan en vac­ker grind av flä­tad pil kom­mer man in i »barn­kam­ma­ren« med hund­ra­tals frö­såd­da Rho­do­dendron, peren­ner med fle­ra. Uni­ka träd i oli­ka stor­le­kar. Här finns ock­så fle­ra dam­mar. Ken­neth Lorent­zon finns på plats och säl­jer väx­ter. Tom­my & Chris­tel Sjö­strand, Axel­vold 3347, Kågeröd Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps Rolf & Ulla Nils­son Nor­mal­stor vil­la­träd­gård med myc­ket tor­van­lägg­ning­ar byggt med fle­ra rum och sling­ran­de gång­ar. Rikt växt­ma­te­ri­al med bus­kar och små träd samt sto­ra mäng­der av rara örter. Rika sam­ling­ar av vildar­ter av pio­ner, lil­jor, orkidéer, vit­sip­por och Tril­li­um. Bil­den överst är från Rolf och Ulla Nils­sons träd­gård (pri­vat foto). Rolf & Ulla Nils­son, Pil­finks­ga­tan 1, Kågeröd Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps