Månad: augusti 2016

Tråg. Foto: Madeleine Almér.

Lär dig gjuta tråg (17 september 2016)

I våras annon­se­ra­de vi om en kurs i tråggjut­ning. Det tog inte två dagar så var den full­teck­nad! Där­för är vi väl­digt gla­da över att kun­na erbju­da den igen i höst. Vi gju­ter med arme­ring av plast­fi­ber, cement och torv och det gör trå­gen väl­digt lät­ta – är de inte allt­för sto­ra går de att lyf­ta även med inne­håll. Efter en vec­ka har trå­gen tor­kat och vi kan häm­ta hem dem. Vi träf­fas 17 sep­tem­ber kl. 10 (kur­sen tar 3–4 tim­mar). Sak­kun­nig leda­re är även den­na gång Carl-Göran Sjö­stedt. Kaj­sa Sjaun­ja, som bor strax utan­för Oxie, upp­lå­ter plats för oss. Kost­nad för kur­sen är cir­ka 200 kro­nor. Väl­kom­men med din anmä­lan till madeleine@almer.se omgå­en­de. Begrän­sat del­ta­garan­tal. Först till kvarn …

Crocus versicolor 'Picturatus'. Foto: Dan Abelin.

Årets löklista 2016

Vi har beställt 44 sor­ter i år. Lökar­na säljs som van­ligt på vårt lök­mö­te – i år tors­dag 29 sep­tem­ber. Då kom­mer dess­utom Ani­ta Ire­holm och berät­tar om snö­drop­par. Acis autum­na­lis ’Sep­tem­ber Snow’ – rent vit, lättod­lad, 3 st./45:- Läs mer och se bild på t.ex. Allt om Träd­gårds webb­plats. Alli­um jes­di­a­num ’Akbulak’ – vio­lett, maj–juni, 70–90 cm, 3 st./20:- Sök på Goog­le för bil­der och mer infor­ma­tion. Alli­um atro­pur­pu­re­um – mörkt pur­pur, 70 cm, 5 st./15:- Alli­um christop­hii – juni, pur­pur­fär­gad, lite läg­re, 60 cm, 5 st./15:- Camas­sia leicht­li­nii ’Cae­ru­lea’ – juni, mörk­blå, 70–80 cm 3 st./20:- Chi­o­no­doxa sar­densis – feb–mars, mörk­blå, 5–10 cm, 10 st./15:- Coryda­lis mal­kensis – april, vit, tidig, kan plan­te­ras i gräs, 1 st./30:- Crocus sativus, saff­ranskro­kus – sep–okt, vio­lett, till lus­se­kat­ter­na, 10 st./20:- Crocus ancy­rensis ’Gol­den Bunch’ – mars, ele­gant, knall­gul, 20 st./15:- Crocus chry­sant­hus ’Blue Pearl’ – ett mås­te!, ljus­blå, gult svalg, 10 st./10:- Crocus chry­sant­hus ’Miss Vain’ – mars, hel­vit, myc­ket vac­ker, 10 st./10:- Crocus tom­ma­si­ni­a­nus ’Roseus’ – mars, läc­ker, 10 st./20:- Crocus ver­si­co­lor ’Pictu­ra­tus’ – mars, vit …

Växtmarknad maj 2016. Foto: Dan Abelin.

Växtmarknad 4 september 2016

Skå­nekret­sen anord­nar växt­mark­nad två gång­er per år (förs­ta sön­da­gen i maj respek­ti­ve sep­tem­ber). Sön­dag 4 sep­tem­ber är det allt­så dags igen. Hjärt­ligt väl­kom­na till Hvi­lan Utbild­ning för att fyn­da väx­ter till träd­går­den! Både gla­da ama­tö­rer och en del plant­sko­lor säl­jer väx­ter av alla de slag. På hös­ten bru­kar det vara upp­åt fem­tio oli­ka säl­ja­re på plats! Sön­dag 4 sep­tem­ber kloc­kan 11.00–13.00 – utför­li­ga­re infor­ma­tion och reg­ler finns på http://skanekretsen.se/vaxtmarknader/ Läs mer om »Grö­na fan­tas­ter på jakt« – arti­kel i Syd­svens­kan om växt­mark­na­den hös­ten 2015: http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/grona-fantaster-pa-jakt/ Väg­be­skriv­ning – buss eller tåg Väg­be­skriv­ning – bil Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps.

På Klinta Trädgård maj 2016. Foto: Dan Abelin.

Besök Klinta Trädgård 3 september 2016

I okto­ber 2015 tog Peter Korn och Julia Anders­son över det anri­ka Klin­ta Kryd­dor & Grönt. De kal­lar nu plat­sen för Klin­ta Träd­gård. Där pla­ne­rar de att utveck­la träd­går­den vida­re och göra den till sin – ja, göra den så vac­ker de kan! Tom­ten är på 10.000 m². Centralt i träd­går­den är växt­hu­set på 600 m² med fle­ra mind­re växt­hus inu­ti. Runt om pla­ne­ras ett sol­dränkt torg, en ned­sänkt träd­gård, köks­träd­gård, fukt­par­ti­er, wood­land och rabat­ter av oli­ka slag. Allt det­ta är fort­fa­ran­de i pla­ne­rings­sta­di­et, men träd­går­den har redan många kva­li­te­ter att visa upp. Efter en inle­dan­de guid­ning, cir­ka 30 minu­ter, får ni fritt stro­sa runt i träd­går­den. Ta gär­na med egen fika­korg, det finns många sitt­plat­ser runt om i träd­går­den. Läs mer på www.klintatradgard.se Alla med­lem­mar är hjärt­ligt väl­kom­na! När: Lör­dag 3 sep­tem­ber kl. 14. Plats: Sno­geröd Klin­ta 660, cir­ka en mil söder om Höör, längs väg 23. Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps. PS. Det kom­mer fin­nas väx­ter till för­sälj­ning …

Solfjäderslönn (Acer japonicum). Foto: Dan Abelin.

Höstens program 2016

Hös­tens förs­ta före­drags­hål­la­re är Ani­ta Ire­holm på vårt lök­mö­te 29 sep­tem­ber. Hen­rik Sjö­man kom­mer sedan och pra­tar 19 okto­ber. I novem­ber får vi chan­sen att lyss­na på Han­nu Saren­ström. Mis­sa inte det! Hös­tens växt­mark­nad är 4 sep­tem­ber. Läs mer om vad som hän­der i Skå­nekret­sen hös­ten 2016 nedan. Tors­dag 29 sep­tem­ber Lök­mö­te! Innan för­sälj­ning­en pra­tar Ani­ta Ire­holm om art- och sort­ka­rak­tä­rer hos släk­tet Galant­hus – snö­drop­par – och om vil­ka arter som är van­li­gast före­kom­man­de i Sve­ri­ge samt lite om snö­drop­par­nas Eng­land. Ons­dag 19 okto­ber Hen­rik Sjö­man kom­mer och berät­tar om »Spän­nan­de träd och bus­kar för sto­ra och små träd­går­dar«. Hen­rik är lära­re och och fors­ka­re vid SLU Alnarp med inrikt­ning på växt­ma­te­ri­allä­ra och väx­tan­vänd­ning. Han är även veten­skap­lig inten­dent – med inrikt­ning på vedar­tat mate­ri­al– vid Göte­borgs bota­nis­ka träd­gård. Sön­dag 20 novem­ber På årets sista möte kom­mer Han­nu Saren­ström och lyser upp i mör­ka novem­ber. Han­nu har skri­vit många fina träd­gårds­böc­ker och på sin blogg Han­nu på Kin­ne­kul­le han skri­ver han om bland annat om mat och om sin träd­gård på Kin­ne­kul­le. Den­na dag heter före­dra­get »Träd­gårds­lyc­ka – om träd­går­dens rum och atmo­sfä­rer, vack­ra samplan­te­ring­ar och ljuv­li­ga väx­ter som hål­ler …