Månad: oktober 2016

Junimagnolia (Magnolia hypoleuca). Foto: Dan Abelin.

Spännande träd och buskar (19 oktober 2016)

Hen­rik Sjö­man berät­tar om »Spän­nan­de träd och bus­kar för sto­ra och små träd­går­dar”. Hen­rik är lära­re och fors­ka­re vid SLU Alnarp med inrikt­ning växt­ma­te­ri­allä­ra och väx­tan­vänd­ning. Han är även veten­skap­lig inten­dent vid Göte­borgs bota­nis­ka träd­gård med inrikt­ning vedar­tat mate­ri­al. Tidi­ga­re i hös­tas fick hans och Johan Slags­ted­ts böc­ker Träd i urba­na land­skap och Stads­trädslex­i­kon utmär­kel­sen Årets träd­gårds­bok 2016. Läs mer om Årets träd­gårds­bok 2016 på www.gartnersallskapet.se/?page_id=1578 Ons­dag 19 okto­ber 2016 kloc­kan 19. Plats: Ter­ra Nova (Gam­la aulan), Agricum, Slotts­vä­gen 2, Alnarp. Väg­be­skriv­ning och områ­des­kar­ta på SLU:s hem­si­da. Kar­ta på Goog­le Maps.