Månad: november 2016

Turkisk snödroppe (Galanthus elwesii). Foto: Dan Abelin.

Resa till Spirens snödroppshelg 18 februari 2017

18 feb­ru­a­ri 2017 reser vi till Gart­neri­et Spi­rens snö­dropps­helg – Galan­t­­hus-week­­end. Resan omfat­tar ett besök på Gart­neri­et Spi­ren och där­ef­ter en sen lunch på vägen hem. Gart­neri­et Spi­ren, som lig­ger i syd­väst­ra Själ­land, har även gott om fan­tas­tis­ka jul­ro­sor och and­ra ljuv­li­ga vår­blom­mor. 2015 var vi på deras omtyck­ta jul­ros­fes­ti­val. Till snö­dropps­hel­gen kom­mer det dess­utom att kom­ma intres­san­ta för­säl­ja­re och före­drags­hål­la­re från både Hol­land – Gerard Oud – och Eng­land – Alan Stre­et från Avon Bulbs. Anmä­lan till snö­dropps­hel­gen Bus­sen avgår från Alnarp kloc­kan 8.00 och vi är hem­ma igen cir­ka kloc­kan 18. Ta med egen fika­korg! Pris för den­na resa: 700 kro­nor. I pri­set ingår: Resa med buss och lunch. Pri­set kan kom­ma att juste­ras bero­en­de på kur­sen SEK/DKK. Beta­la till bank­gi­ro 354‑7114. Ange namn och res­mål. Sista anmäl­nings­dag 31 janu­a­ri 2017 till gunbbengtsson@gmail.com Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att stäl­la in resan om vi inte får in till­räck­ligt med anmäl­ning­ar. Läs gär­na våra rese­be­stäm­mel­ser på www.skanekretsen.se/resevillkor/ Län­kar Mer om snö­dropps­hel­gen och dess gäs­ter hit­tar du på: www.gartnerietspiren.dk/galanthus-weekend www.avonbulbs.co.uk/snowdrops www.sneeuwklokjes.info

Amerikanskt tranbär (Vaccinium macrocarpon 'Hamilton'). Foto: Dan Abelin.

Trädgårdslycka (20 november 2016)

Han­nu Saren­ström kom­mer till oss och berät­tar om träd­går­dens rum, vack­ra samplan­te­ring­ar, ljuv­li­ga väx­ter med mera. Hans näs­ta träd­gårds­bok heter just Träd­gårds­lyc­ka och utkom­mer våren 2017 – läs mer på www.norstedts.se/bocker/utgiven/2017/Var/sarenstrom_hannu-tradgardslycka-inbunden/ Läs mer om Han­nu på hans blogg Han­nu på Kin­ne­kul­le – hannu‑s.blogspot.se Sön­dag 20 novem­ber 2016 kloc­kan 13. Plats: Ter­ra Nova (Gam­la aulan), Agricum, Slotts­vä­gen 2, Alnarp. Väg­be­skriv­ning och områ­des­kar­ta på SLU:s hem­si­da. Kar­ta på Goog­le Maps.