Månad: mars 2017

Safsa (Osmunda regalis). Foto: Dan Abelin.

Ormbunkar och samplanteringsväxter (30 mars 2017)

Mar­ga­re­ta Thors­sell kom­mer till oss från Säve­da­len (Göte­borg) och berät­tar om orm­bun­kar och vack­ra samplan­te­rings­väx­ter till des­sa. Mar­ga­re­ta skrev de intres­san­ta artik­lar­na om orm­bun­kar i Träd­gård­s­Ama­tö­ren num­mer 3/2015 och 4/2015. Tors­dag 30 mars 2017 kloc­kan 19. Plats: Ter­ra Nova (Gam­la aulan), Agricum, Slotts­vä­gen 2, Alnarp. Väg­be­skriv­ning och områ­des­kar­ta på SLU:s hem­si­da. Kar­ta på Goog­le Maps.

Stickling. Foto: Christine de Bruyn.

Kurs i sticklingsförökning 19 mars 2017

Sön­dag 19 mars kloc­kan 10–13 hål­ler Ing­var Mann en kurs i stick­lings­för­ök­ning. Ing­var Mann har i många år varit lära­re på Hvi­lans träd­gårds­ut­bild­ning­ar. Vi kom­mer att var­va teo­ri med prak­tik. Plats: Köpen­hamns­vä­gen 43 i Mal­mö. Del­ta­gar­na får en kar­ta. Kur­sen kos­tar 250 kro­nor, even­tu­ellt till­kom­mer en liten kost­nad för jord. Betal­ning till bg 354‑7114 Skic­ka din anmä­lan till christinedebruyn@hotmail.se eller ring tele­fon 0708–94 69 87 Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att stäl­la in kur­sen om anta­let del­ta­ga­re blir för lågt. Antal del­ta­ga­re är max 15. Ta med egen fika!