Månad: april 2017

Växtmarknad maj 2016. Foto: Dan Abelin.

Växtmarknad 7 maj 2017

Väl­kom­men till Skå­nekret­sens vår­li­ga växt­mark­nad 2017! Skå­nekret­sen anord­nar växt­mark­nad två gång­er per år (förs­ta sön­da­gen i maj respek­ti­ve sep­tem­ber). Sön­dag 7 maj är det allt­så dags igen. Hjärt­ligt väl­kom­na till Hvi­lan Utbild­ning för att fyn­da väx­ter till träd­går­den! Både gla­da ama­tö­rer och en del plant­sko­lor säl­jer väx­ter av alla de slag. På våren bru­kar det vara minst fem­tio oli­ka säl­ja­re på plats! Sön­dag 7 maj kloc­kan 11.00–13.00 – utför­li­ga­re infor­ma­tion och reg­ler finns på http://skanekretsen.se/vaxtmarknader/ Väg­be­skriv­ning Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps.

Balkansippa (Anemone blanda 'Radar'). Foto: Dan Abelin.

Resa till växtmarknaden i Kolding 5 juni 2017

Har du varit på Kol­dings växt­mark­nad? Om inte, pas­sa på när vi åker dit 5 juni. För träd­gård­s­ama­tö­rer är ett besök på Kol­dings »plan­te­marked« ett mås­te! Den­na växt­mark­nad är enorm, väl­digt trev­lig och vac­kert belä­gen i Geo­gra­fisk Have. I Geo­gra­fisk Have i Kol­ding på Jyl­land hålls näm­li­gen Dan­marks störs­ta plan­te­marked på grund­lovs­da­gen 5 juni var­je år. Vi star­tar – som van­ligt – i mor­gon­väk­ten och kör direkt dit, för att vara där vid 11-tiden. Vi äter mid­dag på hem­vä­gen och är till­ba­ka i Alnarp vid 21-tiden. Läs mer på http://www.geografiskhave.dk/ Resan beräk­nas kos­ta 1050 kr per per­son och i pri­set ingår resa, inträ­de och lunch. Pri­set kan kom­ma att juste­ras p.g.a. kur­sen SEK/DKK. Resan kom­mer bara att inne­hål­la besö­ket på växt­mark­na­den och inga and­ra träd­gårds­be­sök, men Geo­gra­fisk Have är en fin bota­nisk träd­gård, vil­ken natur­ligt­vis inbju­der till fina pro­me­na­der. Anmä­lan görs till Made­le­i­ne Almér via e‑post madeleine@almer.se Sista anmäl­nings­dag är 12 maj. I det fall resan inte sam­lar till­räck­ligt många del­ta­ga­re kan den stäl­las in. Ons­da­gen 5 juni är en helg­dag i Dan­mark men var­dag i Sve­ri­ge. …

Våriris (Iris reticulata 'Spot On'). Foto: Dan Abelin.

Udda perenner och spännande alpiner (19 april 2017)

Ger­ben Tje­erds­ma kom­mer till oss från Ger­bi­ans­ka träd­går­den på Råda Säte­ri och berät­tar om »Udda peren­ner och spän­nan­de alpi­ner«. Ger­ben är en åter­kom­man­de före­lä­sa­re hos oss och har hål­lit många före­drag och kur­ser genom åren om alpi­ner, peren­ner och lök­väx­ter både för yrkes­verk­sam­ma, träd­gård­s­ama­tö­rer och stu­den­ter. Läs mer på gerbianska.com Ons­dag 19 april 2017 kloc­kan 19. Plats: Ter­ra Nova (Gam­la aulan), Agricum, Slotts­vä­gen 2, Alnarp. Väg­be­skriv­ning och områ­des­kar­ta på SLU:s hem­si­da. Kar­ta på Goog­le Maps.