Månad: maj 2017

Rosa treblad (Trillium grandiflorum 'Gothenburg Pink Strain'). Foto: Dan Abelin.

Höstens program 2017

Läs mer om hös­tens pro­gram 2017 här. Hös­tens förs­ta före­drags­hål­la­re är Peter Korn på vårt lök­mö­te 26 sep­tem­ber. John Tay­lor kom­mer sedan och pra­tar om vack­ra träd­går­dar 26 okto­ber. I novem­ber får vi chan­sen att lyss­na på Ulf Sill. Hös­tens växt­mark­nad är sön­dag 3 sep­tem­ber. Hös­tens pro­gram 2017 (A4-affisch i pdf-for­­mat) Tis­dag 26 sep­tem­ber Lök­mö­te. Peter Korn om iri­sar m.m. Tors­dag 26 okto­ber John Tay­lor kom­mer och berät­tar om vack­ra träd­går­dar. Sön­dag 19 novem­ber Ulf Sill om vår i träd­gårds­lun­den. Obs! Kloc­kan 13. Mötet 19 novem­ber bör­jar kloc­kan 13.00. Övri­ga möten bör­jar kloc­kan 19.00. Plats: Ter­ra Nova (Gam­la aulan), Agricum, Slotts­vä­gen 2, Alnarp. Väg­be­skriv­ning och områ­des­kar­ta på SLU:s hem­si­da. Kar­ta på Goog­le Maps. Sön­dag 3 sep­tem­ber Växt­mark­nad på Hvi­lan Utbild­ning (Åkarp) 11.00–13.00 Kom i god tid till möte­na, så du hin­ner väl­ja ut en bra bok ur vårt väl­sor­te­ra­de bib­li­o­tek. Du kan se vad som finns på vinst­bor­det eller till för­sälj­ning. Eller bara ming­la en stund. Vi öpp­nar nor­malt kloc­kan 18.15. Ta gär­na med någon intres­sant växt som du kan visa upp eller frå­ga om. Väx­ter till vårt vinst­bord är något vi all­tid behö­ver. Släng inte dina utgall­ra­de plan­tor utan kru­ka upp och ta med dem eller något annat träd­gårds­an­knu­tet till vårt växt­lot­te­ri. …

Öppna trädgårdar 9 juli 2017

Sön­dag 7 juli 2017 är det två öpp­na träd­går­dar i Knis­linge. Väl­kom­na mel­lan kloc­kan 10–16! Gun Jepps­son, Vikens Träd­gård Norr om Kristi­an­stad lig­ger den­na gård med anor från 1700-talet. Träd­går­den är på 5000 m² och har vux­it de senas­te tio åren. Här finns bland annat rodo­dendron, aza­le­or, jul­ro­sor, berg­vall­mo, hor­ten­si­or, pio­ner, rosor och kle­ma­tis. Det finns även tul­panträd, katal­pa, kop­par­lönn, näver­hägg, glanskörs­bär, val­nöts­träd, robi­nia m.m. Gun Jepps­son, Axel­torp 3298, Vikens gård, Knis­linge Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps Bil­der från träd­går­den finns på tradgardsriket.se Bir­git­ta Olofs­son, Car­las­torp Träd­går­den är knappt 20 år, mer än 6000 m² och blir lite stör­re var­je år. Den lig­ger i en bac­ke med skog på tre sidor, sol och under­bar utsikt på fram­si­dan. I träd­går­den finns många ovan­li­ga träd och bus­kar, peren­ner, köks­träd­gård, bär­bus­kar, frukt­träd, spar­ris­land, växt­hus och damm i sko­gen. Eftersom det finns många sitt­plat­ser kan man nju­ta av träd­går­den från alla håll. Bir­git­ta Olofs­son, Axel­torp 3289, Hjär­sås, Knis­linge Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps Bil­der från träd­går­den finns på tradgardsriket.se

Hos Rolf & Ulla Nilsson i Kågeröd. Privat foto.

Öppna trädgårdar 27 maj 2017

Lör­dag 27 maj 2017 är det tre öpp­na träd­går­dar i Kågeröd. Väl­kom­na mel­lan kloc­kan 10–16! Tom­my & Chris­tel Sjö­strand Träd­gårds­de­len har upp­vux­na träd och sto­ra och små Rho­do­dendron, mäng­der av oli­ka sor­ter. Peren­ner, kle­ma­tis och rosor. På and­ra sidan en vac­ker grind av flä­tad pil kom­mer man in i »barn­kam­ma­ren« med hund­ra­tals frö­såd­da Rho­do­dendron, peren­ner med fle­ra. Uni­ka träd i oli­ka stor­le­kar. Tom­my & Chris­tel Sjö­strand, Axel­vold 3347, Kågeröd Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps Rolf & Ulla Nils­son Nor­mal­stor vil­la­träd­gård med myc­ket tor­van­lägg­ning­ar byggt med fle­ra rum och sling­ran­de gång­ar. Rikt växt­ma­te­ri­al med bus­kar och små träd samt sto­ra mäng­der av rara örter. Rika sam­ling­ar av vildar­ter av pio­ner, lil­jor, orkidéer, vit­sip­por och Tril­li­um. Bil­den överst är från Rolf och Ulla Nils­sons träd­gård (pri­vat foto). Rolf & Ulla Nils­son, Pil­finks­ga­tan 1, Kågeröd Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps Ken­neth Lorent­zon Gam­mal träd­gård i för­änd­ring. Väx­ter av udda slag till för­sälj­ning. Obs! Endast kon­tan­ter. Ken­neth Lorent­zon, Björ­na­hus Axel­vold 3386, Kågeröd Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps.

Hos Anderssons i Bromölla. Privat foto.

Öppen trädgård 21 maj & 6 juni 2017

Erik & Bir­git­ta Anders­son Kul­tur­min­nes­märkt hus med sju gröns­kan­de träd­gårds­rum for­ma­de av sten­par­ti­er och vat­ten. Mot­tot är att nju­ta av en grön träd­gård året runt. I träd­går­dens rum finns japans­ka lön­nar, pagod­kor­nel­ler, Gink­go bilo­ba, kine­sisk sekvo­ja, rodo­dendron, Pie­ris, kal­mia, dvärg­barr­väx­ter, orkidéer, peren­ner, stor sam­ling av hostor med mera. Hjärt­ligt väl­kom­na 21 maj mel­lan kloc­kan 10–17 och 6 juni – Träd­gård­s­ama­tö­rer­nas dag – mel­lan 10–16! Erik & Bir­git­ta Anders­son, Stor­ga­tan 9, Bromöl­la Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps. Läs mer om träd­går­den i ett rese­re­por­tage i Med­lems­bla­det hös­ten 2016: issuu.com/skanekretsen/docs/medlemsbladethosten16