Månad: september 2018

Galanthus plicatus 'E. A. Bowles'. Foto: Dan Abelin.

Resa till Spirens snödroppshelg 23 februari 2019

23 feb­ru­a­ri 2019 reser vi än en gång till Gart­neri­et Spi­rens snö­dropps­helg – Galant­husweek­end. Resan omfat­tar ett besök på Gart­neri­et Spi­ren och där­ef­ter en sen lunch på vägen hem. Gart­neri­et Spi­ren, som lig­ger i syd­väst­ra Själ­land, har även gott om fan­tas­tis­ka jul­ro­sor och and­ra ljuv­li­ga vår­blom­mor. 2015 var vi på deras omtyck­ta jul­ros­fes­ti­val och år 2017 på deras snö­dropps­helg. 2019 kom­mer det att vara med intres­san­ta snö­dropps­för­säl­ja­re från både Hol­land – Gerard Oud – och Eng­land – Alan Stre­et från Avon Bulbs. Anmä­lan till snö­dropps­hel­gen Bus­sen avgår från Alnarp kloc­kan 8.30 och vi är hem­ma igen cir­ka kloc­kan 18. Ta med egen fika­korg! Pris för den­na resa: 900 kr. I pri­set ingår: Resa med buss och lunch. Pri­set kan kom­ma att juste­ras bero­en­de på kur­sen SEK/DKK. Beta­la till bank­gi­ro 354‑7114. Ange namn och res­mål. Sista anmäl­nings­dag 31 janu­a­ri 2019 till gunbbengtsson@gmail.com Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att stäl­la in resan om vi inte får in till­räck­ligt med anmäl­ning­ar. Läs våra rese­be­stäm­mel­ser på www.skanekretsen.se/resevillkor/ Län­kar Mer om snö­dropps­hel­gen och dess gäs­ter hit­tar du på: gartnerietspiren.dk/vinterg%C3%A6kkegalanthus-weekend-2019 www.avonbulbs.co.uk www.sneeuwklokjes.info

Miscanthus sp. Foto: Dan Abelin.

Gräs + lökmöte (25 september 2018)

Poul Hen­rik Holm Peter­sen kom­mer till Alnarp 25 sep­tem­ber och berät­tar om odling av gräs i träd­går­den. Där­ef­ter är det för­sälj­ning av årets lökar. Poul Hen­rik Holm Peter­sen dri­ver Over­dam Plan­te­sko­le i Hørs­holm, spe­ci­a­li­se­rad på gräs. Plant­sko­lan grun­da­des av hans för­äld­rar och på 1960-talet inspi­re­ra­des de av grä­sens mång­fa­cet­te­ra­de använd­ning efter kon­takt med Karl Foers­ter. Tid: Tis­dag 25 sep­tem­ber 2018 kloc­kan 19. Plats: Ter­ra Nova (Gam­la aulan), Agricum, Slotts­vä­gen 2, Alnarp. Väg­be­skriv­ning och områ­des­kar­ta på SLU:s hem­si­da. Kar­ta på Goog­le Maps.