Månad: april 2019

Cph Garden 2017. Foto: Lena Eidevall.

Följ med oss till Cph Garden 23 juni 2019

Har du lust att hänga med till Cph Gar­den i som­mar? Vi är någ­ra i sty­rel­sen som tänk­te åka dit den sista utställnings­dagen, som infal­ler på sön­dag 23 juni. Vi ord­nar allt­så ing­en buss­re­sa dit med Skå­nekret­sen, utan före­slår att alla som öns­kar åka dit i stäl­let åker sam­ti­digt med oss över bron på tåget. Man tar sedan ett S‑tog väs­terut från Hoved­ba­ne­går­den och får gå en 5–10 minu­ter sista biten. I år är man på en ny plats med mer utrym­me (i Bal­le­rup). Det är åtta utställ­nings­träd­går­dar, ännu fler inspi­ra­tions­träd­går­dar, mass­vis med för­säl­ja­re, före­drag, works­hops, små mat­stäl­len med mera. Pro­gram­met är helt klart 15 april. Hela pro­gram­met hit­tar du här: haveselskabet.dk/cphgarden Redan för­ra gång­en som Cph Gar­den gick av sta­peln – 2017 – var det myc­ket spän­nan­de som hän­de där och nu har det bli­vit mer och stör­re än då – väl värt att besö­ka. Inträ­det är 200 dans­ka kro­nor för en dag och man mås­te ha kon­tan­ter med sig för att vara säker på att kun­na hand­la de väx­ter eller träd­gårds­pry­lar man vill. …

Svavelpionfrön. Foto: Dan Abelin.

Frön – en magisk värld (9 april 2019)

Ber­til Lar­s­son, känd träd­gård­s­ama­tör från Dals Rostock, kom­mer till Skå­ne för att lära oss mer om för­ök­ning av väx­ter, inte minst frö­in­sam­ling och frö­för­ök­ning. Läs mer om Ber­til i det senas­te med­lems­bla­det. Tid: Tis­dag 9 april 2019 kloc­kan 19. Plats: Ter­ra Nova (Gam­la aulan), Agricum, Slotts­vä­gen 2, Alnarp. Väg­be­skriv­ning och områ­des­kar­ta på SLU:s hem­si­da. Kar­ta på Goog­le Maps.