År: 2020

Kulturarvsdahlia från Pom (Dahlia × pinnata). Foto: Dan Abelin.

Trädgårdens gamla hantverk
(16 april 2020)

För­fat­ta­ren, foto­gra­fen och kul­tur­ve­ta­ren Eli­sa­beth Sva­lin Gun­nars­son kom­mer till Skå­nekret­sen och lär oss mer om bland annat tidi­ga­re träd­gårds­mäs­ta­res klas­sis­ka hant­verksknep. Eli­sa­beth Sva­lin Gun­nars­sons senas­te träd­gårds­bok hand­lar Karin Lar­s­sons träd­gård – I min träd­gård vill jag vara Karin. Läs mer om hen­ne på kulturtradgarden.se Tid: Tors­dag 16 april 2020 kloc­kan 19. Plats: Ter­ra Nova (Gam­la aulan), Agricum, Slotts­vä­gen 2, Alnarp. Väg­be­skriv­ning och områ­des­kar­ta på SLU:s webb­plats. Kar­ta på Goog­le Maps. Före­dra­get pre­sen­te­ras i sam­ar­be­te med Folk­u­ni­ver­si­te­tet.

Pionen 'Lemon Chiffon' (Paeonia 'Lemon Chiffon'). Foto: Dan Abelin.

En trädgård – vad ska man med den till? (26 mars 2020)

I mars har vi gläd­jen att än en gång få lyss­na på den väl­kända träd­gårds­pro­fi­len Karin Berglund. Karin Berglund är jour­na­list, för­fat­ta­re, foto­graf och även mång­å­rig med­lem i Träd­gård­s­ama­tö­rer­na. Hon har skri­vit många äls­ka­de böc­ker om väx­ter, träd­går­dar och träd­gårds­män­ni­skor, senast Det var en gång en träd­gård – min­nen från ett odlar­liv. Hjärt­ligt väl­kom­na! Tid: Tors­dag 26 mars 2019 kloc­kan 19. Plats: Ter­ra Nova (Gam­la aulan), Agricum, Slotts­vä­gen 2, Alnarp. Väg­be­skriv­ning och områ­des­kar­ta på SLU:s webb­plats. Kar­ta på Goog­le Maps. Före­dra­get pre­sen­te­ras i sam­ar­be­te med Folk­u­ni­ver­si­te­tet.

Bild från växtmarknaden i maj 2019. Foto: Dan Abelin.

Växtmarknad 3 maj 2020

Väl­kom­men till Skåne­kretsens vår­växt­mark­nad 2020! Skå­nekret­sen anord­nar växt­mark­nad två gång­er per år (förs­ta sön­da­gen i maj respek­ti­ve sep­tem­ber). Sön­dag 3 maj är det allt­så dags igen. Hjärt­ligt väl­kom­na till Hvi­lan Utbild­ning för att fyn­da väx­ter till träd­går­den! Både gla­da ama­tö­rer och en del plant­sko­lor säl­jer väx­ter av alla de slag. På våren bru­kar det ofta vara drygt fem­tio oli­ka säl­ja­re på plats! I år har vi fak­tiskt även en tred­je växt­mark­nad i sam­band med riksmö­tet i Ystad. Pas­sa på! Sön­dag 3 maj kloc­kan 11.00–13.00 – utför­li­ga­re infor­ma­tion och reg­ler finns på http://skanekretsen.se/vaxtmarknader/ Väg­be­skriv­ning Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps.

Rosa (Persica-Gruppen) 'Harunique'. Foto: Dan Abelin.

Årsmöte 2020 + Rosor
(23 februari 2020)

Väl­kom­men till Skå­nekret­sens års­mö­te 2020! Efter sed­van­li­ga års­mö­tes­för­hand­ling­ar föl­jer ett före­drag av Kris­ter Ceder­gren om rosor. Kris­ter Ceder­gren har som mång­å­rig plant­sko­leä­ga­re i Råå lyft fram de gam­mal­dags, engångs­blom­man­de rosor­na. Plant­sko­lan – som även var känd för sina kle­ma­tis­plan­tor – är nu avveck­lad sedan något år, men med Kris­ters kun­skap om rosor ska vi i Skå­nekret­sen få nju­ta av lite som­mar i slu­tet av feb­ru­a­ri. Tid: Sön­dag 23 feb­ru­a­ri 2020 kloc­kan 13. Före­dra­get pre­sen­te­ras i sam­ar­be­te med Folk­u­ni­ver­si­te­tet. Plats: Ter­ra Nova (Gam­la aulan), Agricum, Slotts­vä­gen 2, Alnarp. Väg­be­skriv­ning och områ­des­kar­ta på SLU:s hem­si­da. Kar­ta på Goog­le Maps. DAGORDNING 1. Års­mö­tet öpp­nas. 1a. Paren­ta­tion. 2. Val av mötesord­fö­ran­de. 3. Val av mötes­sek­re­te­ra­re. 4. Val av två juste­rings­män, tilli­ka röst­räk­na­re. 5. Frå­ga om års­mö­tet behö­ri­gen utlysts. 6. Dag­ord­ning­en fast­stäl­les. 7. Verk­sam­hets­be­rät­tel­se 2019, före­drag­ning och god­kän­nan­de. 8. Balans- och resul­tat­räk­ning, före­drag­ning och god­kän­nan­de. 9. Revi­sions­be­rät­tel­se. 10. Frå­ga om ansvars­fri­het för sty­rel­sen avse­en­de 2019 års för­valt­ning. 11. Val av sty­rel­se och sup­ple­an­ter: Ordi­na­rie leda­mö­ter: Avgå­en­de efter två år är Lena Eide­vall, ord­fö­ran­de, Jan-Åke Lar­s­son, leda­mot (vice ord­fö­ran­de), och Ingrid Sjö­berg, leda­mot. Sup­ple­an­ter: …

Hjärta i katsuralöv. Foto: Dan Abelin.

Odlingsvärda träd och buskträd
(26 januari 2020)

Sista sön­da­gen i janu­a­ri kom­mer land­skaps­in­gen­jö­ren Johan Slags­tedt till oss för att tip­sa om och lära oss mer om oli­ka busk­träd och träd av stör­re vär­de. Till­sam­mans med Hen­rik Sjö­man har Johan Slags­tedt skri­vit de pri­sa­de böc­ker­na Träd i urba­na land­skap och Stads­trädslex­i­kon. Kväl­len kom­mer säkert både att bju­da på ovan­li­ga träd, sikt­lin­jer och annat vik­tigt för våra träd­går­dar. Tid: Sön­dag 26 janu­a­ri 2020 kloc­kan 13. Obs! Kloc­kan 13. Plats: Ter­ra Nova (Gam­la aulan), Agricum, Slotts­vä­gen 2, Alnarp. Väg­be­skriv­ning och områ­des­kar­ta på SLU:s webb­plats. Kar­ta på Goog­le Maps. Före­dra­get pre­sen­te­ras i sam­ar­be­te med Folk­u­ni­ver­si­te­tet.

Hos Anderssons i Bromölla. Privat foto.

Öppen trädgård i Bromölla 24 maj 2020

Eric & Bir­git­ta Anders­son: ”Sju gröns­kan­de träd­gårds­rum for­ma­de av sten­par­ti­er och vat­ten. Mot­tot är att nju­ta av en grön träd­gård året runt. Här finns japans­ka lön­nar, pagod­kor­nel­ler, gink­go, kine­sisk sekvo­ja, rodo­dendron, kal­mia, buskros­ling, dvärg­barr­väx­ter, orkidéer, peren­ner, stor sam­ling av hostor med mera.” 24 maj kl. 10–17 Eric & Bir­git­ta Anders­son, Stor­ga­tan 9, Bromöl­la Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps. Läs mer om träd­går­den i ett rese­re­por­tage i Med­lems­bla­det hös­ten 2016: issuu.com/skanekretsen/docs/medlemsbladethosten16

Familjen Olssons trädgård i Näsum. Privat foto.

Öppen trädgård i Näsum 2020

Kristi­na & Chris­ter Ols­son: ”I år är det 20 år sedan vi inled­de omvand­ling­en av en bort­glömd 70-tal­s­­träd­­gård till en prun­kan­de grön oas. I träd­går­den finns många träd, sto­ra perenn­ra­bat­ter, natur­lig damm, upp­höj­da odlings­bäd­dar, fågel­v­ol­jä­rer och myc­ket mer.” Träd­går­den har öppet des­sa dagar & tider 3 maj kl. 11–15 28 juni kl. 10–17 11 okto­ber kl. 11–15 Obs! Träd­går­den är EJ fram­kom­lig för rullator/rullstol. Famil­jen Ols­son, Stu­e­vä­gen 7, Näsum Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps.