Tulipa humilis 'Albacaerulea Oculata'. Foto: Dan Abelin.

Årsmöte 2013 (26 februari)

I februari startar vi Skånekretsens 50-årsfirande med årsmöte och sedvanliga förhandlingar. Författaren, estradören och trädgårdsinstallatören Henrik Valentin kommer och pratar »Om lusten att trädgårdera«.
Kvällen avslutas med bullkalas. Ta med dig kaffe/te, så bjuder vi på hembakta bullar och kakor.

Tisdag 26 februari 2013, kl 19, Terra Nova, Lantbruksuniversitetet, Alnarp

DAGORDNING

1. Årsmötet öppnas

1a. Parentation

2. Val av mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

5. Fråga om årsmötet behörigen utlysts

6. Dagordningen fastställes

7. Verksamhetsberättelsen 2012, föredragning och godkännande

8. Balans- och resultaträkning, föredragning och godkännande

9. Revisionsberättelse

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2012 års förvaltning.

11. Val av styrelse och suppleanter:
Ordinarie ledamöter: Avgående efter 2 år är Lotta Björnlund, kassör/viceordförande, Gun Bengtsson, sekr, Mari Zander, ledamot, samt Bengt Åkesson, ledamot (avböjt omval)
Suppleanter: Avgående efter 1 år Monica Bjerkéus och Thomas Bergqwist (avböjt omval).

12. Val av revisorer och revisorssuppleant på 1 år:
Revisorer: Avgående Lars Thorstensson och Marie Larsson.
Suppleant: Avgående Anette Persson.

13. Val av valberedning på 1 år:
Valberedningen har under året bestått av Lena Lundgren (sammankallande), Lise-Lotte Pierce samt Ann-Kristin Nilsson.

14. Verksamhetsplan för 2013, föredragning och godkännande

15. Budget 2013, föredragning och godkännande

16. Kretsavgift för 2014 fastställes.
Styrelsen föreslår oförändrat belopp 100:- (nytt från 2013).

17. Avtackning.

18. Styrelsens förslag.
1. Regelverk för kretsens resor, avbeställning.
2. Förslag nya hedersmedlemmar; Håkan Straub & Torbjörn Söderlund

19. Övriga frågor.
Jubileumsåret – en introduktion

20. Mötet avslutas.

OBS! Vi bjuder på bullar och kakor. Ta med eget kaffe/te!
Du som har specialbehov, vänligen ta med eget kaffebröd.

Evenemanget på Facebook