Lewisia cotyledon. Foto: Dan Abelin.

Årsmöte 2014 (26 februari)

Årsmöte. Bernt Granström berättar om blåsippor och sen lite annat.

Onsdag 26 februari 2014, kl 19, Terra Nova, Lantbruksuniversitetet, Alnarp

DAGORDNING

1. Årsmötet öppnas.
1a. Parentation.
2. Val av mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare.
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
5. Fråga om årsmötet behörigen utlysts.
6. Dagordningen fastställes.
7. Verksamhetsberättelsen 2013, föredragning och godkännande.
8. Balans- och resultaträkning, föredragning och godkännande.
9. Revisionsberättelse.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2013 års förvaltning.
11. Val av styrelse och suppleanter:
Ordinarie ledamöter: Avgående efter 2 år är
Birgitta Pettersson, ordförande (avböjt omval),
Jan-Åke Larsson, ledamot,
Maj-Lis Åkesson, ledamot (avböjt omval).
Fyllnadsval: 1 år (avgått Monica Bjerkeus).
Suppleanter: Avgående efter 1 år Dan Abelin och Madeleine Almér.
12. Val av revisorer och revisorssuppleant på 1 år:
Revisorer: Avgående Lars Thorstensson och Marie Larsson.
Suppleant: Avgående Anette Persson.
13. Val av valberedning på 1 år:
Valberedningen har under året bestått av Lena Lundgren (sammankallande), Lise-Lotte Pierce samt Ann-Kristin Nilsson.
14. Verksamhetsplan för 2014, föredragning och godkännande (publicerad i vårtidningen).
15. Budget 2014, föredragning och godkännande.
16. Kretsavgift för 2015 fastställes.
Styrelsen föreslår oförändrat belopp 100:- (nytt från 2013).
17. Avtackning.
18. Övriga frågor.
19. Mötet avslutas.