Serbisk ramonda (Ramonda serbica). Foto: Dan Abelin.

Årsmöte 2016 (6 mars)

Årsmöte.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar följer ett föredrag av Pia Myrberg – hedersmedlem i STA Stockholmskretsen och innehavare av Torvan trädgård. Hon kommer att berätta om hur man anlägger – och sköter – blötbäddar samt visa många bilder på fuktälskande växter!

Söndag 6 mars 2016, kl 13, Terra Nova, Lantbruksuniversitetet, Alnarp

DAGORDNING

1. Årsmötet öppnas.
1a. Parentation.
2. Val av mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare.
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
5. Fråga om årsmötet behörigen utlysts.
6. Dagordningen fastställes.
7. Verksamhetsberättelsen 2015, föredragning och godkännande.
8. Balans- och resultaträkning, föredragning och godkännande.
9. Revisionsberättelse.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2015 års förvaltning.
11. Val av styrelse och suppleanter:
Ordinarie ledamöter:
Avgående efter 2 år är Madeleine Almér, ordförande, Jan-Åke Larsson, vice ordförande, Dan Abelin, ledamot.
Valberedningens förslag till ordförande (2 år):
Madeleine Almér.
Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter (2 år):
Jan-Åke Larsson och Dan Abelin.
Suppleanter:
Avgående efter 1 år är Ingrid Sjöberg och Gunnilla Garmer.
Valberedningens förslag till suppleanter (1 år):
Ingrid Sjöberg och Gunnilla Garmer.
12. Val av revisorer och revisorssuppleant på 1 år:
Revisorer: Avgående Lars Thorstensson och Marie Larsson.
Valberedningens förslag till revisorer (1 år):
Gun Berggren och Marie Larsson.
Revisorssuppleant: Vakant under 2015.
Valberedningens förslag till revisorssuppleant (1 år):
Lotta Björnlund.
13. Val av valberedning på 1 år:
Valberedningen har under året bestått av Lena Lundgren (sammankallande), Lise-Lotte Pierce samt Ann-Kristin Nilsson.
14. Verksamhetsplan för 2016, föredragning och godkännande.
15. Budget 2016, föredragning och godkännande.
16. Kretsavgift för 2017 fastställes.
Styrelsen föreslår oförändrat belopp 100 kronor.
17. Avtackning.
18. Övriga frågor.
19. Mötet avslutas.