Årsmöte 2017

Årsmöte.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar följer ett föredrag av Carina Larsson – mångårig medlem i Skånekretsen och innehavare av Ulrikdals Trädgård på Kivik. Hon kommer bland annat att visa bilder på och berätta om sin trädgård och sina växter under föredragsrubriken »Under lönnars skira skugga«.

Söndag 5 mars 2017, kl 13, Terra Nova, Lantbruksuniversitetet, Alnarp

DAGORDNING

1. Årsmötet öppnas.
1a. Parentation.
2. Val av mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare.
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
5. Fråga om årsmötet behörigen utlysts.
6. Dagordningen fastställes.
7. Verksamhetsberättelsen 2016, föredragning och godkännande.
8. Balans- och resultaträkning, föredragning och godkännande.
9. Revisionsberättelse.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2016 års förvaltning.
11. Val av styrelse och suppleanter:
Ordinarie ledamöter:
Avgående efter 2 år är Anita Lassing, kassör, Gun Bengtsson, sekreterare, Christine de Bruyn, ledamot, och Eivor Johansson, ledamot.
Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter (2 år):
Anita Lassing, Gun Bengtsson, Christine de Bruyn och Eivor Johansson.
Suppleanter:
Avgående efter 1 år är Ingrid Sjöberg och Gunnilla Garmer.
Valberedningens förslag till suppleanter (1 år):
Ingrid Sjöberg och Gunnilla Garmer.
12. Val av revisorer och revisorssuppleant på 1 år:
Revisor: Avgående Gun Berggren.
Valberedningens förslag till revisor (1 år):
Gun Berggren.
Revisorssuppleant: Avgående Lotta Björnlund.
Valberedningens förslag till revisorssuppleant (1 år):
Lotta Björnlund.
13. Val av valberedning på 1 år:
Valberedningen har under året bestått av Lise-Lotte Pierce (sammankallande), Maj-Lis Åkesson samt Mari Zander.
14. Verksamhetsplan för 2017, föredragning och godkännande.
15. Budget 2017, föredragning och godkännande.
16. Kretsavgift för 2018 fastställes.
Styrelsen föreslår oförändrat belopp 100 kronor.
17. Avtackning.
18. Övriga frågor.
19. Mötet avslutas.