Föredrag, Program
Skriv en kommentar

Årsmöte 2018

Röd fjärilsranka (Schisandra rubriflora). Foto: Dan Abelin.
Välkommen till Skånekretsens årsmöte 2018!

Efter sed­van­li­ga års­mö­tes­för­hand­ling­ar föl­jer ett före­drag av Kjell Fur­berg – kor­rek­tur­lä­sa­re på Träd­gård­s­Ama­tö­ren. Han är träd­gårds­hi­sto­ri­ker med inrikt­ning på Kina. Han är ock­så utbil­dad träd­gårds­mäs­ta­re och rese­le­da­re som arran­ge­rar såväl kine­sis­ka som kubans­ka träd­gårds­re­sor.

Före­dra­get hos oss kom­mer att inrik­tas på Kinas klas­sis­ka träd­går­dar varav fle­ra är världs­arv. Träd­gårds­kons­ten har en lång histo­ria i Kina och det finns belägg för att man redan på 1000-talet för­äd­la­de busk­pi­o­ner. I de sto­ra tät­be­fol­ka­de stä­der­na i öst­ra Kina vil­le man tidigt få in natur genom att plan­te­ra de inhems­ka, vil­da väx­ter­na i sina träd­går­dar. Enkel­het, form och struk­tur är än i dag vik­tigt och det kom­mer vi att få se exem­pel på, lik­som någ­ra por­trätt av väx­ter som med lite omsorg kanske kan växa även hos oss – i alla fall hos träd­gård­s­ama­tö­rer.

Tid: Sön­dag 4 mars 2018 kloc­kan 13.

Plats: Ter­ra Nova (Gam­la aulan), Agricum, Slotts­vä­gen 2, Alnarp.
Väg­be­skriv­ning och områ­des­kar­ta på SLU:s hem­si­da.
Kar­ta på Goog­le Maps.

DAGORDNING

1. Års­mö­tet öpp­nas.
1a. Paren­ta­tion.
2. Val av mötesord­fö­ran­de.
3. Val av mötes­sek­re­te­ra­re.
4. Val av två juste­rings­män, tilli­ka röst­räk­na­re.
5. Frå­ga om års­mö­tet behö­ri­gen utlysts.
6. Dag­ord­ning­en fast­stäl­les.
7. Verk­sam­hets­be­rät­tel­sen 2017, före­drag­ning och god­kän­nan­de.
8. Balans- och resul­tat­räk­ning, före­drag­ning och god­kän­nan­de.
9. Revi­sions­be­rät­tel­se.
10. Frå­ga om ansvars­fri­het för sty­rel­sen avse­en­de 2017 års för­valt­ning.
11. Val av sty­rel­se och sup­ple­an­ter:
Ordi­na­rie leda­mö­ter:
Avgå­en­de efter två år är Made­le­i­ne Almér, ord­fö­ran­de (avböjt omval), Jan-Åke Lar­s­son, leda­mot (vice ord­fö­ran­de), Dan Abe­lin, leda­mot, och avgå­en­de efter ett år Christi­ne de Bruyn, leda­mot.
Val­be­red­ning­ens för­slag till ord­fö­ran­de (2 år): Lena Eide­vall.
Val­be­red­ning­ens för­slag till ordi­na­rie leda­mö­ter (2 år): Jan-Åke Lar­s­son och Ingrid Sjö­berg. Val­be­red­ning­ens för­slag till ordi­na­rie leda­mot (1 år, fyll­nads­val): Dan Abe­lin.
Sup­ple­an­ter:
Avgå­en­de efter 1 år är Ingrid Sjö­berg och Gun­nil­la Gar­mer.
Val­be­red­ning­ens för­slag till sup­ple­an­ter (1 år): Gun­nil­la Gar­mer och Agne­ta Bjar­ne­vik.
12. Val av revi­so­rer och revi­sors­supple­ant på 1 år:
Revi­sor: Avgå­en­de Gun Berg­gren.
Val­be­red­ning­ens för­slag till revi­sor (1 år):
Gun Berg­gren.
Revi­sors­supple­ant: Avgå­en­de Lot­ta Björnlund.
Val­be­red­ning­ens för­slag till revi­sors­supple­ant (1 år):
Bir­git­ta Pet­ters­son.
13. Val av val­be­red­ning på 1 år:
Val­be­red­ning­en har under året bestått av Lise-Lot­te Pier­ce (sam­man­kal­lan­de), Maj-Lis Åkes­son samt Mari Zan­der.
14. Verk­sam­hets­plan för 2018, före­drag­ning och god­kän­nan­de.
15. Bud­get 2018, före­drag­ning och god­kän­nan­de.
16. Krets­av­gift för 2019 fast­stäl­les.
Sty­rel­sen före­slår oför­änd­rat belopp 100 kro­nor.
17. Avtack­ning.
18. Övri­ga frå­gor.
19. Mötet avslu­tas.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

10 + 16 =