Röd fjärilsranka (Schisandra rubriflora). Foto: Dan Abelin.

Årsmöte 2018

Välkommen till Skånekretsens årsmöte 2018!

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar följer ett föredrag av Kjell Furberg – korrekturläsare på TrädgårdsAmatören. Han är trädgårdshistoriker med inriktning på Kina. Han är också utbildad trädgårdsmästare och reseledare som arrangerar såväl kinesiska som kubanska trädgårdsresor.

Föredraget hos oss kommer att inriktas på Kinas klassiska trädgårdar varav flera är världsarv. Trädgårdskonsten har en lång historia i Kina och det finns belägg för att man redan på 1000-talet förädlade buskpioner. I de stora tätbefolkade städerna i östra Kina ville man tidigt få in natur genom att plantera de inhemska, vilda växterna i sina trädgårdar. Enkelhet, form och struktur är än i dag viktigt och det kommer vi att få se exempel på, liksom några porträtt av växter som med lite omsorg kanske kan växa även hos oss – i alla fall hos trädgårdsamatörer.

Tid: Söndag 4 mars 2018 klockan 13.

Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områdeskarta på SLU:s hemsida.
Karta på Google Maps.

DAGORDNING

1. Årsmötet öppnas.
1a. Parentation.
2. Val av mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare.
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
5. Fråga om årsmötet behörigen utlysts.
6. Dagordningen fastställes.
7. Verksamhetsberättelsen 2017, föredragning och godkännande.
8. Balans- och resultaträkning, föredragning och godkännande.
9. Revisionsberättelse.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2017 års förvaltning.
11. Val av styrelse och suppleanter:
Ordinarie ledamöter:
Avgående efter två år är Madeleine Almér, ordförande (avböjt omval), Jan-Åke Larsson, ledamot (vice ordförande), Dan Abelin, ledamot, och avgående efter ett år Christine de Bruyn, ledamot.
Valberedningens förslag till ordförande (2 år): Lena Eidevall.
Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter (2 år): Jan-Åke Larsson och Ingrid Sjöberg. Valberedningens förslag till ordinarie ledamot (1 år, fyllnadsval): Dan Abelin.
Suppleanter:
Avgående efter 1 år är Ingrid Sjöberg och Gunnilla Garmer.
Valberedningens förslag till suppleanter (1 år): Gunnilla Garmer och Agneta Bjarnevik.
12. Val av revisorer och revisorssuppleant på 1 år:
Revisor: Avgående Gun Berggren.
Valberedningens förslag till revisor (1 år):
Gun Berggren.
Revisorssuppleant: Avgående Lotta Björnlund.
Valberedningens förslag till revisorssuppleant (1 år):
Birgitta Pettersson.
13. Val av valberedning på 1 år:
Valberedningen har under året bestått av Lise-Lotte Pierce (sammankallande), Maj-Lis Åkesson samt Mari Zander.
14. Verksamhetsplan för 2018, föredragning och godkännande.
15. Budget 2018, föredragning och godkännande.
16. Kretsavgift för 2019 fastställes.
Styrelsen föreslår oförändrat belopp 100 kronor.
17. Avtackning.
18. Övriga frågor.
19. Mötet avslutas.