Föredrag, Information, Program
Skriv en kommentar

Årsmöte 2020 + Rosor
(23 februari 2020)

Rosa (Persica-Gruppen) 'Harunique'. Foto: Dan Abelin.

Väl­kom­men till Skå­nekret­sens års­mö­te 2020! Efter sed­van­li­ga års­mö­tes­för­hand­ling­ar föl­jer ett före­drag av Kris­ter Ceder­gren om rosor.

Kris­ter Ceder­gren har som mång­å­rig plant­sko­leä­ga­re i Råå lyft fram de gam­mal­dags, engångs­blom­man­de rosor­na. Plant­sko­lan – som även var känd för sina kle­ma­tis­plan­tor – är nu avveck­lad sedan något år, men med Kris­ters kun­skap om rosor ska vi i Skå­nekret­sen få nju­ta av lite som­mar i slu­tet av feb­ru­a­ri.

Tid: Sön­dag 23 feb­ru­a­ri 2020 kloc­kan 13.

Före­dra­get pre­sen­te­ras i sam­ar­be­te med Folk­u­ni­ver­si­te­tet.

Plats: Ter­ra Nova (Gam­la aulan), Agricum, Slotts­vä­gen 2, Alnarp.
Väg­be­skriv­ning och områ­des­kar­ta på SLU:s hem­si­da.
Kar­ta på Goog­le Maps.

DAGORDNING

1. Års­mö­tet öpp­nas.
1a. Paren­ta­tion.
2. Val av mötesord­fö­ran­de.
3. Val av mötes­sek­re­te­ra­re.
4. Val av två juste­rings­män, tilli­ka röst­räk­na­re.
5. Frå­ga om års­mö­tet behö­ri­gen utlysts.
6. Dag­ord­ning­en fast­stäl­les.
7. Verk­sam­hets­be­rät­tel­se 2019, före­drag­ning och god­kän­nan­de.
8. Balans- och resul­tat­räk­ning, före­drag­ning och god­kän­nan­de.
9. Revi­sions­be­rät­tel­se.
10. Frå­ga om ansvars­fri­het för sty­rel­sen avse­en­de 2019 års för­valt­ning.
11. Val av sty­rel­se och sup­ple­an­ter:
Ordi­na­rie leda­mö­ter:
Avgå­en­de efter två år är Lena Eide­vall, ord­fö­ran­de, Jan-Åke Lar­s­son, leda­mot (vice ord­fö­ran­de), och Ingrid Sjö­berg, leda­mot.
Sup­ple­an­ter:
Avgå­en­de efter 1 år är Gun­nil­la Gar­mer och Jona­tan Leo (avböjt omval).
12. Val av revi­so­rer och revi­sors­supple­ant på 1 år:
Revi­sor: Avgå­en­de Lise-Lot­te Pier­ce.
Val­be­red­ning­ens för­slag till revi­sor (1 år):
Lise-Lot­te Pier­ce.
Revi­sors­supple­ant: Avgå­en­de Bir­git­ta Pet­ters­son.
Val­be­red­ning­ens för­slag till revi­sors­supple­ant (1 år):
Bir­git­ta Pet­ters­son.
13. Val av val­be­red­ning på 1 år:
Val­be­red­ning­en har under året bestått av Maj-Lis Åkes­son (sam­man­kal­lan­de), Gun Bengts­son samt Bir­git­ta Pet­ters­son.
14. Verk­sam­hets­plan för 2020, före­drag­ning och god­kän­nan­de.
15. Bud­get 2020, före­drag­ning och god­kän­nan­de.
16. Krets­av­gift för 2021 fast­stäl­les.
Sty­rel­sen före­slår oför­änd­rat belopp 100 kro­nor.
17. Avtack­ning.
18. Övri­ga frå­gor.
19. Mötet avslu­tas.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

två × fyra =