Bibliotek

Skå­nekret­sens bib­li­o­tek inne­hål­ler cir­ka 400 tit­lar (vis­sa dub­blet­ter finns), så det är allt­så ett stort utbud av många oli­ka träd­gårds­böc­ker – gam­la och nya tit­lar.

Vi har böc­ker som behand­lar en spe­ci­ell art, t.ex. Hos­ta, Gera­nuim, Cornus, rosor osv. Det finns böc­ker om spe­ci­el­la områ­den såsom wood­land­väx­ter, sur­jord­sväx­ter, orm­bun­kar, gräs m.m. Vi har ock­så böc­ker om t.ex. träd­gårds­pla­ne­ring, fina träd­går­dar att besö­ka, kän­da män­ni­skors träd­går­dar och väx­tjä­ga­re. Dess­utom finns ett antal oli­ka upp­slags­verk.

Cornus kousa 'Satomi' hos Clemenssons i Lund. Foto: Dan Abelin.

Cornus kousa ‘Sato­mi’ hos Cle­mens­sons i Lund. Foto: Dan Abe­lin.

Vi bru­kar köpa in många nya böc­ker var­je säsong och pas­sar natur­ligt­vis på att hand­la på bokre­an.

Många nya böc­ker upp­täc­ker man när man läser träd­gårds­tid­ning­ar, inte minst Träd­gård­s­Ama­tö­ren, men vi tar natur­ligt­vis gär­na emot tips från med­lem­mar­na på intres­san­ta böc­ker.

Nya lån­ta­ga­re skri­ver upp sitt namn och tele­fon­num­mer på en lis­ta och får ett låne­num­mer. Det­ta låne­num­mer föl­jer sedan lån­ta­ga­ren och note­ras vid var­je boklån. Nor­mal låne­tid är mel­lan två möten, men mis­sar man ett möte är det inte hela värl­den! Eftersom många vill låna våra nyas­te böc­ker, är det natur­ligt­vis vik­tigt att inte behål­la böc­ker­na för länge.

Vi har en aktiv bib­li­o­te­ka­rie som fyl­ler på med ett antal intres­san­ta voly­mer var­je år och att döma av utlå­nings­siff­ror­na så blir vi fler och fler som lånar.

Tänk på att kon­tak­ta kret­sens bib­li­o­tek­s­an­sva­ri­ga när du läser en intres­sant recen­sion eller kän­ner till en bok som du tyc­ker att vi skall köpa in till bib­li­o­te­ket!

Väl­kom­men till Skå­nekret­sens träf­far!

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

sjutton − 9 =