Alla inlägg postade under: Föredrag

Kulturarvsdahlia från Pom (Dahlia × pinnata). Foto: Dan Abelin.

Trädgårdens gamla hantverk
(16 april 2020)

För­fat­ta­ren, foto­gra­fen och kul­tur­ve­ta­ren Eli­sa­beth Sva­lin Gun­nars­son kom­mer till Skå­nekret­sen och lär oss mer om bland annat tidi­ga­re träd­gårds­mäs­ta­res klas­sis­ka hant­verksknep. Eli­sa­beth Sva­lin Gun­nars­sons senas­te träd­gårds­bok hand­lar Karin Lar­s­sons träd­gård – I min träd­gård vill jag vara Karin. Läs mer om hen­ne på kulturtradgarden.se Tid: Tors­dag 16 april 2020 kloc­kan 19. Plats: Ter­ra Nova (Gam­la aulan), Agricum, Slotts­vä­gen 2, Alnarp. Väg­be­skriv­ning och områ­des­kar­ta på SLU:s webb­plats. Kar­ta på Goog­le Maps. Före­dra­get pre­sen­te­ras i sam­ar­be­te med Folk­u­ni­ver­si­te­tet.

Pionen 'Lemon Chiffon' (Paeonia 'Lemon Chiffon'). Foto: Dan Abelin.

En trädgård – vad ska man med den till? (26 mars 2020)

I mars har vi gläd­jen att än en gång få lyss­na på den väl­kända träd­gårds­pro­fi­len Karin Berglund. Karin Berglund är jour­na­list, för­fat­ta­re, foto­graf och även mång­å­rig med­lem i Träd­gård­s­ama­tö­rer­na. Hon har skri­vit många äls­ka­de böc­ker om väx­ter, träd­går­dar och träd­gårds­män­ni­skor, senast Det var en gång en träd­gård – min­nen från ett odlar­liv. Hjärt­ligt väl­kom­na! Tid: Tors­dag 26 mars 2019 kloc­kan 19. Plats: Ter­ra Nova (Gam­la aulan), Agricum, Slotts­vä­gen 2, Alnarp. Väg­be­skriv­ning och områ­des­kar­ta på SLU:s webb­plats. Kar­ta på Goog­le Maps. Före­dra­get pre­sen­te­ras i sam­ar­be­te med Folk­u­ni­ver­si­te­tet.

Rosa (Persica-Gruppen) 'Harunique'. Foto: Dan Abelin.

Årsmöte 2020 + Rosor
(23 februari 2020)

Väl­kom­men till Skå­nekret­sens års­mö­te 2020! Efter sed­van­li­ga års­mö­tes­för­hand­ling­ar föl­jer ett före­drag av Kris­ter Ceder­gren om rosor. Kris­ter Ceder­gren har som mång­å­rig plant­sko­leä­ga­re i Råå lyft fram de gam­mal­dags, engångs­blom­man­de rosor­na. Plant­sko­lan – som även var känd för sina kle­ma­tis­plan­tor – är nu avveck­lad sedan något år, men med Kris­ters kun­skap om rosor ska vi i Skå­nekret­sen få nju­ta av lite som­mar i slu­tet av feb­ru­a­ri. Tid: Sön­dag 23 feb­ru­a­ri 2020 kloc­kan 13. Före­dra­get pre­sen­te­ras i sam­ar­be­te med Folk­u­ni­ver­si­te­tet. Plats: Ter­ra Nova (Gam­la aulan), Agricum, Slotts­vä­gen 2, Alnarp. Väg­be­skriv­ning och områ­des­kar­ta på SLU:s hem­si­da. Kar­ta på Goog­le Maps. DAGORDNING 1. Års­mö­tet öpp­nas. 1a. Paren­ta­tion. 2. Val av mötesord­fö­ran­de. 3. Val av mötes­sek­re­te­ra­re. 4. Val av två juste­rings­män, tilli­ka röst­räk­na­re. 5. Frå­ga om års­mö­tet behö­ri­gen utlysts. 6. Dag­ord­ning­en fast­stäl­les. 7. Verk­sam­hets­be­rät­tel­se 2019, före­drag­ning och god­kän­nan­de. 8. Balans- och resul­tat­räk­ning, före­drag­ning och god­kän­nan­de. 9. Revi­sions­be­rät­tel­se. 10. Frå­ga om ansvars­fri­het för sty­rel­sen avse­en­de 2019 års för­valt­ning. 11. Val av sty­rel­se och sup­ple­an­ter: Ordi­na­rie leda­mö­ter: Avgå­en­de efter två år är Lena Eide­vall, ord­fö­ran­de, Jan-Åke Lar­s­son, leda­mot (vice ord­fö­ran­de), och Ingrid Sjö­berg, leda­mot. Sup­ple­an­ter: …

Hjärta i katsuralöv. Foto: Dan Abelin.

Odlingsvärda träd och buskträd
(26 januari 2020)

Sista sön­da­gen i janu­a­ri kom­mer land­skaps­in­gen­jö­ren Johan Slags­tedt till oss för att tip­sa om och lära oss mer om oli­ka busk­träd och träd av stör­re vär­de. Till­sam­mans med Hen­rik Sjö­man har Johan Slags­tedt skri­vit de pri­sa­de böc­ker­na Träd i urba­na land­skap och Stads­trädslex­i­kon. Kväl­len kom­mer säkert både att bju­da på ovan­li­ga träd, sikt­lin­jer och annat vik­tigt för våra träd­går­dar. Tid: Sön­dag 26 janu­a­ri 2020 kloc­kan 13. Obs! Kloc­kan 13. Plats: Ter­ra Nova (Gam­la aulan), Agricum, Slotts­vä­gen 2, Alnarp. Väg­be­skriv­ning och områ­des­kar­ta på SLU:s webb­plats. Kar­ta på Goog­le Maps. Före­dra­get pre­sen­te­ras i sam­ar­be­te med Folk­u­ni­ver­si­te­tet.

Glasbär (Callicarpa bodinieri var. giraldii 'Profusion'). Foto: Dan Abelin.

Vårens program 2020

Läs mer om vårens pro­gram 2020 här. Vårens förs­ta före­drags­hål­la­re är Johan Slags­tedt sön­dag 26 janu­a­ri. Kris­ter Ceder­gren kom­mer sedan och pra­tar om rosor efter vårt års­mö­te 23 feb­ru­a­ri. I mars får vi chan­sen att lyss­na på Karin Berglund. Vårens sista före­drag är 16 april. Då kom­mer Eli­sa­beth Sva­lin Gun­nars­son. Vårens växt­mark­nad är sön­dag 3 maj. I maj blir det även en mag­no­lia­vand­ring innan vi har riksmö­te i juni. Sön­dag 26 janu­a­ri Johan Slags­tedt: »Odlingsvär­da träd och busk­träd«. Obs! Kloc­kan 13. Sön­dag 23 feb­ru­a­ri Års­mö­te. Kris­ter Ceder­gren kom­mer där­ef­ter att berät­ta om rosor. Obs! Kloc­kan 13. Tors­dag 26 mars Karin Berglund: »En träd­gård – vad ska man med den till?« Tors­dag 16 april Eli­sa­beth Sva­lin Gun­nars­son: »Träd­går­dens gam­la hant­verk«. Möte­na 26 janu­a­ri och 23 feb­ru­a­ri bör­jar kloc­kan 13.00. Övri­ga möten bör­jar kloc­kan 19.00. Läs mer om före­lä­sar­na i vårens med­lems­blad. Plats: Ter­ra Nova (Gam­la aulan), Agricum, Slotts­vä­gen 2, Alnarp. Väg­be­skriv­ning och områ­des­kar­ta på SLU:s webb­plats. Kar­ta på Goog­le Maps. Före­dra­gen pre­sen­te­ras i sam­ar­be­te med Folk­u­ni­ver­si­te­tet. Sön­dag 3 maj Växt­mark­nad på Hvi­lan Utbild­ning (Åkarp) kl. 11.00–13.00 Kom …

Spade. Foto: Dan Abelin.

Obs! Ändrat: Trädgårdens gamla hantverk
(17 november 2019)

Obs! Änd­rat! Kruk­väx­ter i våra hjär­tan Sön­da­gens före­lä­sa­re Eli­sa­beth Sva­lin Gun­nars­son har tyvärr fått akut för­hin­der och kom­mer inte. Vi har där­för en extrain­satt före­läs­ning i stäl­let med Jona­tan Leo, sty­rel­se­le­da­mot i kret­sen och lära­re på SLU Alnarp. Han före­lä­ser om Kruk­väx­ter i våra hjär­tan – histo­ria och tren­der. För­fat­ta­ren, foto­gra­fen och kul­tur­ve­ta­ren Eli­sa­beth Sva­lin Gun­nars­son kom­mer till Alnarp 17 novem­ber och lär oss mer om bland annat tidi­ga­re träd­gårds­mäs­ta­res klas­sis­ka hant­verksknep. Läs mer om hen­ne på kulturtradgarden.se Tid: Sön­dag 17 novem­ber 2019 kloc­kan 13. Obs! Kloc­kan 13. Plats: Ter­ra Nova (Gam­la aulan), Agricum, Slotts­vä­gen 2, Alnarp. Väg­be­skriv­ning och områ­des­kar­ta på SLU:s webb­plats. Kar­ta på Goog­le Maps. Före­dra­get pre­sen­te­ras i sam­ar­be­te med Folk­u­ni­ver­si­te­tet.

Junimagnolia (Magnolia obovata). Foto: Dan Abelin.

Magnolior och ovanliga växter för trädgården (23 oktober 2019)

Mag­nus Carl­ström kom­mer till Alnarp 23 okto­ber och lär oss mer om ovan­li­ga och odlingsvär­da väx­ter – och inte minst om oli­ka mag­no­li­or. Mag­nus drev under många år en väl­sor­te­rad plant­sko­la i Lind­hult (Hal­land) –  läs mer på hn.se/nyheter/falkenberg/snart-har-de-sålt-sina-sista-växter‑1.3175264 – och besö­ker oss nu för ett före­drag om både mag­no­li­or och and­ra ovan­li­ga väx­ter för träd­går­den. Tid: Ons­dag 23 okto­ber 2019 kloc­kan 19. Plats: Ter­ra Nova (Gam­la aulan), Agricum, Slotts­vä­gen 2, Alnarp. Väg­be­skriv­ning och områ­des­kar­ta på SLU:s webb­plats. Kar­ta på Goog­le Maps. Före­dra­get pre­sen­te­ras i sam­ar­be­te med Folk­u­ni­ver­si­te­tet.

Vitsippa (Anemone nemorosa). Foto: Dan Abelin.

Larz Danielsson om ovanliga och odlings­värda växter
(2 september 2019)

Larz Dani­els­son kom­mer till Alnarp 2 sep­tem­ber och lär oss mer om ovan­li­ga och odlingsvär­da väx­ter. Larz dri­ver den väl­sor­te­ra­de plant­sko­lan Spe­zi­al­plant i Ham­marstrand (Jämt­land) –  läs mer på spezialplant.nu – och besö­ker oss nu för både ett före­drag och plant­för­sälj­ning. Obs! Dagen innan köper man väx­ter från honom på vår växt­mark­nad. Mis­sa inte det! Tid: Mån­dag 2 sep­tem­ber 2019 kloc­kan 19. Plats: Ter­ra Nova (Gam­la aulan), Agricum, Slotts­vä­gen 2, Alnarp. Väg­be­skriv­ning och områ­des­kar­ta på SLU:s webb­plats. Kar­ta på Goog­le Maps. Före­dra­get pre­sen­te­ras i sam­ar­be­te med Folk­u­ni­ver­si­te­tet.

Svavelnäva (Erodium chrysanthum). Foto: Dan Abelin.

Höstens program 2019

Läs mer om hös­tens före­drag 2019 här. Hös­tens förs­ta före­drags­hål­la­re är Larz Dani­els­son mån­dag 2 sep­tem­ber (dagen efter hös­tens växt­mark­nad). På vårt lök­mö­te ons­dag 25 sep­tem­ber kom­mer Eric Wahlsteen att tala. Mag­nus Carl­ström kom­mer sedan och pra­tar om mag­no­li­or och and­ra ovan­li­ga väx­ter för träd­går­den ons­dag 23 okto­ber. I novem­ber får vi chan­sen att lyss­na på Eli­sa­beth Sva­lin Gun­nars­son som lär oss mer om det gam­la hant­ver­ket. Hös­tens växt­mark­nad är sön­dag 1 sep­tem­ber. Mis­sa inte hel­ler vår vand­ring i Alnarp 12 sep­tem­ber och hös­tens frö­kurs. Mån­dag 2 sep­tem­ber Larz Dani­els­son (från Spe­zi­al­plant) om udda och odlingsvär­da väx­ter. Ons­dag 25 sep­tem­ber Lök­mö­te. Eric Wahlsteen om lökar. Ons­dag 23 okto­ber Mag­nus Carl­ström kom­mer och berät­tar om mag­no­li­or och ovan­li­ga väx­ter. Sön­dag 17 novem­ber Änd­rat: Jona­tan Leo om kruk­väx­ter i våra hjär­tan. Obs! Kloc­kan 13. Inställt p.g.a. sjuk­dom: Eli­sa­beth Sva­lin Gun­nars­son om det gam­la hant­ver­ket. Mötet 17 novem­ber bör­jar kloc­kan 13.00. Övri­ga möten bör­jar kloc­kan 19.00. Plats: Ter­ra Nova (Gam­la aulan), Agricum, Slotts­vä­gen 2, Alnarp. Väg­be­skriv­ning och områ­des­kar­ta på SLU:s hem­si­da. Kar­ta på Goog­le Maps. Före­dra­gen pre­sen­te­ras i sam­ar­be­te med Folk­u­ni­ver­si­te­tet. Dess­utom Sön­dag 1 …

Svavelpionfrön. Foto: Dan Abelin.

Frön – en magisk värld (9 april 2019)

Ber­til Lar­s­son, känd träd­gård­s­ama­tör från Dals Rostock, kom­mer till Skå­ne för att lära oss mer om för­ök­ning av väx­ter, inte minst frö­in­sam­ling och frö­för­ök­ning. Läs mer om Ber­til i det senas­te med­lems­bla­det. Tid: Tis­dag 9 april 2019 kloc­kan 19. Plats: Ter­ra Nova (Gam­la aulan), Agricum, Slotts­vä­gen 2, Alnarp. Väg­be­skriv­ning och områ­des­kar­ta på SLU:s hem­si­da. Kar­ta på Goog­le Maps.