Alla inlägg postade under: Kurser

Svavelpionfrön. Foto: Dan Abelin.

Frökurs 6 oktober 2019

Insam­ling, såtips och för­va­ring Hur vet man när ett frö är moget för plock­ning? Vil­ket är det bäs­ta sätt att sam­la in? Vad ska man tän­ka på när man sår? Var ska man för­va­ra de frö­er man vill spa­ra? Vi får väg­led­ning och prak­tisk genom­gång i ämnet. Kurs­le­da­re: Göran Fri­es, Ani­ta Las­sing och Agne­ta Bjar­ne­vik. Tid: Sön­dag 6 okto­ber kloc­kan 12–15. Plats: Ani­tas träd­gård, Har­ri­e­vä­gen 7, Väg­garp (nära Örtof­ta, Eslöv). Kur­sen är kost­nads­fri. Vi bju­der på lät­ta­re fika och ett litet häf­te med frö­in­for­ma­tion. Insam­la­de frön kan tas med hem. Max antal del­ta­ga­re: 12. Anmä­lan: Görs till anita_lassing@hotmail.com senast 29 sep­tem­ber.

Stickling. Foto: Christine de Bruyn.

Kurs i sticklingsförökning 19 mars 2017

Sön­dag 19 mars kloc­kan 10–13 hål­ler Ing­var Mann en kurs i stick­lings­för­ök­ning. Ing­var Mann har i många år varit lära­re på Hvi­lans träd­gårds­ut­bild­ning­ar. Vi kom­mer att var­va teo­ri med prak­tik. Plats: Köpen­hamns­vä­gen 43 i Mal­mö. Del­ta­gar­na får en kar­ta. Kur­sen kos­tar 250 kro­nor, even­tu­ellt till­kom­mer en liten kost­nad för jord. Betal­ning till bg 354‑7114 Skic­ka din anmä­lan till christinedebruyn@hotmail.se eller ring tele­fon 0708–94 69 87 Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att stäl­la in kur­sen om anta­let del­ta­ga­re blir för lågt. Antal del­ta­ga­re är max 15. Ta med egen fika!

Tråg. Foto: Madeleine Almér.

Lär dig gjuta tråg (17 september 2016)

I våras annon­se­ra­de vi om en kurs i tråggjut­ning. Det tog inte två dagar så var den full­teck­nad! Där­för är vi väl­digt gla­da över att kun­na erbju­da den igen i höst. Vi gju­ter med arme­ring av plast­fi­ber, cement och torv och det gör trå­gen väl­digt lät­ta – är de inte allt­för sto­ra går de att lyf­ta även med inne­håll. Efter en vec­ka har trå­gen tor­kat och vi kan häm­ta hem dem. Vi träf­fas 17 sep­tem­ber kl. 10 (kur­sen tar 3–4 tim­mar). Sak­kun­nig leda­re är även den­na gång Carl-Göran Sjö­stedt. Kaj­sa Sjaun­ja, som bor strax utan­för Oxie, upp­lå­ter plats för oss. Kost­nad för kur­sen är cir­ka 200 kro­nor. Väl­kom­men med din anmä­lan till madeleine@almer.se omgå­en­de. Begrän­sat del­ta­garan­tal. Först till kvarn …

Knopp av hybridmagnolia, Magnolia × loebneri. Foto: Dan Abelin.

Vinterutseende för träd (28 februari 2016)

Lär dig att kän­na igen träd i knopp­sta­di­et till­sam­mans med Hans-Otto Ten­grud som i många år har varit utbil­da­re på Hvi­lan Utbild­ning (för bland annat arbo­ris­ter och and­ra träd­gårds­ut­bild­ning­ar). Sön­dag 28 feb­ru­a­ri 2016 lär han oss i Skå­nekret­sen mer om vin­terut­se­en­det för våra van­li­gas­te träd och någ­ra exo­ter. Först vand­rar vi där ute och tit­tar på trä­den och sedan går vi in och stu­de­rar insam­lat mate­ri­al och tit­tar på bil­der och får tips på kän­ne­tec­ken. Tid och plats Vi träf­fas sön­dag 28 feb­ru­a­ri kl. 10–13 på Hvi­lan Utbild­ning, Kab­barpsv. 126, Åkarp. Väg­be­skriv­ning finns på www.hvilanutbildning.se Ta med egen fika! Pris: 275 kro­nor. Beta­las in till bank­gi­ro 354‑7114. Anmäl dig till christinedebruyn@hotmail.se eller tele­fon 0708–946987. Sista anmäl­nings­dag är 14 feb­ru­a­ri. Om anta­let del­ta­ga­re blir för få ställs knopp­kur­sen in.

Adventskransar. Foto: Madeleine Almér.

Kransbindning 25 november 2015

Ons­da­gen den 25 novem­ber har Skå­nekret­sen sin årli­ga krans­bind­ning på Hvi­lan Utbild­ning på Kab­barps­vä­gen 126, Åkarp. Pri­set är 360 kro­nor och då kan du ta med dig hem den vack­ras­te adventskrans som tän­kas kan. Ulri­ka – som är väl­me­ri­te­rad flo­rist – hjäl­per oss till rät­ta. Anmä­lan senast den 15 novem­ber till Made­le­i­ne, e‑post madeleine@almer.se eller tele­fon 0701–470061. Som bonus kan vi hand­la i Hvi­lans butik som har de bäs­ta grön­sa­ker­na och dito jul­blom­mor! Väl­kom­men med din anmä­lan!

Taiwanskugglilja (Tricyrtis formosana). Foto: Dan Abelin.

Skapa med kameran – trädgårdsfotografering 2015

FOTOKURSEN ÄR TYVÄRR INSTÄLLD. Att foto­gra­fe­ra favo­ri­ter­na i träd­går­den så att fotot gör dem rätt­vi­sa – det ska vi lära oss i höst. Ing­er Palm­sti­er­na, väl­känd foto­graf och för­fat­ta­re till ett stort antal träd­gårds­böc­ker kom­mer att dela med sig av sina kun­ska­per. Hon har stor erfa­ren­het av hur man kom­po­ne­rar sina bil­der såväl när man vill infor­me­ra som ska­pa stäm­ning. Det kom­mer inte att hand­la så myc­ket om kame­ror, objek­tiv och tek­nis­ka hjälp­me­del utan mer om bild­kom­po­si­tion och om hur man tar hand om sina bil­der: lag­ring, bild­be­hand­ling, skri­va­re, utskrift och att läg­ga bil­der på nätet. När: Sön­dag 4 okto­ber och sön­dag 18 okto­ber kl. 14.00–16.00 Under tiden mel­lan träf­far­na tar vi bil­der som vi kan få syn­punk­ter på och dis­ku­te­rar vid träf­fen den 18:e. Var: Folk­u­ni­ver­si­te­tet i Lund, Sko­ma­ka­re­ga­tan 8 Anta­let del­ta­ga­re är max­i­me­rat till 25. Anmä­lan till eivor.landskrona@gmail.com senast 23 sep­tem­ber. Pris: 300 kr. Bank­gi­ro 354‑7114. Ange namn och foto­kurs. Väl­kom­na till kur­sen i träd­gårds­fo­to­gra­fe­ring! Eivor Johans­son, tfn 0735–27 28 79

Hundtandslilja (Erythronium dens-canis). Foto: Dan Abelin.

Vårkurs i floristik 2015

De fles­ta av oss, och spe­ci­ellt träd­gårds­en­tu­si­as­ter­na, kan van­li­gen nam­nen på väx­ter­na man odlar. Och så klart att man är bekant med präst­kra­ge, tusen­skö­na, mask­ros och blå­kloc­ka! Men var­för är präst­kra­ge just präst­kra­ge och ingen­ting annat? På vårens kurs i flo­ristik lär vi oss hur man går till väga när man tar reda på en växts namn. Vil­ka egen­ska­per tit­tar man på? Hur exa­mi­ne­rar man i en flo­ra? Hur är växt­sy­ste­met upp­byggt för att vi ska kun­na hit­ta rätt? Två träf­far bota­ni­se­rar vi i Bota­nis­ka träd­går­den i Lund, sedan pro­var vi våra kraf­ter på en lör­dags­ex­kur­sion i natu­ren nära Lund. Inga för­kun­ska­per krävs, bara vil­jan att tit­ta på blom­mor. Plats: Lunds uni­ver­si­tets bota­nis­ka träd­gård (sam­ling vid växt­hu­set). Datum & tid: ons­dag 15 april och ons­dag 6 maj kl. 18.30 samt lör­dag 13 juni exkur­sion på dag­tid. Kurs­le­da­re: Marie Widén, före­stån­da­re för Lunds uni­ver­si­te­tets bota­nis­ka träd­gård Antal del­ta­ga­re: 12 styc­ken. Om intres­set blir stort finns even­tu­ellt möj­lig­het att dub­ble­ra kur­sen. Kost­nad: 500 kro­nor per del­ta­ga­re. Kurslit­te­ra­tur: Krok & Almquist Svensk flo­ra (nya­re upp­la­gor, d.v.s. 2001 eller sena­re) samt en lupp. Den som inte äger någon …

Pilflätningskurs 2015

Flä­ta din egen växt­kon! Sön­dag 12 april kloc­kan 10–16 får du lära dig att flä­ta något fint till träd­går­den. De två ruti­ne­ra­de pil­flä­tar­na Maria och Ann-Marie Jöns­son kom­mer att gui­da dig i kons­ten att flä­ta med pil. Kur­sen kos­tar 500:– per per­son (beta­la till bank­gi­ro 354‑7114). Mate­ri­al ingår. Max del­ta­garan­tal är 12 per­so­ner. Ta med egen fika! Vi kom­mer att vara hos Jan-Åke & Marie Lar­s­son Särs­lövs Kyr­ko­al­lé 202–17 245 93 Staffanstorp Anmä­lan görs till Kit­te de Bruyn tele­fon 0708–94 69 87 eller christinedebruyn@hotmail.se Om anta­let del­ta­ga­re blir för få ställs vår pil­flät­nings­kurs in.

Frökurs med Peter Korn 2015

Sön­dag 8 feb­ru­a­ri erbju­der Skå­nekret­sen sina med­lem­mar en efter­mid­dags­kurs i frö­sådd med Peter Korn. Först blir det ett före­drag av Peter om det mesta som rör frö­för­ök­ning av peren­ner och någ­ra and­ra växt­grup­per. Frö­in­sam­ling, rens­ning, för­va­ring, frö­sådd, frö­lis­tor med mera. Sedan får del­ta­gar­na själ­va så 5–10 kru­kor med peren­ner som de själ­va får odla upp. I kur­sen ingår kru­kor, eti­ket­ter, frö, jord och allt annat som behövs. Plats: Folk­u­ni­ver­si­te­tet, Sko­ma­ka­re­ga­tan 8 i Lund Tid: Sön­dag 8 feb­ru­a­ri kloc­kan 14–16 Pris: 300 kro­nor per per­son Bin­dan­de anmä­lan till Dan Abe­lin, e‑post dan.abelin@gmail.com tele­fon 0733–623959 senast 4 feb­ru­a­ri 2015. Minst 14, max 25 per­so­ner. Först till kvarn.

Kransbindning på Hvilan 27 november

Vec­kan före förs­ta advent tors­da­gen den 27 novem­ber upp­re­par vi för­ra årets suc­cé med krans­bind­ning på Hvi­lan. Så kan vi även i år bin­da vack­ra kran­sar till ytter­dör­ren under sak­kun­nig led­ning. Där har vi ock­så möj­lig­het att hand­la väl­digt fina grön­sa­ker och blom­mor av rik­tigt god kva­li­tet. Pris bero­en­de på hur många del­ta­ga­re vi blir – är vi 15 kos­tar det 260:-/person, blir vi fär­re lan­dar vi på 340:- Anmä­lan via e‑post till madeleine@skanekretsen.se senast den 10 novem­ber.