Alla inlägg postade under: Missa inte!

Pionen 'Lemon Chiffon' (Paeonia 'Lemon Chiffon'). Foto: Dan Abelin.

En trädgård – vad ska man med den till? (26 mars 2020)

I mars har vi gläd­jen att än en gång få lyss­na på den väl­kända träd­gårds­pro­fi­len Karin Berglund. Karin Berglund är jour­na­list, för­fat­ta­re, foto­graf och även mång­å­rig med­lem i Träd­gård­s­ama­tö­rer­na. Hon har skri­vit många äls­ka­de böc­ker om väx­ter, träd­går­dar och träd­gårds­män­ni­skor, senast Det var en gång en träd­gård – min­nen från ett odlar­liv. Hjärt­ligt väl­kom­na! Tid: Tors­dag 26 mars 2019 kloc­kan 19. Plats: Ter­ra Nova (Gam­la aulan), Agricum, Slotts­vä­gen 2, Alnarp. Väg­be­skriv­ning och områ­des­kar­ta på SLU:s webb­plats. Kar­ta på Goog­le Maps. Före­dra­get pre­sen­te­ras i sam­ar­be­te med Folk­u­ni­ver­si­te­tet.

Bild från växtmarknaden i maj 2019. Foto: Dan Abelin.

Växtmarknad 3 maj 2020

Väl­kom­men till Skåne­kretsens vår­växt­mark­nad 2020! Skå­nekret­sen anord­nar växt­mark­nad två gång­er per år (förs­ta sön­da­gen i maj respek­ti­ve sep­tem­ber). Sön­dag 3 maj är det allt­så dags igen. Hjärt­ligt väl­kom­na till Hvi­lan Utbild­ning för att fyn­da väx­ter till träd­går­den! Både gla­da ama­tö­rer och en del plant­sko­lor säl­jer väx­ter av alla de slag. På våren bru­kar det ofta vara drygt fem­tio oli­ka säl­ja­re på plats! I år har vi fak­tiskt även en tred­je växt­mark­nad i sam­band med riksmö­tet i Ystad. Pas­sa på! Sön­dag 3 maj kloc­kan 11.00–13.00 – utför­li­ga­re infor­ma­tion och reg­ler finns på http://skanekretsen.se/vaxtmarknader/ Väg­be­skriv­ning Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps.

Hjärta i katsuralöv. Foto: Dan Abelin.

Odlingsvärda träd och buskträd
(26 januari 2020)

Sista sön­da­gen i janu­a­ri kom­mer land­skaps­in­gen­jö­ren Johan Slags­tedt till oss för att tip­sa om och lära oss mer om oli­ka busk­träd och träd av stör­re vär­de. Till­sam­mans med Hen­rik Sjö­man har Johan Slags­tedt skri­vit de pri­sa­de böc­ker­na Träd i urba­na land­skap och Stads­trädslex­i­kon. Kväl­len kom­mer säkert både att bju­da på ovan­li­ga träd, sikt­lin­jer och annat vik­tigt för våra träd­går­dar. Tid: Sön­dag 26 janu­a­ri 2020 kloc­kan 13. Obs! Kloc­kan 13. Plats: Ter­ra Nova (Gam­la aulan), Agricum, Slotts­vä­gen 2, Alnarp. Väg­be­skriv­ning och områ­des­kar­ta på SLU:s webb­plats. Kar­ta på Goog­le Maps. Före­dra­get pre­sen­te­ras i sam­ar­be­te med Folk­u­ni­ver­si­te­tet.