Alla inlägg postade under: Öppen trädgård

Hos Anderssons i Bromölla. Privat foto.

Öppen trädgård i Bromölla 24 maj 2020

Eric & Bir­git­ta Anders­son: ”Sju gröns­kan­de träd­gårds­rum for­ma­de av sten­par­ti­er och vat­ten. Mot­tot är att nju­ta av en grön träd­gård året runt. Här finns japans­ka lön­nar, pagod­kor­nel­ler, gink­go, kine­sisk sekvo­ja, rodo­dendron, kal­mia, buskros­ling, dvärg­barr­väx­ter, orkidéer, peren­ner, stor sam­ling av hostor med mera.” 24 maj kl. 10–17 Eric & Bir­git­ta Anders­son, Stor­ga­tan 9, Bromöl­la Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps. Läs mer om träd­går­den i ett rese­re­por­tage i Med­lems­bla­det hös­ten 2016: issuu.com/skanekretsen/docs/medlemsbladethosten16

Familjen Olssons trädgård i Näsum. Privat foto.

Öppen trädgård i Näsum 2020

Kristi­na & Chris­ter Ols­son: ”I år är det 20 år sedan vi inled­de omvand­ling­en av en bort­glömd 70-tal­s­­träd­­gård till en prun­kan­de grön oas. I träd­går­den finns många träd, sto­ra perenn­ra­bat­ter, natur­lig damm, upp­höj­da odlings­bäd­dar, fågel­v­ol­jä­rer och myc­ket mer.” Träd­går­den har öppet des­sa dagar & tider 3 maj kl. 11–15 28 juni kl. 10–17 11 okto­ber kl. 11–15 Obs! Träd­går­den är EJ fram­kom­lig för rullator/rullstol. Famil­jen Ols­son, Stu­e­vä­gen 7, Näsum Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps.

Hos Rolf & Ulla Nilsson i Kågeröd. Privat foto.

Öppna trädgårdar 2019

Sön­dag 19 maj 2019 Öppet kl. 10–16. Tom­my & Chris­tel Sjö­strand Axel­vold 3347, Kågeröd, 0706–77 01 48 Träd­gårds­de­len har upp­vux­na träd och sto­ra och små rodo­dendron av oli­ka sor­ter, peren­ner, kle­ma­tis och rosor. På and­ra sidan en vac­ker grind av flä­tad pil kom­mer man in i plant­sko­lan med hund­ra­tals frö­såd­da rodo­dendron, peren­ner med fle­ra. Uni­ka träd i oli­ka stor­le­kar. Här finns ock­så fle­ra dam­mar. Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps Rolf & Ulla Nils­son Pil­finks­ga­tan 1, Kågeröd, 0702–52 05 11 Nor­mal­stor vil­la­träd­gård med myc­ket tor­van­lägg­ning­ar, byggt med fle­ra rum och sling­ran­de gång­ar. Rikt växt­ma­te­ri­al med bus­kar, små träd samt sto­ra mäng­der rara örter. Rika sam­ling­ar av vildar­ter av pio­ner, lil­jor, orkidéer, vit­sip­por och Tril­li­um. Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps Ken­neth Lorent­zon Björ­na­hus, Axel­vold 3386, Kågeröd, 0418–44 20 12 Gam­mal träd­gård i för­änd­ring. Väx­ter av udda slag till för­sälj­ning. Endast kon­tan­ter. Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps. Made­le­i­ne Sjölin­der Halm­stad­by 3523, Kågeröd, 0735–032 100 Träd­går­den domi­ne­ras av vårt sto­ra val­nöts­träd. Vi har grävt ner fle­ra tusen oli­ka lökar. Vi har röjt bort de gam­la häc­kar­na …

Hos Svenssons i Ystad. Privat foto.

Öppna trädgårdar 8 juli 2018

Sön­dag 8 juli 2018 är det – tre – två öpp­na träd­går­dar i söd­ra Skå­ne. Väl­kom­na mel­lan kloc­kan 10–16! Erik & Mari­an­ne Gyllstedt – INSTÄLLT Obs! Tyvärr är den här öpp­na träd­går­den hos Gyllsted­ts inställd. Träd­gårds­in­tres­set har all­tid fun­nits i famil­jen. Vi har bott i Näl­le­vad i 19 år. Tom­ten är på drygt 5000 kvadrat­me­ter och själ­va träd­går­den lig­ger på knappt hal­va ytan. Träd­går­den har fått växa fram under fle­ra år. Tom­ten slut­tar och nivåskill­na­der­na har vi löst med trap­por, murar, gång­ar och per­go­la. Erik står för kon­struk­tio­ner­na och Mari­an­ne för plan­te­ring­ar­na. Träd­går­den är inde­lad i rum och var­je del byg­ger på ett eget tema. Växt­va­let vari­e­rar allt från rho­do­dendron, japans­ka lön­nar till rosor, kle­ma­tis och ett antal peren­ner. Erik & Mari­an­ne Gyllstedt, Näl­le­vad 116, Skurup Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps Anni­ka & Lars Svens­son En grön oas ute på lan­det. En träd­gård under upp­bygg­nad med peren­ner, bus­kar och träd som till­sam­mans med tro­pis­ka fåg­lar i vol­jä­rer blir en skön bland­ning. Anni­ka & Lars Svens­son, Ski­varp 1647, Ski­varp Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps Siv & Sven Svens­son Träd­går­den …

Familjen Olssons trädgård i Näsum. Privat foto.

Öppen trädgård i Näsum 1 juli 2018

Famil­jen Ols­son En helt van­lig träd­gård med extra allt. Lund­om­rå­de, torvra­batt, sto­ra perenn­ra­bat­ter, en mängd oli­ka bus­kar och träd samt sto­ra upp­höj­da bäd­dar för odling av ätbart. I träd­går­den bor även våra para­ki­ter och pape­go­jor. Hjärt­ligt väl­kom­na sön­dag 1 juli mel­lan kloc­kan 10–17! Famil­jen Ols­son, Stu­e­vä­gen 7, Näsum Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps. Fler öpp­na träd­går­dar 2018 Årets öpp­na träd­går­dar hit­tar man via skanekretsen.se/oppen-tradgard/

Öppen trädgård i Vallby 10 juni 2018

Ceci­lia & Las­se Las­son Vi bor i Vall­by utan­för Kyrk­hed­dinge. Vår tomt är 2600 kvadrat­me­ter. Hälf­ten används som äng, och den and­ra hal­van består av gräs­mat­ta, rabat­ter, ett torv­par­ti och ett dammpar­ti. När­mast huset har vi en medel­havs­in­spi­re­rad ute­plats med per­go­lor, blå­regn och laven­del. Natur­ligt­vis finns det även kru­kor med bland annat citrus, fikon och pal­mer. I träd­går­den väx­er myc­ket träd och bus­kar, bland annat en cir­ka fem meter hög prakt­mag­no­lia, pela­rasp och fle­ra krydd­bus­kar. Som alla träd­gård­s­ama­tö­rer har vi rari­te­ter, men vi har kon­cen­tre­rat oss på blad och fär­ger och hel­he­ten av träd­går­den. Hjärt­ligt väl­kom­na sön­dag 10 juni mel­lan kloc­kan 10–16! Ceci­lia & Las­se Las­son, Vall­by byväg 38–11, Staffanstorp Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps. Fler öpp­na träd­går­dar 2018 Årets öpp­na träd­går­dar hit­tar man via skanekretsen.se/oppen-tradgard/

Hos Rolf & Ulla Nilsson i Kågeröd. Privat foto.

Öppna trädgårdar i Kågeröd 20 maj 2018

Sön­dag 20 maj 2018 är det tre öpp­na träd­går­dar i Kågeröd. Väl­kom­na mel­lan kloc­kan 10–16! Tom­my & Chris­tel Sjö­strand Träd­gårds­de­len har upp­vux­na träd och sto­ra och små Rho­do­dendron, mäng­der av oli­ka sor­ter. Även peren­ner, kle­ma­tis och rosor. På and­ra sidan en vac­ker grind av flä­tad pil kom­mer man in i »barn­kam­ma­ren« med hund­ra­tals frö­såd­da Rho­do­dendron, peren­ner med fle­ra. Uni­ka träd i oli­ka stor­le­kar. Tom­my & Chris­tel Sjö­strand, Axel­vold 3347, Kågeröd Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps Rolf & Ulla Nils­son Nor­mal­stor vil­la­träd­gård med myc­ket tor­van­lägg­ning­ar byggt med fle­ra rum och sling­ran­de gång­ar. Rikt växt­ma­te­ri­al med bus­kar och små träd samt sto­ra mäng­der av rara örter. Rika sam­ling­ar av vildar­ter av pio­ner, lil­jor, orkidéer, vit­sip­por och Tril­li­um. Bil­den överst är från Rolf och Ulla Nils­sons träd­gård (pri­vat foto). Rolf & Ulla Nils­son, Pil­finks­ga­tan 1, Kågeröd Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps Ken­neth Lorent­zon Gam­mal träd­gård i för­änd­ring. Väx­ter av udda slag till för­sälj­ning. Obs! Endast kon­tan­ter. Ken­neth Lorent­zon, Björ­na­hus Axel­vold 3386, Kågeröd Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps. Fler öpp­na träd­går­dar 2018 Årets öpp­na träd­går­dar hit­tar man via skanekretsen.se/oppen-tradgard/

Hos Anderssons i Bromölla. Privat foto.

Öppen trädgård i Bromölla 20 maj 2018

Erik & Bir­git­ta Anders­son Kul­tur­min­nes­märkt hus med sju gröns­kan­de träd­gårds­rum for­ma­de av sten­par­ti­er och vat­ten. Mot­tot är att nju­ta av en grön träd­gård året runt. I träd­går­dens rum finns japans­ka lön­nar, pagod­kor­nel­ler, Gink­go bilo­ba, kine­sisk sekvo­ja, rho­do­dendron, Pie­ris, kal­mia, dvärg­barr­väx­ter, orkidéer, peren­ner, stor sam­ling av hostor med mera. Hjärt­ligt väl­kom­na sön­dag 20 maj mel­lan kloc­kan 10–16! Erik & Bir­git­ta Anders­son, Stor­ga­tan 9, Bromöl­la Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps. Läs mer om träd­går­den i ett rese­re­por­tage i Med­lems­bla­det hös­ten 2016: issuu.com/skanekretsen/docs/medlemsbladethosten16 Fler öpp­na träd­går­dar 2018 Årets öpp­na träd­går­dar hit­tar man via skanekretsen.se/oppen-tradgard/

Öppna trädgårdar 9 juli 2017

Sön­dag 7 juli 2017 är det två öpp­na träd­går­dar i Knis­linge. Väl­kom­na mel­lan kloc­kan 10–16! Gun Jepps­son, Vikens Träd­gård Norr om Kristi­an­stad lig­ger den­na gård med anor från 1700-talet. Träd­går­den är på 5000 m² och har vux­it de senas­te tio åren. Här finns bland annat rodo­dendron, aza­le­or, jul­ro­sor, berg­vall­mo, hor­ten­si­or, pio­ner, rosor och kle­ma­tis. Det finns även tul­panträd, katal­pa, kop­par­lönn, näver­hägg, glanskörs­bär, val­nöts­träd, robi­nia m.m. Gun Jepps­son, Axel­torp 3298, Vikens gård, Knis­linge Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps Bil­der från träd­går­den finns på tradgardsriket.se Bir­git­ta Olofs­son, Car­las­torp Träd­går­den är knappt 20 år, mer än 6000 m² och blir lite stör­re var­je år. Den lig­ger i en bac­ke med skog på tre sidor, sol och under­bar utsikt på fram­si­dan. I träd­går­den finns många ovan­li­ga träd och bus­kar, peren­ner, köks­träd­gård, bär­bus­kar, frukt­träd, spar­ris­land, växt­hus och damm i sko­gen. Eftersom det finns många sitt­plat­ser kan man nju­ta av träd­går­den från alla håll. Bir­git­ta Olofs­son, Axel­torp 3289, Hjär­sås, Knis­linge Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps Bil­der från träd­går­den finns på tradgardsriket.se

Hos Rolf & Ulla Nilsson i Kågeröd. Privat foto.

Öppna trädgårdar 27 maj 2017

Lör­dag 27 maj 2017 är det tre öpp­na träd­går­dar i Kågeröd. Väl­kom­na mel­lan kloc­kan 10–16! Tom­my & Chris­tel Sjö­strand Träd­gårds­de­len har upp­vux­na träd och sto­ra och små Rho­do­dendron, mäng­der av oli­ka sor­ter. Peren­ner, kle­ma­tis och rosor. På and­ra sidan en vac­ker grind av flä­tad pil kom­mer man in i »barn­kam­ma­ren« med hund­ra­tals frö­såd­da Rho­do­dendron, peren­ner med fle­ra. Uni­ka träd i oli­ka stor­le­kar. Tom­my & Chris­tel Sjö­strand, Axel­vold 3347, Kågeröd Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps Rolf & Ulla Nils­son Nor­mal­stor vil­la­träd­gård med myc­ket tor­van­lägg­ning­ar byggt med fle­ra rum och sling­ran­de gång­ar. Rikt växt­ma­te­ri­al med bus­kar och små träd samt sto­ra mäng­der av rara örter. Rika sam­ling­ar av vildar­ter av pio­ner, lil­jor, orkidéer, vit­sip­por och Tril­li­um. Bil­den överst är från Rolf och Ulla Nils­sons träd­gård (pri­vat foto). Rolf & Ulla Nils­son, Pil­finks­ga­tan 1, Kågeröd Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps Ken­neth Lorent­zon Gam­mal träd­gård i för­änd­ring. Väx­ter av udda slag till för­sälj­ning. Obs! Endast kon­tan­ter. Ken­neth Lorent­zon, Björ­na­hus Axel­vold 3386, Kågeröd Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps.