Alla inlägg postade under: Resor

Sibirisk lotus (Nelumbo nucifera ssp. komarovii). Foto: Dan Abelin.

Resa till Roland Gustavsson och Gullmarsfjordens plantskola
17 augusti 2019

Vi gör ett nytt för­sök lör­da­gen 17 augusti 2019 med en resa till Tom­my och Vivi Ahn­bys plant­sko­la i Gull­mars­fjor­den och kom­bi­ne­rar den med Roland Gus­tavs­sons träd­gård i Store­ha­gen. Roland har en idéträd­gård och ett intres­se av exo­tis­ka väx­ter som tidi­ga­re inte varit i odling. Han har ock­så ett stort sten­par­ti i ren lavas­ten från Island, vin­ter­träd­gård och växt­hus. Han har här­di­ga exo­tis­ka väx­ter: kak­tu­sar, palm­lil­jor, inka­lil­jor samt en sam­ling lotu­sar med såväl den sibi­ris­ka lotu­sen (Nelum­bo nuci­fe­ra ssp. koma­ro­vii) som egyp­tisk blå lotus och oli­ka tro­pis­ka näck­ro­sor. Myc­ket spän­nan­de och nytt för de fles­ta av oss. Bil­dal­bum finns på www.facebook.com/roland.gustavsson.73 Gull­mars­fjor­dens plant­sko­la lig­ger djupt inne i sko­gar­na i gräns­trak­ter­na mel­lan Bohus­län och Dals­land, via kro­kig väg och gam­mal bro. Tom­my har som gros­sist bara öppet för grup­per och i augusti. Tom­my är spe­ci­ellt intres­se­rad av mag­no­li­or men har myc­ket aza­le­or, rodo­dendron, hjul­träd, hor­ten­si­or, japans­ka lön­nar och vem vet vad man kan hit­ta. Han har en sort­lis­ta som det är bra att stu­de­ra hem­ma­vid (se länk nedan). Vi pla­ne­rar att åka från Alnarp kloc­kan 07.30 …

Cph Garden 2017. Foto: Lena Eidevall.

Följ med oss till Cph Garden 23 juni 2019

Har du lust att hänga med till Cph Gar­den i som­mar? Vi är någ­ra i sty­rel­sen som tänk­te åka dit den sista utställnings­dagen, som infal­ler på sön­dag 23 juni. Vi ord­nar allt­så ing­en buss­re­sa dit med Skå­nekret­sen, utan före­slår att alla som öns­kar åka dit i stäl­let åker sam­ti­digt med oss över bron på tåget. Man tar sedan ett S‑tog väs­terut från Hoved­ba­ne­går­den och får gå en 5–10 minu­ter sista biten. I år är man på en ny plats med mer utrym­me (i Bal­le­rup). Det är åtta utställ­nings­träd­går­dar, ännu fler inspi­ra­tions­träd­går­dar, mass­vis med för­säl­ja­re, före­drag, works­hops, små mat­stäl­len med mera. Pro­gram­met är helt klart 15 april. Hela pro­gram­met hit­tar du här: haveselskabet.dk/cphgarden Redan för­ra gång­en som Cph Gar­den gick av sta­peln – 2017 – var det myc­ket spän­nan­de som hän­de där och nu har det bli­vit mer och stör­re än då – väl värt att besö­ka. Inträ­det är 200 dans­ka kro­nor för en dag och man mås­te ha kon­tan­ter med sig för att vara säker på att kun­na hand­la de väx­ter eller träd­gårds­pry­lar man vill. …

Galanthus plicatus 'E. A. Bowles'. Foto: Dan Abelin.

Resa till Spirens snödroppshelg 23 februari 2019

23 feb­ru­a­ri 2019 reser vi än en gång till Gart­neri­et Spi­rens snö­dropps­helg – Galant­husweek­end. Resan omfat­tar ett besök på Gart­neri­et Spi­ren och där­ef­ter en sen lunch på vägen hem. Gart­neri­et Spi­ren, som lig­ger i syd­väst­ra Själ­land, har även gott om fan­tas­tis­ka jul­ro­sor och and­ra ljuv­li­ga vår­blom­mor. 2015 var vi på deras omtyck­ta jul­ros­fes­ti­val och år 2017 på deras snö­dropps­helg. 2019 kom­mer det att vara med intres­san­ta snö­dropps­för­säl­ja­re från både Hol­land – Gerard Oud – och Eng­land – Alan Stre­et från Avon Bulbs. Anmä­lan till snö­dropps­hel­gen Bus­sen avgår från Alnarp kloc­kan 8.30 och vi är hem­ma igen cir­ka kloc­kan 18. Ta med egen fika­korg! Pris för den­na resa: 900 kr. I pri­set ingår: Resa med buss och lunch. Pri­set kan kom­ma att juste­ras bero­en­de på kur­sen SEK/DKK. Beta­la till bank­gi­ro 354‑7114. Ange namn och res­mål. Sista anmäl­nings­dag 31 janu­a­ri 2019 till gunbbengtsson@gmail.com Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att stäl­la in resan om vi inte får in till­räck­ligt med anmäl­ning­ar. Läs våra rese­be­stäm­mel­ser på www.skanekretsen.se/resevillkor/ Län­kar Mer om snö­dropps­hel­gen och dess gäs­ter hit­tar du på: gartnerietspiren.dk/vinterg%C3%A6kkegalanthus-weekend-2019 www.avonbulbs.co.uk www.sneeuwklokjes.info

Junimagnolia (Magnolia obovata). Foto: Dan Abelin.

Resa till Gullmarsfjordens plantskola 19 augusti 2018

Sön­dag 19 augusti reser vi till Tom­my och Vivi Ahn­by på Gull­mars­fjor­dens plant­sko­la. Obs! INSTÄLLD. Plant­sko­lan lig­ger djupt inne i sko­gar­na i gräns­trak­ter­na mel­lan Bohus­län och Dals­land via kro­kig väg och gam­mal bro. Tom­my har som gros­sist bara öppet för grup­per och vi har fått tid sön­dag efter­mid­dag 19 augusti. Alla som kän­ner till Tom­my vet att han har myc­ket och spe­ci­ellt och bra såväl plan­tor som pri­ser. Han är sär­skilt intres­se­rad av mag­no­li­or men har även myc­ket aza­le­or, rho­do­dendron, hjul­träd, hor­ten­si­or, japans­ka lön­nar och vem vet vad man kan hit­ta. Vi var där på vår Dals­lands­re­sa 2014 och på hem­vä­gen hade vi en veri­ta­bel djung­el i bak­re buss­hal­van. Pre­li­mi­närt pla­ne­rar vi att åka från Alnarp kloc­kan 07.30 med lunch i Hens­bac­ka (strax norr om Udde­val­la), före ankomst till Tom­my cir­ka kloc­kan 13. Vi hand­lar och dric­ker sedan kaf­fe (bus­skaf­fe) medan vi beta­lar och pac­kar bus­sen och åker där­ef­ter hem med kort paus på vägen. Vi beräk­nar att vara hem­ma i Alnarp till kloc­kan 20.30. Pris Resan kos­tar inklu­si­ve lunch och kaf­fe 700 kro­nor. För­mid­dags­fi­ka …

Resa till Kiekeberg april 2018

Resefa­vo­rit i repris – Kie­ke­bergs plant­mark­nad i april Resan arran­ge­ras av Van­narps­bus­sar­na för med­lem­mar­na i Skå­nekret­sen. Skå­nekret­sen besök­te senast Kie­ke­bergs plant­mark­nad 2013 (som en av jubi­le­um­så­rets akti­vi­te­ter). Vi hop­pas att såväl nya som »gam­la« med­lem­mar tyc­ker det kan vara dags med en liten inköps­run­da igen. Hela upp­läg­get är väl beprö­vat och blir som föl­jer: Dag 1 Avre­sa från Alnarp kloc­kan 08.00 fre­da­gen den 13 april. Den som vill tar med fika­korg. Det går natur­ligt­vis även bra att fika på turen Rødby–Puttgarden. Pick­­nick-lunch kom­mer vi att ha med oss och den tänk­te vi inta i Hach­manns lil­la café på plant­sko­lan i Barms­tedt. Hol­ger Hach­mann häl­sar alla väl­kom­na! Ni som vill göra för­hands­be­ställ­ning­ar och häm­ta ut på fre­da­gen, ange gär­na »Skane/Sweden« i sam­band med ert namn, så under­lät­tas han­te­ring­en på plant­sko­lan och inlast­ning­en i bus­sen går lite smi­di­ga­re. Det går lika bra att hand­la på plats. Det är inga and­ra besök inpla­ne­ra­de på fre­da­gen, så vi rul­lar sedan direkt till hotel­let för incheck­ning och kväl­lens mid­dag. Hotel­let lig­ger i Ueter­sen och heter Park­ho­tell Rosa­ri­um – sam­ma som …

Balkansippa (Anemone blanda 'Radar'). Foto: Dan Abelin.

Resa till växtmarknaden i Kolding 5 juni 2017

Har du varit på Kol­dings växt­mark­nad? Om inte, pas­sa på när vi åker dit 5 juni. För träd­gård­s­ama­tö­rer är ett besök på Kol­dings »plan­te­marked« ett mås­te! Den­na växt­mark­nad är enorm, väl­digt trev­lig och vac­kert belä­gen i Geo­gra­fisk Have. I Geo­gra­fisk Have i Kol­ding på Jyl­land hålls näm­li­gen Dan­marks störs­ta plan­te­marked på grund­lovs­da­gen 5 juni var­je år. Vi star­tar – som van­ligt – i mor­gon­väk­ten och kör direkt dit, för att vara där vid 11-tiden. Vi äter mid­dag på hem­vä­gen och är till­ba­ka i Alnarp vid 21-tiden. Läs mer på http://www.geografiskhave.dk/ Resan beräk­nas kos­ta 1050 kr per per­son och i pri­set ingår resa, inträ­de och lunch. Pri­set kan kom­ma att juste­ras p.g.a. kur­sen SEK/DKK. Resan kom­mer bara att inne­hål­la besö­ket på växt­mark­na­den och inga and­ra träd­gårds­be­sök, men Geo­gra­fisk Have är en fin bota­nisk träd­gård, vil­ken natur­ligt­vis inbju­der till fina pro­me­na­der. Anmä­lan görs till Made­le­i­ne Almér via e‑post madeleine@almer.se Sista anmäl­nings­dag är 12 maj. I det fall resan inte sam­lar till­räck­ligt många del­ta­ga­re kan den stäl­las in. Ons­da­gen 5 juni är en helg­dag i Dan­mark men var­dag i Sve­ri­ge. …

Laholm stadspark oktober 2015. Foto: Dan Abelin.

Resa till södra Halland 14 maj 2017

Möt våren i söd­ra Hal­land 14 maj beger vi oss till Laholm och trak­ter­na där­om­kring. Laholms pris­be­lön­ta stads­park ska vi den­na gång upp­le­va i sitt vår­flor med bland annat mat­tor av blå­flox, sorg­kloc­ka, snö­droppsträd, mag­no­li­or, pim­per­nöt, tolv­gu­dablom­ma, hund­tands­lil­ja, gul­ved och många and­ra väx­ter i de oli­ka mil­jö­er som man ska­pat här. Läs mer på www.laholm.se under fli­ken Bo, mil­jö & tra­fik. Inte långt där­i­från lig­ger Camil­la Carén Palms träd­gård. En vil­la­träd­gård där gräs­mat­tan allt mer fått ge plats för upp­höj­da rabat­ter av sten och torv­block, rosor, peren­ner och gräs. Där finns även gam­la frukt­träd, en liten damm, ett växt­hus, pall­kra­gar, bär­bus­kar, ett lust­hus av gam­malt tegel, en murad fon­tän och oli­ka sitt­plat­ser i träd­går­den. Besök gär­na hen­nes träd­gårds­blogg millastradgard.blogspot.se Efter lunch på golf­klub­ben i Våx­torp stan­nar vi till hos Bohus Peren­ner & Väx­ter som lig­ger vid foten av Hal­land­så­sen. Här möter vi plan­te­ring­ar med många oli­ka Hos­ta, varav en del egna för­ök­ning­ar. Där­till dag­lil­jor, pio­ner, alun­rot, spets­mös­sa och myc­ket mer. Anmä­lan Skic­ka anmä­lan till eivor.landskrona@gmail.com senast 25 april. Kost­nad 600 kr som sätts in på …

Turkisk snödroppe (Galanthus elwesii). Foto: Dan Abelin.

Resa till Spirens snödroppshelg 18 februari 2017

18 feb­ru­a­ri 2017 reser vi till Gart­neri­et Spi­rens snö­dropps­helg – Galan­t­­hus-week­­end. Resan omfat­tar ett besök på Gart­neri­et Spi­ren och där­ef­ter en sen lunch på vägen hem. Gart­neri­et Spi­ren, som lig­ger i syd­väst­ra Själ­land, har även gott om fan­tas­tis­ka jul­ro­sor och and­ra ljuv­li­ga vår­blom­mor. 2015 var vi på deras omtyck­ta jul­ros­fes­ti­val. Till snö­dropps­hel­gen kom­mer det dess­utom att kom­ma intres­san­ta för­säl­ja­re och före­drags­hål­la­re från både Hol­land – Gerard Oud – och Eng­land – Alan Stre­et från Avon Bulbs. Anmä­lan till snö­dropps­hel­gen Bus­sen avgår från Alnarp kloc­kan 8.00 och vi är hem­ma igen cir­ka kloc­kan 18. Ta med egen fika­korg! Pris för den­na resa: 700 kro­nor. I pri­set ingår: Resa med buss och lunch. Pri­set kan kom­ma att juste­ras bero­en­de på kur­sen SEK/DKK. Beta­la till bank­gi­ro 354‑7114. Ange namn och res­mål. Sista anmäl­nings­dag 31 janu­a­ri 2017 till gunbbengtsson@gmail.com Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att stäl­la in resan om vi inte får in till­räck­ligt med anmäl­ning­ar. Läs gär­na våra rese­be­stäm­mel­ser på www.skanekretsen.se/resevillkor/ Län­kar Mer om snö­dropps­hel­gen och dess gäs­ter hit­tar du på: www.gartnerietspiren.dk/galanthus-weekend www.avonbulbs.co.uk/snowdrops www.sneeuwklokjes.info

På Klinta Trädgård maj 2016. Foto: Dan Abelin.

Besök Klinta Trädgård 3 september 2016

I okto­ber 2015 tog Peter Korn och Julia Anders­son över det anri­ka Klin­ta Kryd­dor & Grönt. De kal­lar nu plat­sen för Klin­ta Träd­gård. Där pla­ne­rar de att utveck­la träd­går­den vida­re och göra den till sin – ja, göra den så vac­ker de kan! Tom­ten är på 10.000 m². Centralt i träd­går­den är växt­hu­set på 600 m² med fle­ra mind­re växt­hus inu­ti. Runt om pla­ne­ras ett sol­dränkt torg, en ned­sänkt träd­gård, köks­träd­gård, fukt­par­ti­er, wood­land och rabat­ter av oli­ka slag. Allt det­ta är fort­fa­ran­de i pla­ne­rings­sta­di­et, men träd­går­den har redan många kva­li­te­ter att visa upp. Efter en inle­dan­de guid­ning, cir­ka 30 minu­ter, får ni fritt stro­sa runt i träd­går­den. Ta gär­na med egen fika­korg, det finns många sitt­plat­ser runt om i träd­går­den. Läs mer på www.klintatradgard.se Alla med­lem­mar är hjärt­ligt väl­kom­na! När: Lör­dag 3 sep­tem­ber kl. 14. Plats: Sno­geröd Klin­ta 660, cir­ka en mil söder om Höör, längs väg 23. Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps. PS. Det kom­mer fin­nas väx­ter till för­sälj­ning …

I Peter Hansens have. Privat foto.

Resa till Danmark 6–7 augusti 2016

Peter Han­sens have Har ni läst om Peter Han­sens have i Nakskov på Lol­land, Dan­mark? Gå in på hans webb­plats så är jag säker på att du anmä­ler dig till den­na resa mitt i som­ma­ren. Utö­ver att det är en omfat­tan­de och myc­ket vac­ker träd­gård, finns det möj­lig­het att hand­la lite ovan­li­ga­re (ama­tör-?) väx­ter där och, som han säger, till rim­li­ga pri­ser. Bil­den på den här sidan är från Peter Han­sens have (pri­vat foto). Alders­hvi­le Plan­te­sko­le Vi reser som van­ligt tidigt på lör­dag mor­gon från Alnarp (ing­en upp­hämt­ning på vägen) och kör över bron till vårt förs­ta stopp som är Alders­hvi­le Plan­te­sko­le, som lig­ger i Bagsværd strax norr om Köpen­hamn. Den­na plant­sko­la är myc­ket väl­sor­te­rad. Vi bör­jar där så att den värs­ta köplus­ten däm­pas något … Bir­ke­går­dens Haver Utö­ver Peter Han­sens träd­gård kom­mer vi ock­så att besö­ka Bir­ke­går­den som lig­ger på Själ­land. Där finns Dan­marks älds­ta, eller ska vi säga förs­ta, japans­ka träd­gård som är inde­lad i fem: Vandre­ha­ven, Medi­ta­tions­ha­ven, Sand­ha­ven Sten­ha­ven och Mur­ha­ven. För­u­tom det finns det myc­ket annat att tit­ta på bland annat en dansk-eng­­elsk have där sol­hat­tar, dah­li­or, mont­bre­ti­or med mera blom­mar som bäst under vårt besök. Dess­utom kom­mer vi att besö­ka ett antal pri­va­ta träd­går­dar, vil­ka det …