Föredrag

På våra med­lemsmö­ten kan du lyss­na på intres­san­ta före­drag, dric­ka med­havt kaf­fe, köpa lot­ter till vårt popu­lä­ra växt­lot­te­ri (fem lot­ter för tio kro­nor), låna träd­gårds­böc­ker ur vårt rik­hal­ti­ga bib­li­o­tek och träf­fa gam­la och nya träd­gårds­be­kan­ta.

Möteslo­kal: oftast Ter­ra Nova, Agricum, Slotts­vä­gen 2, Alnarp. Kom i god tid! Före­dra­gen bör­jar van­li­gen kloc­kan 19.00.

Vårens föredrag 2020

Möte­na 26 janu­a­ri och 23 feb­ru­a­ri bör­jar kloc­kan 13.00. Övri­ga möten bör­jar kloc­kan 19.00.

Kar­ta på Goog­le Maps.

Före­dra­gen pre­sen­te­ras i sam­ar­be­te med Folk­u­ni­ver­si­te­tet.

Sanguinaria canadensis 'Multiplex'. Foto: Dan Abelin.

Fylld blo­dört (San­gu­i­na­ria cana­densis ‘Mul­ti­plex’). Foto: Dan Abe­lin.