Medlemskap

Du som är med­lem har du en mängd för­må­ner – för­u­tom att träf­fa and­ra, lika­sin­na­de träd­gårds­in­tres­se­ra­de män­ni­skor.

Bli med­lem genom att fyl­la i for­mu­lä­ret på riks­för­e­ning­ens webb­plats:
Bli med­lem
Kret­sens med­lems­blad
Här kan du läsa mer om kret­sens verk­sam­het och dess­utom spän­nan­de träd­gårds­ar­tik­lar. Läs mer här.

Kret­sens bib­li­o­tek
På kret­sens med­lemsmö­ten med före­drag kan du gra­tis låna träd­gårds­böc­ker. Läs mer här.

Bokin­köp
Genom STA kan du ibland köpa böc­ker till rabat­te­rat pris. Många är svå­ra, som­li­ga omöj­li­ga, att få tag i på annat sätt.

Frö­er
Med­lem­mar­na kan bestäl­la frö­er. Frö­lis­tan är en vik­tig del av Träd­gård­s­ama­tö­rer­nas verk­sam­het. Årli­gen dis­tri­bue­ras cir­ka 30.000 fröpå­sar av drygt 2.000 sor­ter. Frö­er­na har huvud­sak­li­gen insam­lats av med­lem­mar­na själ­va. Fler­ta­let är alpi­na väx­ter och peren­ner, men även träd och bus­kar, som­mar­blom­mor samt kruk­väx­ter finns med.

Rabat­ter
Det finns avtal med en rad hand­la­re, både på riks- och lokal­ni­vå.

Resor
Du kan del­ta i riksmö­tet och på STA:s resor (både riks­för­e­ning­en och kret­sen anord­nar resor).

Skrif­ter
De skrif­ter som pro­du­ce­ras inom för­e­ning­en, t.ex. om pri­mu­lor, lil­jor, frö­sådd och bota­nik för ama­tö­rer kan lånas/köpas.

Träd­gård­s­Ama­tö­ren
Tid­ning­en Träd­gård­s­Ama­tö­ren utkom­mer 4 gång­er per år. Den inne­hål­ler vär­de­ful­la artik­lar om väx­ter och odling, bok- och tid­skriftsre­cen­sio­ner, pre­sen­ta­tion av växt- och frö­ka­ta­lo­ger samt för­e­nings­no­ti­ser m.m.

Med­lems­av­gift
Med­lems­av­gif­ten i Säll­ska­pet Träd­gård­s­ama­tö­rer­na är 200 kro­nor per år plus en avgift till den/de krets/-ar som man väl­jer att bli med­lem i. Avgif­ten till Skå­nekret­sen är 100 kronor/år.

Intres­se­rad av att bli med­lem? Läs mer på STA:s webb­plats.

Stad­gar
Stad­gar för Säll­ska­pet Träd­gård­s­ama­tö­rer­na (STA) (pdf)
Nor­mal­stad­gar för Säll­ska­pet Träd­gård­s­ama­tö­rer­nas kret­sar (pdf)

Persisk blåstjärna (Scilla mischtschenkoana). Foto: Monica Bjerkeus.

Per­sisk blå­stjär­na (Scil­la mischt­schen­ko­a­na). Foto: Moni­ca Bjer­keus.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

8 + 12 =