Resor
Skriv en kommentar

Skånekretsens resevillkor

Resevillkor beslu­ta­de vid års­mö­tet 26 feb­ru­a­ri 2013

Vi behö­ver ett enkelt regel­verk som trä­der in när man blir sjuk och ej kan del­ta i av kret­sen arran­ge­ra­de resor. Detta är Skånekretsens rese­vill­kor, som behand­lats på sty­rel­se­mö­te 18 novem­ber 2012 och beslu­tats av med­lem­mar­na i feb­ru­a­ri 2013.

Regelverk för resor anordnade av STA Skånekretsen:

Anmälan är bin­dan­de. E‑postadress och mobil­te­le­fon­num­mer (eller tele­fon­num­mer där vi kan nå dig/er) ska anges i anmä­lan. Sista anmäl­nings- och betal­nings­dag fram­går av respek­ti­ve rese­be­skriv­ning.

Kan du p.g.a. sjuk­dom (egen eller nära anhö­rigs) inte föl­ja med gäl­ler föl­jan­de:

  • finns reser­ver på ev vän­te­lis­ta åter­be­ta­las din inbe­tal­ning
  • finns ing­en vän­te­lis­ta kan du själv skaf­fa ersät­ta­re*
  • vid så sen avbok­ning att vi inte kan hit­ta ersät­ta­re, åter­be­ta­las 50% fram till 24 tim före avre­sa
  • vid avbok­ning inom 24 tim före avre­sa sker ing­en åter­be­tal­ning.

Vid avbok­ning ska du hål­la reda på vem som är rese­an­sva­rig, det kan vari­e­ra från tid till annan inom sty­rel­sen, eller ev. annan ansva­rig per­son. Det är natur­ligt­vis att före­dra, ju sena­re ev. avbok­nings skall ske, att du för­sö­ker få kon­takt per tele­fon. Kan du inte nå rese­an­sva­rig, för­sö­ker du nå någon annan i sty­rel­sen. Allt för att du själv ska slip­pa beta­la för en resa du inte kan del­ta i, och sam­ti­digt om möj­ligt ge någon annan möj­lig­het att del­ta.

*du med­de­lar rese­an­sva­rig den nye rese­nä­rens namn och tele­fon­num­mer. Ni clea­rar själv betal­ning­en mel­lan er, för­e­ning­en gör ing­en åter­be­tal­ning.

Inställd resa:
Får vi för få anmäl­ning­ar för att resan skall gå ihop, ställs den in. Vi kom­mer att med­de­la det­ta i god tid före pla­ne­rad avgång. Minimiantal anges i upp­läg­get för respek­ti­ve resa, vil­ket kan vari­e­ra.

Målsättningen är att den som är rese­an­sva­rig all­tid skall läg­ga in den­na text i rese­be­skriv­ning­en, men även om vi mis­sar det, är det des­sa reg­ler som gäl­ler.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

nitton + 12 =