Alla inlägg taggade med: 2013

Akantustistel (Carlina acanthifolia). Foto: Dan Abelin.

Studiecirklar hösten 2013

Vill du pra­ta träd­gård under ledi­ga for­mer? Skå­nekret­sen inle­der i höst ett sam­ar­be­te med Stu­di­e­främ­jan­det och star­tar stu­die­cirk­lar på fyra plat­ser runt om i Skå­ne. Förs­ta ter­mi­nen tän­ker vi star­ta cirk­lar i Höör, Åstorp, Ystad och Sim­rishamn. Tan­ken är att med­lem­mar ska träf­fas, pra­ta träd­gård, utby­ta erfa­ren­he­ter, ge och få tips och råd, visa bil­der med mera inom grup­pen under ledi­ga for­mer. Kanske vill man dis­ku­te­ra en spe­ci­ell bok, en spe­ci­ell växt­grupp eller utby­ta erfa­ren­he­ter om träd­gårds­de­sign eller ‑pla­ne­ring. Det kom­mer inte att fin­nas någon leda­re som står för inne­håll och pro­gram för cirk­lar­na, del­ta­gar­na själ­va bestäm­mer inne­hål­let från gång till gång men det ska vara inom ämnet träd­gård. Det mås­te dock fin­nas en ansva­rig per­son som pric­kar av del­ta­gar­na mot del­ta­gar­lis­tor och låser och låser upp loka­len som används. Upp­lägg hös­ten 2013–våren 2014 För att und­vi­ka kroc­kar med före­drag på Alnarp läggs cir­kel­träf­far­na till varan­nan mån­dag. Start 23 sep­tem­ber med upp­taktsmö­te på respek­ti­ve ort, sedan träf­fas del­ta­gar­na varan­nan mån­dag fram till 18 novem­ber. Där­ef­ter blir det julup­pe­håll. Cirk­lar­na star­tar upp igen efter julup­pe­hål­let 20 …

Epimedium x rubrum (röd sockblomma). Foto: Dan Abelin.

Höstens program 2013

Hös­ten förs­ta före­drags­hål­la­re är Mona Wem­bling 24 sep­tem­ber. Karin Berglund kom­mer sedan och pra­tar 17 okto­ber. I novem­ber får vi åter chan­sen att lyss­na på Gun­nel Carl­son. Hös­tens växt­mark­nad är 1 sep­tem­ber. Obser­ve­ra att det står fel vec­ko­da­gar men rätt datum i med­lems­bla­det! Tis­dag 24 sep­tem­ber Lök­mö­te. Extra många lökar är beställ­da – se årets löklis­ta här. Mona Wem­bling kom­mer och berät­tar om »Samplan­te­ring­ar – från bit­ti­da till sent«. Tors­dag 17 okto­ber Jour­na­lis­ten, för­fat­ta­ren och foto­gra­fen Karin Berglund kom­mer och talar om »Rap­port från en träd­gård«. Ons­dag 20 novem­ber »Min grö­na pas­sion« – Gun­nel Carl­son. »Hon är den svens­ka träd­går­dens främs­ta före­språ­ka­re.« (Kungl. Pat­ri­o­tis­ka Säll­ska­pet) Alla möten bör­jar kl. 19.00. Plats: Ter­ra Nova (Gam­la aulan), Slotts­vä­gen 5, Alnarp. Väg­be­skriv­ning och områ­des­kar­ta på SLU:s hem­si­da. Kar­ta på Goog­le Maps. Sön­dag 1 sep­tem­ber Växt­mark­nad i Alnarp 11.00–13.00 Kom i god tid till möte­na, så du hin­ner väl­ja ut en bra bok ur vårt väl­sor­te­ra­de bib­li­o­tek. Du kan se vad som finns på vinst­bor­det eller till för­sälj­ning. Eller bara ming­la en stund. Vi öpp­nar nor­malt kl. 18.15. Ta gär­na med någon intres­sant växt som du kan …

Tulipa ’Honky Tonk’

Tuli­pa ’Hon­ky Tonk’ – milt gul, 10–20 cm, april, 5 st./15 kr UTGÅR – SLUT HOS LEVERANTÖREN Obs! Ersätts av Tuli­pa ‘Lady Jane’ – 5 st./15 kr Läs mer om och se bil­der på ‘Hon­ky Tonk’ här: Avon Bulbs Brent and Becky’s Bulbs Läs mer om och se bil­der på ‘Lady Jane’ här: Brent and Becky’s Bulbs Tulpanen.se