Alla inlägg taggade med: Pia Persson

Bild från Pia Perssons trädgård. Privat foto.

Öppen trädgård 10 juli 2016

Sön­da­gen 10 juli är det den sista dagen med Skå­nekret­sens öpp­na träd­går­dar år 2016. Pia Pers­sons träd­gård har öppet mel­lan kloc­kan 10–16. Läs mer om träd­går­den nedan. Pia Pers­son Öppen träd­gård med väx­ter för skug­ga. Samlar­träd­gård inne­hål­lan­de peren­ner med vack­ra blad: Ari­sae­ma, Podop­hyl­lum, Tril­li­um, Hos­ta med fle­ra sur­jord­sväx­ter samt även rosor. Här är all­tid något nytt på gång. Sten­par­ti­er, wood­land, torv­par­ti­er, våt­bäd­dar, orm­bunks­bäd­dar och dam­mar. Väx­ter till salu. Pia Pers­son, Stor­ga­tan 51, Tom­marp Väg­be­skriv­ning: Kör väg 11 mel­lan Tome­lil­la och Sim­rishamn, kör för­bi Gärs­näs. Efter 2 km lig­ger Öst­ra Tom­marp på  väns­ter sida, tag av där. I bör­jan av byn går vägen över en liten bäck, förs­ta huset på höger sida efter bron. Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps.

Bild från Pia Perssons trädgård. Privat foto.

Öppen trädgård 12 juli 2015

Sön­da­gen 12 juli är det den sista dagen med Skå­nekret­sens öpp­na träd­går­dar år 2015. Pia Pers­sons träd­gård har öppet mel­lan kloc­kan 10–16. Läs mer om träd­går­den nedan. Pia Pers­son Öppen träd­gård med väx­ter för skug­ga. Samlar­träd­gård inne­hål­lan­de peren­ner med vack­ra blad: Ari­sae­ma, Podop­hyl­lum, Tril­li­um, Hos­ta m.fl. sur­jord­sväx­ter samt även rosor. Här är all­tid något nytt på gång, just nu det tred­je sten­par­ti­et bli­vit klart. Det kom­plet­te­rar befint­ligt wood­land, torv­par­ti­er, våt­bäd­dar, orm­bunks­bäd­dar och dam­mar. Även väx­ter till salu. Pia Pers­son, Stor­ga­tan 51, Tom­marp Väg­be­skriv­ning: Kör väg 11 mel­lan Tome­lil­la och Sim­rishamn, kör för­bi Gärs­näs. Efter 2 km lig­ger Öst­ra Tom­marp på  väns­ter sida, tag av där. I bör­jan av byn går vägen över en liten bäck, förs­ta huset på höger sida efter bron. Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps.

Svavelpionfrön. Foto: Dan Abelin.

Vårens program 2015

Vårens förs­ta före­drags­hål­la­re är Lee­na Lil­jestrand 1 mars. Håkan Wal­lan­der och Kaj­sa Sjaun­ja kom­mer sedan och pra­tar 31 mars. I april får vi chan­sen att lyss­na på Pia Pers­son. Vårens växt­mark­nad är 3 maj. Sön­dag 1 mars Efter sed­van­li­ga års­mö­tes­för­hand­ling­ar föl­jer ett före­drag av Lee­na Lil­jestrand – ord­fö­ran­de i Svens­ka Pionsäll­ska­pet. Hon kom­mer att berät­ta allt du inte viss­te om pio­ner och sam­ti­digt visa många vack­ra bil­der! Tis­dag 31 mars Tema: Jord. Håkan Wal­lan­der, pro­fes­sor i mark­bi­o­lo­gi vid Lunds uni­ver­si­te­tet och för­fat­ta­re till Årets träd­gårds­bok 2013 – Jord. Fun­de­ring­ar kring grun­den för vår till­va­ro. – kom­mer och berät­tar allt vi behö­ver veta om vår jord. Han är en inter­na­tio­nell auk­to­ri­tet på områ­det. Dess­utom får vi en kor­ta­re pre­sen­ta­tion av den nya kom­po­ste­rings­me­to­den bokashi av Kaj­sa Sjaun­ja. Tors­dag 23 april Pia Pers­son – som öpp­nat sin vack­ra träd­gård många gång­er – kom­mer och berät­tar om »Wood­land – min träd­gårds­lund och intres­san­ta peren­ner för skug­ga« samt »Min pas­sion för peren­ner med vack­ra blad«. Års­mö­tet 1 mars bör­jar kl. 13.00. Övri­ga möten bör­jar kl. 19.00. Plats: Ter­ra Nova (Gam­la aulan), Slotts­vä­gen 5, Alnarp. Väg­be­skriv­ning och områ­des­kar­ta på SLU:s hem­si­da. Kar­ta på Goog­le Maps. Sön­dag 3 maj Växt­mark­nad på Hvi­lan Utbild­ning …

Bild från Pia Perssons trädgård. Privat foto.

Öppen trädgård hos Pia Persson 13 juli

Sön­da­gen 13 juli är det den sista dagen med Skå­nekret­sens öpp­na träd­går­dar år 2014. Träd­går­den har öppet mel­lan kloc­kan 10–16. Läs mer om den med­ver­kan­de träd­går­den nedan. Pia Pers­son Öppen träd­gård med väx­ter för skug­ga. Samlar­träd­gård inne­hål­lan­de peren­ner med vack­ra blad: Ari­sae­ma, Podop­hyl­lum, Tril­li­um, Hos­ta m.fl. sur­jord­sväx­ter samt även rosor. Här är all­tid något nytt på gång, just nu pla­ne­ras ett nytt sten­par­ti, för att kom­plet­te­ra befint­ligt wood­land, torv­par­ti­er, våt­bäd­dar orm­bunks­bäd­dar och dam­mar. Även väx­ter till salu. Pia Pers­son, Stor­ga­tan 51, Tom­marp Väg­be­skriv­ning: Kör väg 11 mel­lan Tome­lil­la och Simrishamn,kör för­bi Gärs­näs. Efter 2 km lig­ger Ö Tom­marp på  vä sida tag av där. I bör­jan av byn går vägen över en liten bäck, förs­ta huset på hö sida efter bron. Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps. Plant­sko­lor att besö­ka i trak­ten: Tågarps Träd­gård Tågarp 6:8, Tom­marp Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps. Ulriks­dal Träd­gård på Kivik Ulriks­dal, Kivik Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps. Öppet till 17.

Lövgroda hos Laila Dahlgren. Foto: Mari Zander.

Öppen trädgård på Österlen 14 juli 2013

Sön­da­gen 14 juli 2013 är det den sista dagen med Skå­nekret­sens öpp­na träd­går­dar. Träd­går­dar­na har öppet mel­lan kloc­kan 10–16. Läs mer om de med­ver­kan­de träd­går­dar­na nedan. Else-Gerd Björk Rad­hus­t­räd­gård på 450 m², där man vid entrén möts av ett fler­tal tråg med alpi­na väx­ter. Träd­går­den i övrigt består av ett blan­dat perenn­sor­ti­ment upp­byggt i oli­ka mil­jö­er med mysi­ga sitt­plat­ser. Tom­ten i söder­läge, har även ett fler­tal mind­re träd som t.ex. Liri­o­dendron tuli­pi­fe­ra ‘Aure­o­mar­gi­na­tum’, Fagus syl­va­ti­ca ‘Dawyck Gold’, Malus ‘Adi­ron­dack’ m.fl. Och inte att för­glöm­ma min lil­la “baby­hör­na”. Else-Gerd Björk, Stall­ga­tan 15, Tome­lil­la Väg­be­skriv­ning: Från väg 11, sväng mot Bol­le­rup (Rosen­dals­vä­gen). Kör över järn­vä­gen och strax efter vrid till höger in på Kyr­ko­ga­tan och direkt till väns­ter in på Stall­ga­tan. Par­ke­rings­plats finns intill vänd­plat­sen. Följ sedan gångsti­gen mot höger vid en stor sten till hus nr 15 på höger sida. Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps. Elsie & Yng­ve Bern­hards­son Fri­tid­hus­t­räd­gård. Det påstås att en bra träd­gård tål att visas när som helst. Så bra är inte vår träd­gård. Den är bäst under juni–juli. Här finns inga utsökt kom­po­ne­ra­de rabat­ter …