Alla inlägg taggade med: sommaren

Parnassia foliosa var. foliosa. Foto: Dan Abelin.

Välkomstträffar 2018 – för dig som är ny medlem

Väl­komst­grup­pen är tänkt för dig som nyli­gen har gått med i vår för­e­ning. Hjärt­ligt väl­kom­men till kret­sens väl­komst­träf­far 2018! Det bru­kar bli en grupp med vari­e­ran­de erfa­ren­he­ter av träd­gård och väx­ter. Någ­ra kan vara rik­ti­ga »jord­­gub­­bar/-gum­­mor«, and­ra har pre­cis bli­vit med bal­kong eller träd­gård och fått ett nytt intres­se. Till­sam­mans besö­ker vi någ­ra av våra med­lem­mars träd­går­dar, byter erfa­ren­he­ter och kun­ska­per samt lär kän­na både varand­ra och and­ra. Vi träf­fas fem gång­er i maj och juni. Vi bör­jar kloc­kan 18 vid den träd­gård som vi ska besö­ka, lyss­nar på »träd­gårds­mäs­ta­ren« och får en inblick i just den­na träd­gårds karak­tär och ursprung. Besö­ken bru­kar vara i 2–2 ½ tim­mar. Är du intres­se­rad? Kon­tak­ta Gun­nil­la Gar­mer, på e‑post bellis@garmer.se före 1 april. Del­ta­garan­ta­let är begrän­sat. Obs! Tänk på att du mås­te kun­na ta dig till träd­går­dar i Mal­mö-Lund-Helsing­­­borgs­om­rå­­det på egen hand och vara där kloc­kan 18.00 vid fem var­dags­kväl­lar. Läs mer om väl­komst­träf­far­na på www.skanekretsen.se/valkomsttraffar

Junimagnolia (Magnolia obovata). Foto: Dan Abelin.

Resa till Gullmarsfjordens plantskola 19 augusti 2018

Sön­dag 19 augusti reser vi till Tom­my och Vivi Ahn­by på Gull­mars­fjor­dens plant­sko­la. Obs! INSTÄLLD. Plant­sko­lan lig­ger djupt inne i sko­gar­na i gräns­trak­ter­na mel­lan Bohus­län och Dals­land via kro­kig väg och gam­mal bro. Tom­my har som gros­sist bara öppet för grup­per och vi har fått tid sön­dag efter­mid­dag 19 augusti. Alla som kän­ner till Tom­my vet att han har myc­ket och spe­ci­ellt och bra såväl plan­tor som pri­ser. Han är sär­skilt intres­se­rad av mag­no­li­or men har även myc­ket aza­le­or, rho­do­dendron, hjul­träd, hor­ten­si­or, japans­ka lön­nar och vem vet vad man kan hit­ta. Vi var där på vår Dals­lands­re­sa 2014 och på hem­vä­gen hade vi en veri­ta­bel djung­el i bak­re buss­hal­van. Pre­li­mi­närt pla­ne­rar vi att åka från Alnarp kloc­kan 07.30 med lunch i Hens­bac­ka (strax norr om Udde­val­la), före ankomst till Tom­my cir­ka kloc­kan 13. Vi hand­lar och dric­ker sedan kaf­fe (bus­skaf­fe) medan vi beta­lar och pac­kar bus­sen och åker där­ef­ter hem med kort paus på vägen. Vi beräk­nar att vara hem­ma i Alnarp till kloc­kan 20.30. Pris Resan kos­tar inklu­si­ve lunch och kaf­fe 700 kro­nor. För­mid­dags­fi­ka …

Hos Svenssons i Ystad. Privat foto.

Öppna trädgårdar 8 juli 2018

Sön­dag 8 juli 2018 är det – tre – två öpp­na träd­går­dar i söd­ra Skå­ne. Väl­kom­na mel­lan kloc­kan 10–16! Erik & Mari­an­ne Gyllstedt – INSTÄLLT Obs! Tyvärr är den här öpp­na träd­går­den hos Gyllsted­ts inställd. Träd­gårds­in­tres­set har all­tid fun­nits i famil­jen. Vi har bott i Näl­le­vad i 19 år. Tom­ten är på drygt 5000 kvadrat­me­ter och själ­va träd­går­den lig­ger på knappt hal­va ytan. Träd­går­den har fått växa fram under fle­ra år. Tom­ten slut­tar och nivåskill­na­der­na har vi löst med trap­por, murar, gång­ar och per­go­la. Erik står för kon­struk­tio­ner­na och Mari­an­ne för plan­te­ring­ar­na. Träd­går­den är inde­lad i rum och var­je del byg­ger på ett eget tema. Växt­va­let vari­e­rar allt från rho­do­dendron, japans­ka lön­nar till rosor, kle­ma­tis och ett antal peren­ner. Erik & Mari­an­ne Gyllstedt, Näl­le­vad 116, Skurup Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps Anni­ka & Lars Svens­son En grön oas ute på lan­det. En träd­gård under upp­bygg­nad med peren­ner, bus­kar och träd som till­sam­mans med tro­pis­ka fåg­lar i vol­jä­rer blir en skön bland­ning. Anni­ka & Lars Svens­son, Ski­varp 1647, Ski­varp Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps Siv & Sven Svens­son Träd­går­den …

Familjen Olssons trädgård i Näsum. Privat foto.

Öppen trädgård i Näsum 1 juli 2018

Famil­jen Ols­son En helt van­lig träd­gård med extra allt. Lund­om­rå­de, torvra­batt, sto­ra perenn­ra­bat­ter, en mängd oli­ka bus­kar och träd samt sto­ra upp­höj­da bäd­dar för odling av ätbart. I träd­går­den bor även våra para­ki­ter och pape­go­jor. Hjärt­ligt väl­kom­na sön­dag 1 juli mel­lan kloc­kan 10–17! Famil­jen Ols­son, Stu­e­vä­gen 7, Näsum Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps. Fler öpp­na träd­går­dar 2018 Årets öpp­na träd­går­dar hit­tar man via skanekretsen.se/oppen-tradgard/

Öppen trädgård i Vallby 10 juni 2018

Ceci­lia & Las­se Las­son Vi bor i Vall­by utan­för Kyrk­hed­dinge. Vår tomt är 2600 kvadrat­me­ter. Hälf­ten används som äng, och den and­ra hal­van består av gräs­mat­ta, rabat­ter, ett torv­par­ti och ett dammpar­ti. När­mast huset har vi en medel­havs­in­spi­re­rad ute­plats med per­go­lor, blå­regn och laven­del. Natur­ligt­vis finns det även kru­kor med bland annat citrus, fikon och pal­mer. I träd­går­den väx­er myc­ket träd och bus­kar, bland annat en cir­ka fem meter hög prakt­mag­no­lia, pela­rasp och fle­ra krydd­bus­kar. Som alla träd­gård­s­ama­tö­rer har vi rari­te­ter, men vi har kon­cen­tre­rat oss på blad och fär­ger och hel­he­ten av träd­går­den. Hjärt­ligt väl­kom­na sön­dag 10 juni mel­lan kloc­kan 10–16! Ceci­lia & Las­se Las­son, Vall­by byväg 38–11, Staffanstorp Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps. Fler öpp­na träd­går­dar 2018 Årets öpp­na träd­går­dar hit­tar man via skanekretsen.se/oppen-tradgard/