Alla inlägg taggade med: stadspark

Laholm stadspark oktober 2015. Foto: Dan Abelin.

Resa till södra Halland 14 maj 2017

Möt våren i söd­ra Hal­land 14 maj beger vi oss till Laholm och trak­ter­na där­om­kring. Laholms pris­be­lön­ta stads­park ska vi den­na gång upp­le­va i sitt vår­flor med bland annat mat­tor av blå­flox, sorg­kloc­ka, snö­droppsträd, mag­no­li­or, pim­per­nöt, tolv­gu­dablom­ma, hund­tands­lil­ja, gul­ved och många and­ra väx­ter i de oli­ka mil­jö­er som man ska­pat här. Läs mer på www.laholm.se under fli­ken Bo, mil­jö & tra­fik. Inte långt där­i­från lig­ger Camil­la Carén Palms träd­gård. En vil­la­träd­gård där gräs­mat­tan allt mer fått ge plats för upp­höj­da rabat­ter av sten och torv­block, rosor, peren­ner och gräs. Där finns även gam­la frukt­träd, en liten damm, ett växt­hus, pall­kra­gar, bär­bus­kar, ett lust­hus av gam­malt tegel, en murad fon­tän och oli­ka sitt­plat­ser i träd­går­den. Besök gär­na hen­nes träd­gårds­blogg millastradgard.blogspot.se Efter lunch på golf­klub­ben i Våx­torp stan­nar vi till hos Bohus Peren­ner & Väx­ter som lig­ger vid foten av Hal­land­så­sen. Här möter vi plan­te­ring­ar med många oli­ka Hos­ta, varav en del egna för­ök­ning­ar. Där­till dag­lil­jor, pio­ner, alun­rot, spets­mös­sa och myc­ket mer. Anmä­lan Skic­ka anmä­lan till eivor.landskrona@gmail.com senast 25 april. Kost­nad 600 kr som sätts in på …

Ullungrönn (Sorbus ulleungensis). Foto: Madeleine Almér.

Höstresa bland exotiska växter söndag 11 oktober 2015

Läs ett repor­tage från resan i med­lems­bla­det våren 2016: https://issuu.com/skanekretsen/docs/medlemsbladvar16 Väx­tjä­ga­rens egen träd­gård Tor Nit­ze­li­us var en av våra mest kän­da väx­tjä­ga­re. Han sam­la­de frön från oli­ka delar av värl­den och såd­de i Göte­borgs bota­nis­ka träd­gård, där han var verk­sam. Även vid som­mar­bo­sta­den i Fla­dalt på Hal­land­så­sen väx­er träd och and­ra väx­ter från hans insam­ling­ar och från de väx­ter som ursprung­li­gen såd­des i bota­nis­ka träd­går­den. Fröplan­tor­na har vid det här laget hun­nit växa till ett helt arbo­re­tum. Det­ta ska vi besö­ka under vår höst­re­sa. Tor Nit­ze­li­us, upp­täck­te 1976 på ön Ull­ung-do, mel­lan Japan och Syd­ko­rea, en kraf­tig rönn med mörkt grö­na blad och vack­ra dropp­for­ma­de, blan­ka fruk­ter. Nu kän­ner vi den som ull­ung­rönn, Sor­bus ulleung­ensis, och den har bli­vit ett omtyckt träd i våra par­ker och träd­går­dar. För­u­tom ull­ung­rön­nen kom­mer vi att få se and­ra rön­nar, lön­nar, körs­bärs­träd och bus­kar som alla är uni­ka i Sve­ri­ge. Tid­punk­ten för vår resa är vald med tan­ke på höst­fär­ger­na. Nit­ze­li­us son, med sam­ma för­namn, för­val­tar sam­ling­en och häl­sar oss väl­kom­na. Läs mer: Djung­eln gick i arv – krö­ni­ka av …