Alla inlägg taggade med: våren 2015

Hos Carl-Göran Sjöstedt i Bara. Privat foto.

Öppen trädgård 6 juni 2015

På Träd­gård­s­ama­tö­rer­nas dag öpp­nar Carl-Göran Sjö­stedt sin träd­gård för oss. Hjärt­ligt väl­kom­na till Bara kloc­kan 10–16! Carl-Göran Sjö­stedt En träd­gård på cir­ka 1000 m² som är i stän­dig för­änd­ring med sten- och sur­jord­spar­ti­er, damm och tråg i oli­ka stor­le­kar. Växtsor­ti­men­tet är blan­dat från van­ligt till mind­re van­ligt och allt från alpi­ner till mind­re träd, allt med väx­te­ti­ket­ter. Träd­går­den har ock­så många sitt­plat­ser för skön avkopp­ling. I mån av till­gång finns väx­ter till för­sälj­ning. Läs mer och se fler bil­der på Träd­gårds­ri­kets webb­plats: http://www.tradgardsriket.se/tradgardar/carl-goran-sjostedts-tradgard/ Carl-Göran Sjö­stedt, Tibast­gränd 20, Bara Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps.

Öppen trädgård 24 maj 2015

På pingst­da­gen 2015 (sön­dag 24 maj) öpp­nar Tit­tie Emgård samt Ken­neth Lorent­zon och Lone Jöns­son sina träd­går­dar. Hjärt­ligt väl­kom­na! Det är öppet mel­lan 10 och 16. Tit­tie Emgård 50 år gam­mal vil­la­träd­gård på 1600 m². Damm med torv­par­ti, van­li­ga och ovan­li­ga träd, bus­kar och peren­ner. Även köks­träd­gård. Läs mer om träd­går­den i en arti­kel i Helsing­borgs Dag­blad (17/5 2009): Artrikt och lum­migt i Emgårds oas Tit­tie Emgård, Präst­ga­tan 4, Klip­pan Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps. Ken­neth Lorent­zon & Lone Jöns­son Gam­mal träd­gård i för­änd­ring och upp­vå­rad. Väx­ter av udda slag till för­sälj­ning. Obs! Tar ej kort! Inter­vju med bland annat Ken­neth Lorent­zon i Syd­svens­kan (21/4 2013): De vill se fler grö­na gar­di­ner Ken­neth Lorent­zon & Lone Jöns­son, Björ­na­hus Axel­vold 3386, Kågeröd Kar­ta och väg­be­skriv­ning på Goog­le Maps.

Hundtandslilja (Erythronium dens-canis). Foto: Dan Abelin.

Vårkurs i floristik 2015

De fles­ta av oss, och spe­ci­ellt träd­gårds­en­tu­si­as­ter­na, kan van­li­gen nam­nen på väx­ter­na man odlar. Och så klart att man är bekant med präst­kra­ge, tusen­skö­na, mask­ros och blå­kloc­ka! Men var­för är präst­kra­ge just präst­kra­ge och ingen­ting annat? På vårens kurs i flo­ristik lär vi oss hur man går till väga när man tar reda på en växts namn. Vil­ka egen­ska­per tit­tar man på? Hur exa­mi­ne­rar man i en flo­ra? Hur är växt­sy­ste­met upp­byggt för att vi ska kun­na hit­ta rätt? Två träf­far bota­ni­se­rar vi i Bota­nis­ka träd­går­den i Lund, sedan pro­var vi våra kraf­ter på en lör­dags­ex­kur­sion i natu­ren nära Lund. Inga för­kun­ska­per krävs, bara vil­jan att tit­ta på blom­mor. Plats: Lunds uni­ver­si­tets bota­nis­ka träd­gård (sam­ling vid växt­hu­set). Datum & tid: ons­dag 15 april och ons­dag 6 maj kl. 18.30 samt lör­dag 13 juni exkur­sion på dag­tid. Kurs­le­da­re: Marie Widén, före­stån­da­re för Lunds uni­ver­si­te­tets bota­nis­ka träd­gård Antal del­ta­ga­re: 12 styc­ken. Om intres­set blir stort finns even­tu­ellt möj­lig­het att dub­ble­ra kur­sen. Kost­nad: 500 kro­nor per del­ta­ga­re. Kurslit­te­ra­tur: Krok & Almquist Svensk flo­ra (nya­re upp­la­gor, d.v.s. 2001 eller sena­re) samt en lupp. Den som inte äger någon …

Ungersk blåsippa (Hepatica transsylvanica). Foto: Dan Abelin.

Jord (31 mars 2015)

Tema: Jord. Håkan Wal­lan­der, pro­fes­sor i mark­bi­o­lo­gi vid Lunds uni­ver­si­te­tet och för­fat­ta­re till Årets träd­gårds­bok 2013 – Jord. Fun­de­ring­ar kring grun­den för vår till­va­ro. – kom­mer och berät­tar allt vi behö­ver veta om vår jord. Han är en inter­na­tio­nell auk­to­ri­tet på områ­det. Dess­utom får vi först en kor­ta­re pre­sen­ta­tion av den nya kom­po­ste­rings­me­to­den bokashi av Kaj­sa Sjaun­ja. Tis­dag 31 mars 2015, kl 19, Ter­ra Nova, Lant­bruks­u­ni­ver­si­te­tet, Alnarp Här kan man tit­ta på vide­on som vi fick se under Håkan Wal­lan­ders före­drag: https://www.youtube.com/watch?v=9_ItEhCrLoQ

Pion. Foto: Dan Abelin.

Årsmöte 2015 (1 mars 2015)

Års­mö­te. Efter sed­van­li­ga års­mö­tes­för­hand­ling­ar föl­jer ett före­drag av Lee­na Lil­jestrand – ord­fö­ran­de i Svens­ka Pionsäll­ska­pet. Hon kom­mer att berät­ta allt du inte viss­te om pio­ner och sam­ti­digt visa många vack­ra bil­der! Sön­dag 1 mars 2015, kl 13, Ter­ra Nova, Lant­bruks­u­ni­ver­si­te­tet, Alnarp DAGORDNING 1. Års­mö­tet öpp­nas. 1a. Paren­ta­tion. 2. Val av mötesord­fö­ran­de. 3. Val av mötes­sek­re­te­ra­re. 4. Val av två juste­rings­män, tilli­ka röst­räk­na­re. 5. Frå­ga om års­mö­tet behö­ri­gen utlysts. 6. Dag­ord­ning­en fast­stäl­les. 7. Verk­sam­hets­be­rät­tel­sen 2014, före­drag­ning och god­kän­nan­de. 8. Balans- och resul­tat­räk­ning, före­drag­ning och god­kän­nan­de. 9. Revi­sions­be­rät­tel­se. 10. Frå­ga om ansvars­fri­het för sty­rel­sen avse­en­de 2014 års för­valt­ning. 11. Val av sty­rel­se och sup­ple­an­ter: Ordi­na­rie leda­mö­ter: Avgå­en­de efter 2 år är Lot­ta Björnlund, kas­sör (avböjt omval), Gun Bengts­son, sek­re­te­ra­re, Mari Zan­der, leda­mot (avböjt omval). Avgå­en­de efter 1 år är Eivor Johans­son, leda­mot. Val­be­red­ning­ens för­slag till ordi­na­rie leda­mö­ter (2 år): Gun Bengts­son, Eivor Johans­son, Christi­ne de Bruyn och Ani­ta Las­­sing-Johans­­son. Sup­ple­an­ter: Avgå­en­de efter 1 år är Christi­ne de Bruyn och Mari­an­ne Gyllstedt. Val­be­red­ning­ens för­slag till sup­ple­an­ter (1 år): Ingrid M Sjö­berg och Gunil­la Gar­mer. 12. Val av revi­so­rer och revi­sors­supple­ant på 1 år: Revi­so­rer: Avgå­en­de Lars Thorstens­son …

Pilflätningskurs 2015

Flä­ta din egen växt­kon! Sön­dag 12 april kloc­kan 10–16 får du lära dig att flä­ta något fint till träd­går­den. De två ruti­ne­ra­de pil­flä­tar­na Maria och Ann-Marie Jöns­son kom­mer att gui­da dig i kons­ten att flä­ta med pil. Kur­sen kos­tar 500:– per per­son (beta­la till bank­gi­ro 354‑7114). Mate­ri­al ingår. Max del­ta­garan­tal är 12 per­so­ner. Ta med egen fika! Vi kom­mer att vara hos Jan-Åke & Marie Lar­s­son Särs­lövs Kyr­ko­al­lé 202–17 245 93 Staffanstorp Anmä­lan görs till Kit­te de Bruyn tele­fon 0708–94 69 87 eller christinedebruyn@hotmail.se Om anta­let del­ta­ga­re blir för få ställs vår pil­flät­nings­kurs in.

Julros (Helleborus). Foto: Dan Abelin.

Helleborusfestival i Danmark 21 mars 2015

Läs ett repor­tage från resan i med­lems­bla­det hös­ten 2015: https://issuu.com/skanekretsen/docs/medlemsbladhost15 Dags att häl­sa vårens ankomst med en hel­le­bo­rus­fes­ti­val! 21 mars 2015 reser vi till Gart­neri­et Spi­ren, som lig­ger i syd­väst­ra Själ­land, och är med på gart­neri­ets hel­le­bo­rus­fes­ti­val 2015. I gart­neri­et finns det myc­ket, myc­ket mer än jul­ro­sor att tit­ta på. Gå in på www.gartnerietspiren.dk och bara njut … Och sen kan du anmä­la dig till resan! Natur­ligt­vis ska vi även äta något gott på en restau­rang i när­he­ten. Bus­sen avgår från Alnarp lör­dag 21 mars 2015 kloc­kan 8.30 och vi är hem­ma igen cir­ka kloc­kan 18. Resans pris är 600 kro­nor. Beta­la till bank­gi­ro 354‑7114. Glöm inte att ange res­mål och ditt namn! Anmäl dig till gunbbengtsson@gmail.com Sista anmäl­­nings- och betal­nings­dag är 2 mars 2015. Läs gär­na Skå­nekret­sens rese­vill­kor innan du anmä­ler dig till resan.

Svavelpionfrön. Foto: Dan Abelin.

Vårens program 2015

Vårens förs­ta före­drags­hål­la­re är Lee­na Lil­jestrand 1 mars. Håkan Wal­lan­der och Kaj­sa Sjaun­ja kom­mer sedan och pra­tar 31 mars. I april får vi chan­sen att lyss­na på Pia Pers­son. Vårens växt­mark­nad är 3 maj. Sön­dag 1 mars Efter sed­van­li­ga års­mö­tes­för­hand­ling­ar föl­jer ett före­drag av Lee­na Lil­jestrand – ord­fö­ran­de i Svens­ka Pionsäll­ska­pet. Hon kom­mer att berät­ta allt du inte viss­te om pio­ner och sam­ti­digt visa många vack­ra bil­der! Tis­dag 31 mars Tema: Jord. Håkan Wal­lan­der, pro­fes­sor i mark­bi­o­lo­gi vid Lunds uni­ver­si­te­tet och för­fat­ta­re till Årets träd­gårds­bok 2013 – Jord. Fun­de­ring­ar kring grun­den för vår till­va­ro. – kom­mer och berät­tar allt vi behö­ver veta om vår jord. Han är en inter­na­tio­nell auk­to­ri­tet på områ­det. Dess­utom får vi en kor­ta­re pre­sen­ta­tion av den nya kom­po­ste­rings­me­to­den bokashi av Kaj­sa Sjaun­ja. Tors­dag 23 april Pia Pers­son – som öpp­nat sin vack­ra träd­gård många gång­er – kom­mer och berät­tar om »Wood­land – min träd­gårds­lund och intres­san­ta peren­ner för skug­ga« samt »Min pas­sion för peren­ner med vack­ra blad«. Års­mö­tet 1 mars bör­jar kl. 13.00. Övri­ga möten bör­jar kl. 19.00. Plats: Ter­ra Nova (Gam­la aulan), Slotts­vä­gen 5, Alnarp. Väg­be­skriv­ning och områ­des­kar­ta på SLU:s hem­si­da. Kar­ta på Goog­le Maps. Sön­dag 3 maj Växt­mark­nad på Hvi­lan Utbild­ning …