Information, Program
1 kommentar

Välkomstträffar 2018 – för dig som är ny medlem

Parnassia foliosa var. foliosa. Foto: Dan Abelin.

Väl­komst­grup­pen är tänkt för dig som nyli­gen har gått med i vår för­e­ning. Hjärt­ligt väl­kom­men till kret­sens väl­komst­träf­far 2018!

Det bru­kar bli en grupp med vari­e­ran­de erfa­ren­he­ter av träd­gård och väx­ter. Någ­ra kan vara rik­ti­ga »jord­gub­bar/-gum­mor«, and­ra har pre­cis bli­vit med bal­kong eller träd­gård och fått ett nytt intres­se. Till­sam­mans besö­ker vi någ­ra av våra med­lem­mars träd­går­dar, byter erfa­ren­he­ter och kun­ska­per samt lär kän­na både varand­ra och and­ra. Vi träf­fas fem gång­er i maj och juni. Vi bör­jar kloc­kan 18 vid den träd­gård som vi ska besö­ka, lyss­nar på »träd­gårds­mäs­ta­ren« och får en inblick i just den­na träd­gårds karak­tär och ursprung. Besö­ken bru­kar vara i 2–2 ½ tim­mar.

Är du intresserad?

Kon­tak­ta Gun­nil­la Gar­mer, på e‑post bellis@garmer.se före 1 april. Del­ta­garan­ta­let är begrän­sat.

Obs! Tänk på att du mås­te kun­na ta dig till träd­går­dar i Mal­mö-Lund-Helsing­borgs­om­rå­det på egen hand och vara där kloc­kan 18.00 vid fem var­dags­kväl­lar.

Läs mer om väl­komst­träf­far­na på www.skanekretsen.se/valkomsttraffar

1 kommentar

  1. Josefin Nilsson säger

    Hej! Jag har tänkt bli med­lem och hade gär­na varit med på väl­komst­träf­far­na. Anmä­ler man sig till alla fem sam­ti­digt eller går det bra att bara vara med på någ­ra träf­far? Osä­ker på om jag kan ta mig till alla plat­ser innan kl 18. Beror på dag och plats. Mvh Jose­fin Nils­son

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

5 × 4 =