Verksamheten

Säll­ska­pet Träd­gård­s­ama­tö­rer­na, STA, är en rikstäc­kan­de för­e­ning med cir­ka 7000 med­lem­mar. Skå­nekret­sen är en av de störs­ta lokalkret­sar­na i STA och har drygt 600 med­lem­mar.

Läs mer om Träd­gård­s­ama­tö­rer­na och Skå­nekret­sen nedan.

Träd­gård­s­ama­tö­rer­na vill

  • inspi­re­ra, utbil­da och med­ver­ka till att våra träd­går­dar blir vack­ra­re, mer vari­e­ra­de och rika på arter och väx­ter,
  • för­dju­pa våra kun­ska­per om ovan­li­ga och svåråt­kom­li­ga väx­ter,
  • spri­da kän­ne­dom om väx­ter som är odlings­ba­ra i Nor­den,
  • öka intres­set för vack­ra och spän­nan­de träd­går­dar.
Cypripedium 'Philip'. Foto: Dan Abelin.

Cyp­ri­pe­dium ‘Philip’. Foto: Dan Abe­lin.

Infor­ma­tion om kret­sen får du genom kret­sens med­lems­blad, Face­book och den­na webb­plats. Med­lems­bla­det utkom­mer med två num­mer per år.

På våra möten kan du lyss­na på intres­san­ta före­drag, dric­ka med­havt kaf­fe, köpa lot­ter till vårt popu­lä­ra växt­lot­te­ri (fem lot­ter för tio kro­nor), låna träd­gårds­böc­ker ur vårt rik­hal­ti­ga bib­li­o­tek och träf­fa gam­la och nya bekan­ta.
Möteslo­kal: oftast Ter­ra Nova, Agricum, Slotts­vä­gen 2, Alnarp. Kom i god tid! Före­dra­gen bör­jar van­li­gen kloc­kan 19.00.

I maj och sep­tem­ber går växt­mark­na­der­na av sta­peln. Då har du möj­lig­het att både köpa och säl­ja intres­san­ta väx­ter (tider anges här på hem­si­dan samt i med­lems­bla­dets vår­num­mer, men det är som regel all­tid den förs­ta sön­da­gen i maj och sep­tem­ber).

Under som­ma­ren hål­ler ock­så någ­ra av oss sina träd­går­dar öpp­na för besök.
Det­ta sker vid ett fler­tal till­fäl­len och annon­se­ras som ovan.

Du som är ny träd­gård­s­ama­tör kan – om du vill – del­ta i väl­komst­träf­far, då man träf­fas och besö­ker någ­ra mer erfar­na träd­gård­s­ama­tö­rer och deras träd­går­dar.

Var­je år ord­nas någon eller någ­ra resor för med­lem­mar­na, oftast till spän­nan­de plant­sko­lor. Plat­ser­na blir snabbt full­teck­na­de, så tve­ka inte att anmä­la dig.

På förs­ta höst­mö­tet kan du köpa vår­lö­kar.

Väl­kom­men till våra träf­far!

Stad­gar
Stad­gar för Säll­ska­pet Träd­gård­s­ama­tö­rer­na (STA) (pdf)
Nor­mal­stad­gar för Säll­ska­pet Träd­gård­s­ama­tö­rer­nas kret­sar (pdf)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

3 + tre =