Välkommen till Skånekretsens webbplats!

Vårens pro­gram hit­tar du på  skanekretsen.se/varens-program-2023

Ta gärna med en växt eller något annat träd­gårds­re­la­te­rat till vårt lot­te­ri på nästa med­lemsmö­te 29 janu­a­ri på Alnarp. Tack!

Just nu

Vårens program 2023

Detta är kret­sens pro­gram under våren 2023. Kontrollera för säker­hets skull efter­hand här på webb­plat­sen och på Facebook. Presentation av före­lä­sar­na m.m. finns i med­lems­bla­det. Mer infor­ma­tion läggs allt­så även ut löpan­de här på nätet.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.