Välkommen till Skånekretsens webbplats!

Höstens pro­gram hit­tar du på www.skanekretsen.se/hostens-program-2022/

Ta gärna med en växt eller något annat träd­gårds­re­la­te­rat till vårt lot­te­ri på nästa med­lemsmö­te 23 novem­ber. Tack!

Just nu

Hannu Sarenström 2022

Hannu Sarenström inspirerar (23 november 2022)

Onsdag 23 novem­ber ger Hannu Sarenström oss inspi­ra­tion i vårt träd­gårds­liv. Hannu är en för­fat­ta­re, mat- och träd­gårds­kre­a­tör som med stor entu­si­asm tar sig an nya stora träd­gårds­pro­jekt och ror dem i land. Hans egna ord inför före­läs­ning­en : ”I …
Läs mer …

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.