Välkommen till Skånekretsens webbplats!

Eva Gustavsson före­lä­ser om Trädgårdsväxternas histo­ria, spe­ci­ellt 1800 och 1900-talens, sön­da­gen den 12 november.

Läs mer här.

Just nu

Trädgårdsväxternas historia (12 november 2023)

Eva Gustavsson är land­skaps­ar­ki­tekt, tidi­ga­re uni­ver­si­tets­lek­tor och fors­ka­re vid SLU i Alnarp. Eva har med­ver­kat i den i år utgiv­na nya delen av Svensk träd­gårds­hi­sto­ria. Denna del avhand­lar 1800 och 1900-talen med det då ökade intres­set för träd­gårds­od­ling och där …

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.