År: 2012

Öppen trädgård 2013

I år har vi verk­li­gen lyc­kats med något vi dis­ku­te­rat länge, att alla öppna träd­går­dar skall ligga i geo­gra­fis­ka områ­den så man verk­li­gen hin­ner besö­ka allt det vack­ra utan att behö­va köra så långt emel­lan. Nu i som­mar har vi ska­pat många idéri­ka utflykts­mål, med under­ba­ra träd­går­dar, inne­hålls­ri­ka plant­sko­lor. Ta med dig kaffe- eller pick­­nick-kor­gen också, så även magen blir mätt. Annars finns säkert många trev­li­ga stäl­len längs vägen att stan­na till på och äta en bit. Trädgårdarna är inde­la­de i fem geo­gra­fis­ka områ­den, så du hin­ner åka runt och njuta av prak­ten, få idéer och sen ome­del­bart börja för­verk­li­ga dem i någon av alla de plant­sko­lor som hål­ler öppet för oss, t.ex. Borealis som annars enbart säl­jer via nätet. En liten bön bara om akt­sam­het i de öppna träd­går­dar­na, så vi får komma till­ba­ka. Härligheten star­tar den 6 juni och avslu­tas den 14 juli. Just den 16 juni avslu­tar vi med ett kvälls­ar­range­mang. Här på hem­si­dan kom­mer det för­hopp­nings­vis att så små­ning­om fin­nas bil­der från de olika träd­går­dar­na samt adres­ser med kart­länk. Locka med gran­nar och bekan­ta, de kan vara mor­gon­da­gens medlemmar. …

Höstens program 2012

Torsdag 27 sep­tem­ber Lökmöte. Håkan Straub berät­tar om lökar­na. Lökförsäljning. Onsdag 17 okto­ber »Rosor och kle­ma­tis.« Föredrag av Krister Cedergren. Tisdag 20 novem­ber »En lund i träd­går­den.« Föredrag av Inger Frändås om hur man gör en lund och vilka väx­ter man kan odla där. Alla möten bör­jar kloc­kan 19.00 och vi träf­fas i Terra Nova (f.d. Gamla aulan), Slottsvägen 5, Alnarp. Kom i god tid till möte­na, så du hin­ner välja ut en bra bok ur vårt väl­sor­te­ra­de bib­li­o­tek. Du kan se vad som finns på vinst­bor­det eller till för­sälj­ning. Eller bara ming­la en stund. Vi öpp­nar nor­malt kl. 18.15. Ta gärna med någon intres­sant växt som du kan visa upp eller fråga om. Växter till vårt vinst­bord är något vi all­tid behö­ver. Släng inte dina utgall­ra­de plan­tor utan kruka upp och ta med dem eller något annat träd­gårds­an­knu­tet till vårt växt­lot­te­ri. Välkommen att hand­la, köpa lot­ter (5 st: 10:-), träf­fa gamla och nya träd­gårds­vän­ner. Kaffekorg med gott inne­håll är bra att ha med sig. Du som är ny med­lem, ta gärna kon­takt med oss i sty­rel­sen under kvällen.