Vårkurs i floristik (maj 2013)

Inställd p.g.a. för få anmälningar. Nytt försök nästa vår.

De fles­ta av oss, och spe­ci­ellt träd­gårds­en­tu­si­as­ter­na, kan van­li­gen nam­nen på väx­ter­na man odlar. Och så klart att man är bekant med präst­kra­ge, tusen­skö­na, mask­ros och blåklocka!

Men var­för är präst­kra­ge just präst­kra­ge och ingen­ting annat? På vårens flo­ristik­kurs lär vi oss hur man går till väga, när man tar reda på en växts namn. Vilka egen­ska­per tit­tar man på? Hur exa­mi­ne­rar man i en flora? Hur är växt­sy­ste­met upp­byggt för att vi ska kunna hitta rätt?

Två träf­far bota­ni­se­rar vi i Botaniska träd­går­den, sedan pro­var vi våra kraf­ter på en lör­dags­ex­kur­sion i natu­ren nära Lund.

Inga för­kun­ska­per krävs, bara vil­jan att titta på blommor.

Plats: Lunds uni­ver­si­tets bota­nis­ka träd­gård (sam­ling vid växthuset).

Datum & tid: ons­dag 15 maj och ons­dag 22 maj kl. 18.30 samt lör­dag 25 maj exkur­sion på dagtid.

Kursledare: Marie Widén, före­stån­da­re för Botaniska trädgården

Antal del­ta­ga­re: 12 styc­ken. Om intres­set blir stort, finns even­tu­ellt möj­lig­het att dub­ble­ra kursen.

Kostnad: 500 kro­nor per deltagare.

Kurslitteratur: Krok & Almquist Svensk flora (nyare upp­la­gor, d.v.s. 2001 eller sena­re) samt en lupp.

Den som inte äger någon lupp eller flora kan köpa till för­mån­ligt pris vid kurs­start. Flora finns också till utlåning.

Anmälan görs till Gun Bengtsson, tele­fon 046–14 72 69 alt. 0730–50 00 99 eller gunbbengtsson@gmail.com senast 28 april.

Välkomna!

Gun

Benmjöl

Köp benmjöl!

Skånekretsen säl­jer ben­mjöl som är ett utmärkt långtids­verkande göd­sel­me­del, god­känt för eko­lo­gisk odling.

Vi har vägt upp ben­mjö­let i 3 kg span­nar, vil­ket är han­ter­bart för fler­ta­let med­lem­mar, inte minst för 80 eller 90 kro­nor per hink (10 kr i pant per spann).

Benmjöl är ett lång­tids­ver­kan­de orga­niskt göd­sel- och jord­för­bätt­rings­me­del. Näringen avges i takt med väx­ter­nas behov vil­ket ger jäm­na­re till­växt. Innehåller kväve, fos­for samt mikro­nä­rings­äm­nen. Kväve påver­kar väx­tens stor­lek och sti­mu­le­rar blad­till­väx­ten, medan fos­for är vik­tigt för bild­ning­en av kol­hyd­ra­ter i väx­ten. Kväve (N) = 7, fos­for ℗ = 9, kali­um (K) = 0 viktprocent.

Användning:

Underhållsgödsla med 50 g ben­mjöl per m2. Strö ut ben­mjöl över ytan och mylla ner det i jorden.

Vid göds­ling av träd och bus­kar: Tänk på att hela rot­sy­stem ska göds­las och att röt­ter­na sträc­ker sig ut till kro­nans omkrets.

Används till alla typer av väx­ter – pryd­nads­väx­ter, bus­kar, träd och köksväxter.

Godkänt för eko­lo­gisk odling.

Vikt: 3 kg. Räcker till ca 60 m2.

Köp benmjöl hos:
  • Jan-Åke Larsson, utan­för Staffanstorp, tele­fon 0706–50 12 91
    Öppet fre­da­gar kl. 13–18, mars–okt., och annars efter överenskommelse.
  • Eivor Johansson, Landskrona, tele­fon 0735–27 28 79
  • Lena Eidevall, söder om Furuboda (Yngsjö), tele­fon 0727–11 18 95
  • Kerstin Gadd, Kristianstad, tele­fon 0721–67 57 77
  • Maj-Lis Åkesson, Vellinge, tele­fon 0760–86 71 18
  • Anita Lassing, utan­för Eslöv, tele­fon 0702–89 53 80
  • Gunnilla Garmer, Torna Hällestad, tele­fon 0708–75 31 77

Du ring­er till den du vill komma och hand­la ben­mjö­let hos och gör upp om när du kan komma. Väl på plats beta­lar du (helst) med Swish, annars med jämna kon­tan­ter. 80 kro­nor per spann med 3 kg när du sam­ti­digt läm­nar en tom spann. Utan tom spann 90 kr. Återanvändning är all­tid bätt­re än återvinning!

Du kan även köpa ben­mjöl vid våra med­lemsmö­ten i Alnarp och på växtmarknaderna.

[but­ton link=”https://skanekretsen.se/torv/” size=”large” color=”green”]Köp torv[/button]