Månad: januari 2013

Vårkurs i floristik (maj 2013)

Inställd p.g.a. för få anmäl­ning­ar. Nytt för­sök nästa vår. De fles­ta av oss, och spe­ci­ellt träd­gårds­en­tu­si­as­ter­na, kan van­li­gen nam­nen på väx­ter­na man odlar. Och så klart att man är bekant med präst­kra­ge, tusen­skö­na, mask­ros och blå­kloc­ka! Men var­för är präst­kra­ge just präst­kra­ge och ingen­ting annat? På vårens flo­ristik­kurs lär vi oss hur man går till väga, när man tar reda på en växts namn. Vilka egen­ska­per tit­tar man på? Hur exa­mi­ne­rar man i en flora? Hur är växt­sy­ste­met upp­byggt för att vi ska kunna hitta rätt? Två träf­far bota­ni­se­rar vi i Botaniska träd­går­den, sedan pro­var vi våra kraf­ter på en lör­dags­ex­kur­sion i natu­ren nära Lund. Inga för­kun­ska­per krävs, bara vil­jan att titta på blom­mor. Plats: Lunds uni­ver­si­tets bota­nis­ka träd­gård (sam­ling vid växt­hu­set). Datum & tid: ons­dag 15 maj och ons­dag 22 maj kl. 18.30 samt lör­dag 25 maj exkur­sion på dag­tid. Kursledare: Marie Widén, före­stån­da­re för Botaniska träd­går­den Antal del­ta­ga­re: 12 styc­ken. Om intres­set blir stort, finns even­tu­ellt möj­lig­het att dub­ble­ra kur­sen. Kostnad: 500 kro­nor per del­ta­ga­re. Kurslitteratur: Krok & Almquist Svensk flora (nyare upp­la­gor, d.v.s. 2001 eller sena­re) samt en lupp. Den …

Köp benmjöl!

Benmjöl

Skånekretsen säl­jer ben­mjöl som är ett utmärkt långtids­verkande göd­sel­me­del, god­känt för eko­lo­gisk odling. Vi har vägt upp ben­mjö­let i 3 kg span­nar, vil­ket är han­ter­bart för fler­ta­let med­lem­mar, inte minst för 80 kro­nor per hink. Benmjöl är ett lång­tids­ver­kan­de orga­niskt göd­­sel- och jord­för­bätt­rings­me­del. Näringen avges i takt med väx­ter­nas behov vil­ket ger jäm­na­re till­växt. Innehåller kväve, fos­for samt mikro­nä­rings­äm­nen. Kväve påver­kar väx­tens stor­lek och sti­mu­le­rar blad­till­väx­ten, medan fos­for är vik­tigt för bild­ning­en av kol­hyd­ra­ter i väx­ten. Kväve (N) = 7, fos­for ℗ = 9, kali­um (K) = 0 vikt%. Användning: Underhållsgödsla med 50 g ben­mjöl per m2. Strö ut ben­mjöl över ytan och mylla ner det i jor­den. Vid göds­ling av träd och bus­kar: Tänk på att hela rot­sy­stem ska göds­las och att röt­ter­na sträc­ker sig ut till kro­nans omkrets. Används till alla typer av väx­ter – pryd­nads­väx­ter, bus­kar, träd och köks­väx­ter. Godkänt för eko­lo­gisk odling. Vikt: 3 kg. Räcker till ca 60 m².

Kiekeberg och Tyskland 16–18 augusti 2013

Lite nytt – vi har ju bru­kat åka i april till Kiekebergs växt­mark­nad, nu väl­jer vi hös­ten, ett lite annat plantsor­ti­ment såle­des. Ta nedan­stå­en­de som en apti­tre­ta­re. Mer infor­ma­tion föl­jer på Alnarp i vår och fort­satt här på web­ben. Planering för inre­se­da­gens pro­gram pågår. Vi bor 2 nät­ter i Uetersen på Parkhotel Rosarium. Dag 2 tar Kiekeberg-mark­­na­­den mer­par­ten av dagen. Hemresedagen åker vi till Horstmann som häl­sar oss varmt väl­kom­na på sön­da­gen. Så bota­ni­se­rar vi bland de små rara barr­väx­ter­na. Maken och jag var i Tyskland ett par dagar i maj 2012 och stan­na­de till hos Horstmann på vägen hem. Dessa val man ställs inför… God mat och trev­ligt säll­skap och så alla dessa väx­ter. Ni häng­er väl med?!?!?! 2010 på våren när vi senast arran­ge­ra­de en Kiekeberg-resa låg pri­set på gans­ka pre­cis 3.000 kro­nor. Jag skul­le tro vi ham­nar där någon­stans. Lotta Björnlund Läs gärna Skånekretsens rese­vill­kor innan du anmä­ler dig till resan. Det finns fort­fa­ran­de (30 juli) en möj­lig­het att följa med. Ring Lotta Björnlund på 0733–424904. Listan över utstäl­la­re på växt­mark­na­den finns nu på Kiekebergs …

Aster novae-angliae 'Andenken an Alma Pötschke'. Foto: Maj-Lis Åkesson.

Resa till Kolding 5 juni 2013

I Geografisk Have i Kolding på Jylland hålls Danmarks störs­ta plan­te­marked på Grundlovsdagen den 5 juni varje år. Förra året hade man näs­tan 150 utstäl­la­re från både Danmark och grann­län­der­na. Läs mer på http://www.geografiskhave.dk/ För förs­ta gång­en kom­mer Skånekretsen att anord­na en resa till denna växt­mark­nad! Kanske blir det en ny tra­di­tion! Trädgårdsresan kom­mer bara att inne­hål­la besö­ket på växt­mark­na­den och allt­så inga andra träd­gårds­be­sök. Geografisk Have är en fin bota­nisk träd­gård, vil­ken natur­ligt­vis inbju­der till fina pro­me­na­der. Resan beräk­nas kosta 700 kr per per­son och i pri­set ingår resa, inträ­de och lunch. Anmälan görs till Maj-Lis Åkesson helst via e‑post lisa.a@live.se eller tele­fon 040–42 28 70. Sista anmäl­nings­dag är 2013-05-20. Onsdagen den 5 juni är en helg­dag i Danmark men var­dag i Sverige. Välkommen till en spän­nan­de Danmarksresa! Observera reg­ler för avbok­ning av resor som finns här! Maj-Lis

Saffranskrokus (Crocus sativus). Foto: Maj-Lis Åkesson.

Hemlig jubileumsresa 7 september 2013

Vi kom­mer att erbju­da en spän­nan­de endags­re­sa lör­dag 7 sep­tem­ber till en des­ti­na­tion vi tänk­te skul­le vara hem­lig. Vi tror att ni tyc­ker det kunde vara kul och räk­nar med att fylla en buss med glada även­ty­ra­re. Lördag 7 sep­tem­ber kloc­kan 8 star­tar vår buss­re­sa från Alnarp till hem­lig ort. Vi är hemma igen kloc­kan 19. Däremellan ska vi till en plant­sko­la, dric­ka eget med­havt kaffe, åka buss och äta mid­dag på ett värds­hus. Där möter vår guide oss för vida­re upp­täckts­färd. Resan är inte så lång (17 mil enkel resa) och gui­den heter Kenneth Lorentzon. Det är en resa du måste följa med på! Jubileumspris 375 kronor/person Anmälan till Birgitta Pettersson, birgitta.pettersson@telia.com, senast den 26 augusti. Läs gärna Skånekretsens rese­vill­kor innan du anmä­ler dig till resan.

Tulipa humilis 'Albacaerulea Oculata'. Foto: Dan Abelin.

Årsmöte 2013 (26 februari)

I feb­ru­a­ri star­tar vi Skånekretsens 50-års­­­fi­­ran­­de med års­mö­te och sed­van­li­ga för­hand­ling­ar. Författaren, estra­dö­ren och träd­gårds­in­stal­la­tö­ren Henrik Valentin kom­mer och pra­tar »Om lus­ten att träd­går­de­ra«. Kvällen avslu­tas med bull­ka­las. Ta med dig kaffe/te, så bju­der vi på hem­bak­ta bul­lar och kakor. Tisdag 26 feb­ru­a­ri 2013, kl 19, Terra Nova, Lantbruksuniversitetet, Alnarp DAGORDNING 1. Årsmötet öpp­nas 1a. Parentation 2. Val av mötesord­fö­ran­de 3. Val av mötes­sek­re­te­ra­re 4. Val av två juste­rings­män, tilli­ka röst­räk­na­re 5. Fråga om års­mö­tet behö­ri­gen utlysts 6. Dagordningen fast­stäl­les 7. Verksamhetsberättelsen 2012, före­drag­ning och god­kän­nan­de 8. Balans- och resul­tat­räk­ning, före­drag­ning och god­kän­nan­de 9. Revisionsberättelse 10. Fråga om ansvars­fri­het för sty­rel­sen avse­en­de 2012 års för­valt­ning. 11. Val av sty­rel­se och sup­ple­an­ter: Ordinarie leda­mö­ter: Avgående efter 2 år är Lotta Björnlund, kassör/viceordförande, Gun Bengtsson, sekr, Mari Zander, leda­mot, samt Bengt Åkesson, leda­mot (avböjt omval) Suppleanter: Avgående efter 1 år Monica Bjerkéus och Thomas Bergqwist (avböjt omval). 12. Val av revi­so­rer och revi­sors­supple­ant på 1 år: Revisorer: Avgående Lars Thorstensson och Marie Larsson. Suppleant: Avgående Anette Persson. 13. Val av val­be­red­ning på 1 år: Valberedningen har under året bestått av Lena …

Under konstruktion

Skånekretsen byg­ger just nu upp en ny hem­si­da. Ha tåla­mod! I feb­ru­a­ri kom­mer arbe­tet för­hopp­nings­vis vara helt klart. Under tiden rekom­men­de­rar vi ett besök på vår blogg eller vår sida på Facebook. Om du är intres­se­rad av att bli med­lem fyl­ler du i for­mu­lä­ret här och anger att du vill vara med i Skånekretsen.

Jubileumsresa till England (maj 2013)

Skånekretsens jubi­le­ums­re­sa till Lake District 18–23 maj 2013 På denna upp­le­vel­se­ri­ka resa till norra England kom­mer vi bl.a. att besö­ka den beröm­da träd­går­den Levens Hall från 1600-talet, slott och inne­hålls­ri­ka pri­vat­träd­går­dar – men vi får också upp­le­va poe­ten Wordsworths vack­ra land­skap i Englands omskriv­na sjödi­strikt. PROGRAM Lördagen den 18 maj Efter att ha lan­dat på flyg­plat­sen i Manchester tar vår buss oss norrut direkt till vårt hotell i Bowness-on-Windermere, det tar cirka en och en halv timma. Vårt hotell lig­ger på några minu­ters gångav­stånd ner till sjön och till cent­rum av den trev­li­ga semeste­ror­ten vid sjön Windermere. Efter att ha chec­kat in ses vi sena­re för en väl­komst­drink och mid­dag till­sam­mans på hotel­let. Söndagen den 19 maj Vi bör­jar dagen med besök i plant­samlar­träd­går­den Windy Hall, Windemere, hemma hos Diane Hewitt och David Kinsman. Hon är ansva­rig för vilka träd­går­dar i Cumbrien som får vara med i »the Yellow Book« och han star­ta­de en för­e­ning för japans­ka träd­går­dar. Deras 16000 m² stora tomt består av ett myc­ket inne­hålls­rikt wood-land med en sam­ling ovan­li­ga träd och bus­kar, bl.a. av ste­war­tia, rho­do­dendron och kamelior. …

Vårens program 2013

Vårens förs­ta före­drags­hål­la­re är Henrik Valentin 26 feb­ru­a­ri. Gerben Tjeerdsma kom­mer och pra­tar och säl­jer väx­ter 20 mars. I april får vi stor­be­sök från USA. Missa inte kväl­len med Panayoti Kelaidis 25 april! Vårens växt­mark­nad är 5 maj. Tisdag 26 feb­ru­a­ri Årsmöte, där­ef­ter berät­tar Henrik Valentin »Om lus­ten att träd­går­de­ra«. Vi bju­der på bull­ka­las med hem­bakt! Obs! Ta med eget kaffe, te eller annan dryck till bul­lar­na och kakor­na! Onsdag 20 mars »Växter jag odlar på Råda säte­ri« med Gerben Tjeerdsma. Läs mer här. Torsdag 25 april Panayoti Kelaidis, Denver Botanic Gardens (USA), pra­tar om »Growing plants in Denver«. Obs! I Stora aulan. I sam­ar­be­te med Peter Korns Trädgård. Alla möten bör­jar kl. 19.00. Plats (feb & mars): Terra Nova (Gamla aulan), Slottsvägen 5, Alnarp. Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s hem­si­da. Karta på Google Maps. Söndag 5 maj Växtmarknad i Alnarp 11.00–13.00 Guidad vand­ring i Alnarpsparken. Ta med pick­nick­korg. Skylt visar var vand­ring­en star­tar. Kom i god tid till möte­na, så du hin­ner välja ut en bra bok ur vårt väl­sor­te­ra­de bib­li­o­tek. Du kan se vad som finns på vinst­bor­det eller till för­sälj­ning. Eller bara ming­la en stund. Vi öpp­nar normalt …