Månad: februari 2013

Nya hedersmedlemmar i Skånekretsen 2013

Årsmötet i feb­ru­a­ri 2013 utsåg Håkan Straub och Torbjörn Söderlund till nya heders­med­lem­mar i Skånekretsen. Styrelsens moti­ve­ring Det är vik­tigt att vi upp­märk­sam­mar excep­tio­nel­la insat­ser man gjort för­e­ning­en. Först och främst natur­ligt­vis för att visa dem vår upp­skatt­ning och tack, men också som inspi­ra­tion för oss andra. Det man får är evig ära och betalt med­lem­skap så länge man öns­kar kvar­stå i för­e­ning­en. Torbjörn och Håkan blev med­lem­mar båda för cirka 20 år sedan. Torbjörn är mång­å­rig krets­tid­nings­re­dak­tör, ja han t.o.m. star­ta­de den. Genom latin­sko­lan som pub­li­ce­ra­des i tid­ning­en, lärt många av oss ett och annat. Torbjörn med hust­ru Margareta bor utan­för Anderslöv och har en myc­ket vac­ker park­lik­nan­de träd­gård, som han ibland öpp­nat för oss med­lem­mar. Torbjörn har även varit leda­mot i krets­sty­rel­sen och tills häromå­ret varit sam­man­kal­lan­de i val­be­red­ning­en. Håkan är som ni alla vet vår lök­ex­pert par excel­lan­ce. Han har också varit riks­bib­li­o­te­ka­rie. Han har till­sam­mans med sin Karin, arbe­tat i Skånestyrelsen flera år. Han öpp­nar träd­går­den i Lund för oss med­lem­mar lite då och då, en ovär­der­lig insats för att sprida …

Skånekretsens resevillkor

Resevillkor beslu­ta­de vid års­mö­tet 26 feb­ru­a­ri 2013 Vi behö­ver ett enkelt regel­verk som trä­der in när man blir sjuk och ej kan delta i av kret­sen arran­ge­ra­de resor. Detta är Skånekretsens rese­vill­kor, som behand­lats på sty­rel­se­mö­te 18 novem­ber 2012 och beslu­tats av med­lem­mar­na i feb­ru­a­ri 2013. Regelverk för resor anord­na­de av STA Skånekretsen: Anmälan är bin­dan­de. E‑postadress och mobil­te­le­fon­num­mer (eller tele­fon­num­mer där vi kan nå dig/er) ska anges i anmä­lan. Sista anmäl­­nings- och betal­nings­dag fram­går av respek­ti­ve rese­be­skriv­ning. Kan du p.g.a. sjuk­dom (egen eller nära anhö­rigs) inte följa med gäl­ler föl­jan­de: finns reser­ver på ev vän­te­lis­ta åter­be­ta­las din inbe­tal­ning finns ingen vän­te­lis­ta kan du själv skaf­fa ersät­ta­re* vid så sen avbok­ning att vi inte kan hitta ersät­ta­re, åter­be­ta­las 50% fram till 24 tim före avre­sa vid avbok­ning inom 24 tim före avre­sa sker ingen åter­be­tal­ning. Vid avbok­ning ska du hålla reda på vem som är rese­an­sva­rig, det kan vari­e­ra från tid till annan inom sty­rel­sen, eller ev. annan ansva­rig per­son. Det är natur­ligt­vis att före­dra, ju sena­re ev. avbok­nings skall ske, att du för­sö­ker få kon­takt per telefon. …