Månad: mars 2013

Sedum och Saxifraga hos Bengt Hansson i Helsingborg. Foto: Dan Abelin.

Growing plants in Denver (25 april 2013)

I april avslu­tar vi vårens före­drag med en rik­tig »gar­de­ner«. Torsdagen 25 april är vår före­drags­hål­la­re Panayoti Kelaidis, »seni­or cura­tor« och »director« vid Denver Botanic Gardens, Colorado, USA. Jaha, och vem är det und­rar du. Vi fick tip­set av Peter Korn som har bju­dit in honom till sin nörd­lör­dag i april 2013. Hos oss ska han prata om »Growing plants in Denver«. Redan nu har vi hört att intres­set för Mr. Kelaidis är stort. Till bib­li­o­te­ket har vi har köpt in boken Flourish: A Visionary Garden in the American West som han sam­man­ställt med anled­ning av Denvers bota­nis­ka träd­gårds 50-års­ju­bi­le­um. Till hem­si­dan har kret­sens sty­rel­se­le­da­mot Monica Bjerkeus över­satt en inter­vju med Panayoti Kelaidis (inter­vjun är pub­li­ce­rad med benä­get till­stånd av The Denver Post). OBS! Denna kväll byter vi ut den van­li­ga möteslo­ka­len mot stora aulan. Kvällen sker i sam­ar­be­te med Peter Korn. Avgift: med­lem­mar i Skånekretsen gra­tis, övri­ga 50 kro­nor. Torsdag 25 april 2013, kl 19, stora aulan, Lantbruksuniversitetet, Alnarp Evenemanget på Facebook

Torbjörn Söderlunds grind. Foto: Torbjörn Söderlund.

Latinet och växterna – baksidestext

Trädgårdsamatörer emel­lan talas ofta om hur job­bigt det är att hålla reda på alla växt­namn. De svens­ka såväl som de utländs­ka, och spe­ci­ellt de veten­skap­li­ga. Än hör man ett fient­ligt avstånds­ta­gan­de, än ett irri­te­rat mum­lan­de om onö­digt krång­el­språk. Inte många är vil­li­ga att hylla det veten­skap­li­ga språk­bru­ket som ett medel att få ord­ning, över­sikt och sam­man­hang i det väl­di­ga hav av intres­san­ta livs­for­mer som växtri­ket utgör. Även i den sena­re grup­pen finns dock nog de som tyc­ker att vissa namn är svåra att komma ihåg eller är osäk­ra på uttal och beto­ning. Den här lilla skrif­ten är tänkt att på ett lätt­samt sätt moti­ve­ra växt­la­ti­nets berät­ti­gan­de. Den pre­sen­te­rar också ett antal språkreg­ler som kan sking­ra even­tu­el­la osä­ker­hets­käns­lor. Torbjörn Söderlund har sedan 1967 varit med­lem i Skånekretsen. Främmande språk är en annan hobby som han ägnat sig åt. Torbjörn var under ett antal år redak­tör för kret­sens med­lems­blad och skrev då en arti­kel­se­rie om växt­la­tin. Dessa artik­lar har sam­man­ställts och kom­plet­te­rats i detta häfte som ges ut i sam­band med Skånekretsens 50-årju­­bi­­le­um 2013.

Bletilla striata. Foto: Torbjörn Söderlund.

Latinet och växterna

Torbjörn Söderlunds popu­lä­ra häfte Latinet och väx­ter­na kan bestäl­las här. När Torbjörn Söderlund var redak­tör för kret­sens med­lems­blad bör­ja­de han skri­va artik­lar som kal­la­des Latinskolan. Detta fort­sat­te under flera år (2004–2011) och även sedan Torbjörn hade avgått som redak­tör. Latinskolan var en myc­ket upp­skat­tad arti­kel­se­rie. Inför Skånekretsens 50-års­­ju­­bi­­le­um hade sty­rel­sen en idé om att dessa artik­lar kunde sam­man­stäl­las till ett häfte och ges som en gåva till med­lem­mar­na under jubi­le­um­så­ret 2013. Torbjörn Söderlund till­frå­ga­des om han kunde tänka sig att sam­man­stäl­la sina latinar­tik­lar till ett häfte. Torbjörn sam­tyck­te till detta och under hös­ten 2012 om­arbetades artik­lar­na till en liten skrift. Som en bila­ga till vårens med­lems­blad år 2013 hade vi så den stora gläd­jen att pre­sen­te­ra Torbjörn Söderlunds latinar­tik­lar i ett häfte på 52 sidor som omgjort och för­bätt­rat gavs nam­net Latinet och väx­ter­na. Denna fan­tas­tis­ka jubi­le­ums­gå­va till alla med­lem­mar i Skånekretsen kom­mer att vara till stor nytta och nöje. Det är det dess­utom trev­ligt att nu kunna erbju­da häf­tet till andra träd­gård­s­ama­tö­rer till en mind­re kost­nad. Priset är 96 kro­nor per häfte inklu­si­ve porto (inom Sverige – vid beställ­ning­ar till utlan­det till­kom­mer porto). Beställ …

Lövgroda hos Laila Dahlgren. Foto: Mari Zander.

Öppen trädgård på Österlen 14 juli 2013

Söndagen 14 juli 2013 är det den sista dagen med Skånekretsens öppna träd­går­dar. Trädgårdarna har öppet mel­lan kloc­kan 10–16. Läs mer om de med­ver­kan­de träd­går­dar­na nedan. Else-Gerd Björk Radhusträdgård på 450 m², där man vid entrén möts av ett fler­tal tråg med alpi­na väx­ter. Trädgården i övrigt består av ett blan­dat perenn­sor­ti­ment upp­byggt i olika mil­jö­er med mysi­ga sitt­plat­ser. Tomten i söder­läge, har även ett fler­tal mind­re träd som t.ex. Liriodendron tuli­pi­fe­ra ’Aureomarginatum’, Fagus syl­va­ti­ca ’Dawyck Gold’, Malus ’Adirondack’ m.fl. Och inte att för­glöm­ma min lilla ”baby­hör­na”. Else-Gerd Björk, Stallgatan 15, Tomelilla Vägbeskrivning: Från väg 11, sväng mot Bollerup (Rosendalsvägen). Kör över järn­vä­gen och strax efter vrid till höger in på Kyrkogatan och direkt till väns­ter in på Stallgatan. Parkeringsplats finns intill vänd­plat­sen. Följ sedan gångsti­gen mot höger vid en stor sten till hus nr 15 på höger sida. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps. Elsie & Yngve Bernhardsson Fritidhusträdgård. Det påstås att en bra träd­gård tål att visas när som helst. Så bra är inte vår träd­gård. Den är bäst under juni–juli. Här finns inga utsökt kom­po­ne­ra­de rabat­ter (krä­ver mycket …

Öppen trädgård i nordvästra Skåne 7 juli 2013

Söndagen 7 juli 2013 är det den fjär­de dagen med Skånekretsens öppna träd­går­dar. Inom kort kom­mer man att kunna läsa mer om de med­ver­kan­de träd­går­dar­na nedan. Änglandsgården, Thelma Jacobson Min man och jag flyt­ta­de till Bjärehalvön för drygt tjugo år sedan, men går­den är från mit­ten av 1800-talet. Vi hade en del mark som måste betas, så vi skaf­fa­de får. Det dröj­de inte länge innan en träd­gård i lant­lig stil bör­ja­de ta form. Det har grävts och plan­te­rats sedan dess och nu är rabat­ter­na fyll­da med väx­ter som ger gläd­je från tidig vår till sen höst. Jag hade möj­lig­het att vand­ra i träd­går­dar i England, när jag häl­sa­de på mina för­äld­rar, och fick då myc­ket inspi­ra­tion. Det är svårt att beräk­na hur stor hela träd­går­den är, men den cen­tra­la delen är cirka 500 m². Sedan spri­der den sig på alla möj­li­ga håll vars areal inte är lätt att upp­skat­ta. Det finns breda rabat­ter och per­go­lor så att träd­går­den kan blom­ma även på höj­den. Ni är så väl­kom­na! Thelma Jacobson, Sönnertorpsvägen 41, Båstad Karta och väg­be­skriv­ning på Google …

Hos Jan-Åke och Marie Larsson i Kvarntorp. Privat foto.

Öppen trädgård i Malmö–Lund 16 juni 2013

Söndagen 16 juni 2013 är det den tred­je dagen med Skånekretsens öppna träd­går­dar. Dagen avslu­tas med ett kvälls­ar­range­mang (anmä­lan krävs). Trädgårdarna har öppet mel­lan kloc­kan 10–15. Läs mer om de med­ver­kan­de träd­går­dar­na nedan. Håkan Straub & Karin Gunnefur Villatomt på 750 m². Hörntomten har många rum, två växt­hus, damm med fis­kar, myc­ket träd och form­klippt. Perennrabatter i olika färgska­lor. Ingen gräs­mat­ta. Håkan Straub & Karin Gunnefur, Korsåkersvägen 25, Vallkärra Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps. Gullan Andersson Stopet 2 i Lund är en rad­hus­fas­tig­het från 1919 med en lång­smal träd­gård på 400 m². Sedan 1995 leker, nju­ter och fan­ti­se­rar jag här. På våren blom­mar sko­gar av tul­pa­ner och andra lök­väx­ter, rabat­ter­na växer kon­ti­nu­er­ligt och är fyll­da av prun­kan­de peren­ner på som­ma­ren. Träd med sär­skil­da karak­tär­se­gen­ska­per är favo­ri­ter och ska­par fan­tas­tis­ka fär­ger på hös­ten. Växtmaterial, ste­nar och roli­ga fynd åter­an­vänds fli­tigt i ska­pan­det av små mil­jö­er och stil­le­ben att vila ögo­nen på. Gullan Andersson, Hantverksgatan 24, Lund Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps. Eric & Inger Andersson En träd­gård med många vin­ter­grö­na form­klipp­ta väx­ter och rabat­ter med olika peren­ner som öar i gräs­mat­tan. Genom …

Hos Birgitta och Eric Andersson. Privat foto.

Öppen trädgård i nordöstra Skåne 9 juni 2013

Söndagen 9 juni 2013 är det den andra dagen med Skånekretsens öppna träd­går­dar. Alla träd­går­dar hål­ler öppet mel­lan kloc­kan 10–16. Läs mer om de med­ver­kan­de träd­går­dar­na nedan. OBS! Kjell-Arne Olssons träd­gård (Vanneberga, Vinslöv) utgår tyvärr p.g.a. häl­so­skäl. Viveca & Inge Knutsson Innehållsrik vil­la­träd­gård på starkt kupe­rad tomt. Många lök­väx­ter, alpiner/stenpartiväxter och peren­ner, träd och bus­kar, sär­skilt städ­segrö­na. Stora sam­ling­ar av släk­ten som Buxus, Ilex, Kalmia, Pieris, Erica samt dvärgrho­do­dendron. Tillsammans med ett par hund­ra dvärg­barr­väx­ter gör detta träd­går­den sevärd året runt. Viveca & Inge Knutsson, Fläderstigen 25, Knislinge Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps. Rickard & Inger Knutsson Trädgården är upp­byggd av en vin­ter­grön stom­me med upp­höj­da bäd­dar och i vissa styc­ken lite japansk inspi­re­rad. Några lite ovan­li­ga träd och bus­kar. Strukturen är lugn, har­mo­nisk och lite strikt. Som kom­ple­ment till det gröna finns svar­ta plank, pavil­jong och fon­tän. Trädgårdens stor­lek är cirka 1200 m². Rickard & Inger Knutsson, Tallvägen 15, Åhus Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps. Eric & Birgitta Andersson Kulturminnesmärkt hus med sju gröns­kan­de träd­gårds­rum for­ma­de av sten­par­ti­er och vat­ten. Vårt motto är att njuta av en …

Hos Inga Brolin. Foto: Mari Zander.

Öppen trädgård i Mellanskåne 6 juni 2013

Torsdagen 6 juni 2013 är det Trädgårdsamatörernas dag och den förs­ta dagen med Skånekretsens öppna träd­går­dar. Alla träd­går­dar hål­ler öppet mel­lan kloc­kan 10–16. Läs mer om de med­ver­kan­de träd­går­dar­na nedan. Inga Brolin Trädgård på Linderödsåsen vid en gam­mal bond­gård i skogs­kan­ten. Bland annat med rho­do­dendron, pio­ner, kle­ma­tis, iris, lil­jor och hostor. Dessutom kobra­kallor, dag­lil­jor, jul­ro­sor och skugg­väx­ter. Inga Brolin, Råsets Boställe 6115, Hörby Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps. Ewa Mellerström & Lars Malmgren Trädgården är en vil­la­träd­gård i Hörby på cirka 1100 m² som är upp­byggd med träd­gårds­gång­ar och plan­te­ring­ar vil­ket ger käns­lan av olika rum. Surjordsväxter – t.ex. rho­do­dendron, Pieris och Kalmia – har en bety­del­se­full roll i träd­går­den. En damm har en cen­tral pla­ce­ring och den har flera vack­ra bus­kar och träd såsom Halesia, Acer, Magnolia, Catalpa, Cornus kousa, Cornus flo­ri­da m.m. I träd­går­den ryms även rosor, cle­ma­tis och en del peren­ner. Innerträdgården är till viss del inspi­re­rad av var­ma­re bredd­gra­der och där ryms även mind­re här­di­ga väx­ter såsom oliv och citrus. Ewa Mellerström & Lars Malmgren, Skolgatan 10, Hörby Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps. Anita Lassing Det …

Spindellilja (Hymenocallis x festalis 'Zwanenburg'). Foto: Dan Abelin.

Växter jag odlar på Råda säteri (20 mars 2013)

Onsdagen 20 mars åker den neder­länds­ke träd­gårds­mäs­ta­ren Gerben Tjeerdsma ner från Mölnlycke till oss i Alnarp och berät­tar mer om de väx­ter som han odlar på Råda säte­ri. Så här står det om hans sam­ar­be­te med säte­ri­et på dess hem­si­da: Gerben star­ta­de sin plant­sko­la 2005 och flyt­ta­de verk­sam­he­ten till Råda Säteri våren 2010. Samtidigt hjäl­per han till med att för­vand­la Säteriets träd­gård till en park värd ett besök. Gerben har tidi­ga­re arbe­tat många år i Göteborgs bota­nis­ka träd­gård. Sedan juni 2008 arbe­tar han som träd­gårds­mäs­ta­re på Universeum i Göteborg. Läs mer om Gerben Tjeerdsma och på hans hem­si­da Gerbianska.com. Vi hop­pas så klart att han har med sig några av alla de fina lökar som han har till för­sälj­ning i sin web­bu­tik. Onsdag 20 mars 2013, kl 19, Terra Nova, Lantbruksuniversitetet, Alnarp Evenemanget på Facebook