Månad: maj 2013

Syren. Foto: Dan Abelin.

Inbjudan till trädgårdsfest 16 juni 2013

Söndagen den 16 juni 2013 från kl.15.00 vill vi inbju­da alla våra med­lem­mar med part­ner till en träd­gårds­fest på Kvarntorps Gård hos Marie & Jan-Åke Larsson för att fira Skånekretsens 50 år. I deras stora träd­gård finns det myc­ket spän­nan­de att titta på, med många gång­stråk och par­ti­er att utfors­ka. Det fina väd­ret är beställt, men vid regn finns tält. Vi kom­mer att ser­ve­ra en lät­ta­re mål­tid med vatten/öl till själv­kost­nads­pris, siså­där en hund­ring per per­son för att det skall blir något rik­tigt bra! Under kväl­len kom­mer vi att få besök av och under­hål­las av en hem­lig gäst – ni får inte missa det bara! Varmt väl­kom­na! Bindande anmä­lan senast den 7 juni omgå­en­de, till Lotta Björnlund på e‑post lotbjo007@gmail.com eller ring 073–342 49 04. Det är väl­digt vik­tigt att du då med­de­lar om du eller med­föl­jan­de per­son är vege­ta­ri­an eller har någon form av matal­ler­gi. För att göra det hela lite enkla­re får du då också gärna »önska« ett bra alter­na­tiv. Annars skri­ver du bara »Anmäler mig till jubi­le­ums­kväl­len 16 juni, jag heter XX och vi …

Utställningsträdgården I huvet på en amatör fyra dagar innan öppnandet. Foto: Lotta Björnlund.

I huvet på en amatör (Malmö Garden Show 31 maj–2 juni)

Vi vill illu­stre­ra det ibland något röri­ga men ack så trev­li­ga till­stån­det i varje träd­gård­s­ama­törs ”verk­stad”. Här kom­po­ste­ras, blan­das jord för olika pro­jekt, stick­lings­för­ö­kas och så sår vi – pre­cis allt och lite till. Ständigt nya pro­jekt på gång, här ska det så små­ning­om bli en ny perenn­ra­batt. Skånekretsen – med vice­ord­fö­ran­de Lotta Björnlund i spet­sen – byg­ger en utställ­nings­träd­gård till Malmö Garden Show. Välkommen att besö­ka vår träd­gård mel­lan fre­da­gen den 31 maj och sön­da­gen den 2 juni! Evenemanget på Facebook.   Stort tack till våra spon­so­rer av väx­ter och mate­ri­al till utställningsträdgården!

Gratulationer från Sydsvenska Rhododendronsällskapet

Gratulationer från Sydsvenska Rhododendronsällskapet

På mötet i april gra­tu­le­ra­des Skånekretsen av Sydsvenska Rhododendronsällskapet. Kretsens med­lem­mar blev sam­ti­digt inbjud­na till ett före­drag med världs­auk­to­ri­te­ten Kenneth Cox 22 maj 2013. Vi tac­kar för gra­tu­la­tio­nen och inbju­dan genom att bjuda på två färs­ka rho­do­dendron­län­kar: Gardens: the rho­dos return Gardens: rho­do­dendrons – in pictures