Studiecirklar hösten 2013

Akantustistel (Carlina acanthifolia). Foto: Dan Abelin.

Vill du prata trädgård under lediga former?

Skånekretsen inle­der i höst ett sam­ar­be­te med Studiefrämjandet och star­tar stu­die­cirk­lar på fyra plat­ser runt om i Skåne. Första ter­mi­nen tän­ker vi star­ta cirk­lar i Höör, Åstorp, Ystad och Simrishamn.

Tanken är att med­lem­mar ska träf­fas, prata träd­gård, utby­ta erfa­ren­he­ter, ge och få tips och råd, visa bil­der med mera inom grup­pen under ledi­ga for­mer. Kanske vill man dis­ku­te­ra en spe­ci­ell bok, en spe­ci­ell växt­grupp eller utby­ta erfa­ren­he­ter om träd­gårds­de­sign eller ‑pla­ne­ring. Det kom­mer inte att fin­nas någon leda­re som står för inne­håll och pro­gram för cirk­lar­na, del­ta­gar­na själ­va bestäm­mer inne­hål­let från gång till gång men det ska vara inom ämnet träd­gård. Det måste dock fin­nas en ansva­rig per­son som pric­kar av del­ta­gar­na mot del­ta­gar­lis­tor och låser och låser upp loka­len som används.

Upplägg hösten 2013–våren 2014

För att und­vi­ka kroc­kar med före­drag på Alnarp läggs cir­kel­träf­far­na till varan­nan måndag.

Start 23 sep­tem­ber med upp­taktsmö­te på respek­ti­ve ort, sedan träf­fas del­ta­gar­na varan­nan mån­dag fram till 18 novem­ber. Därefter blir det julup­pe­håll. Cirklarna star­tar upp igen efter julup­pe­hål­let 20 janu­a­ri och hål­ler på fram till 12 maj. Därefter hålls avslut­ning på respek­ti­ve ort, runt den 20–23 maj i någon av cirkel­del­ta­gar­nas träd­gård då man avnju­ter en träd­gårds­vand­ring, har gemen­sam fika, kanske byter väx­ter eller bara umgås. På varje ort har Studiefrämjandet hjälp till med lokal där del­ta­gar­na kan träf­fas. Vill man hell­re träf­fas hemma hos varand­ra går det också bra men då måste vi veta detta så att loka­len avbokas.

Plats: Höör (Ringsjöskolan), Åstorp, Simrishamn (Garvaregatan 1) och Ystad (Lilla Västergatan 30).
Dag: Varannan måndag
Tid: 19.00–21.00
Datum: 23 september–18 novem­ber 2013 samt 20 januari–12 maj 2014.

Intresseanmälan till stu­die­cirk­lar­na görs till e‑post studiecirkel@skanekretsen.se

Vi vill gärna ha in anmä­lan före 31 augusti. När du anmä­ler dig, skriv namn, adress, tele­fon­num­mer och e‑postadress samt vil­ken cir­kel du är intres­se­rad av, det vill säga vil­ken ort.

Monica Bjerkeus

Studiefrämjandet

Höstens program 2013

Epimedium x rubrum (röd sockblomma). Foto: Dan Abelin.

Hösten förs­ta före­drags­hål­la­re är Mona Wembling 24 sep­tem­ber. Karin Berglund kom­mer sedan och pra­tar 17 okto­ber. I novem­ber får vi åter chan­sen att lyss­na på Gunnel Carlson. Höstens växt­mark­nad är 1 sep­tem­ber. Observera att det står fel vec­ko­da­gar men rätt datum i medlemsbladet!

Tisdag 24 september
Lökmöte. Extra många lökar är beställ­da – se årets löklis­ta här. Mona Wembling kom­mer och berät­tar om »Samplanteringar – från bit­ti­da till sent«.

Torsdag 17 oktober
Journalisten, för­fat­ta­ren och foto­gra­fen Karin Berglund kom­mer och talar om »Rapport från en träd­gård«.

Onsdag 20 november
»Min gröna pas­sion« – Gunnel Carlson. »Hon är den svens­ka träd­går­dens främs­ta före­språ­ka­re.« (Kungl. Patriotiska Sällskapet)

Alla möten bör­jar kl. 19.00.

Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Slottsvägen 5, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s hemsida.
Karta på Google Maps.

Söndag 1 september
Växtmarknad i Alnarp 11.00–13.00

Kom i god tid till möte­na, så du hin­ner välja ut en bra bok ur vårt väl­sor­te­ra­de bib­li­o­tek. Du kan se vad som finns på vinst­bor­det eller till för­sälj­ning. Eller bara ming­la en stund. Vi öpp­nar nor­malt kl. 18.15. Ta gärna med någon intres­sant växt som du kan visa upp eller fråga om.

Växter till vårt vinst­bord är något vi all­tid behö­ver. Släng inte dina utgall­ra­de plan­tor utan kruka upp och ta med dem eller något annat träd­gårds­an­knu­tet till vårt växt­lot­te­ri. Välkommen att hand­la, köpa lot­ter (5 st: 10:-), träf­fa gamla och nya träd­gårds­vän­ner. Kaffekorg med gott inne­håll är bra att ha med sig.

Du som är ny med­lem, ta gärna kon­takt med oss i sty­rel­sen under kvällen.

Växtmarknad maj 2013. Foto: Dan Abelin.
Växtmarknad maj 2013. Foto: Dan Abelin.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.