Månad: augusti 2014

Lottas oenothera. Foto: Lotta Björnlund.

Glöm inte samla fröer!

Så här mitt i hög­som­ma­ren kan det vara dags och fun­de­ra på att samla lite fröer att sända in till STA:s frö­för­med­ling. Kan jag kan alla. Åtta sor­ter fick jag ihop förra året, lite rens och sen ner i ett kaffe­fil­ter, vik ihop, följ de enkla instruk­tio­ner­na du hit­tar i TrädgårdsAmatören eller på frö­för­med­ling­ens hem­si­da. Som dona­tor till­de­las du frön i förs­ta omgång­en, och jag fick alla fröer jag öns­kat. Flera av våra stor­do­na­to­rer, som skic­kar in över 50 sor­ter varje år, bör­jar bli lite till åren, när de inte kan eller orkar samla frö läng­re – så det gäl­ler att många nya tar upp den här gamla ama­törtra­di­tio­nen. Jag stop­pa­de just frön av Lupinus arcticus i en fil­ter­på­se. Den trev­li­ga lång­blom­man­de oenot­he­ran på bil­den (Oenothera stric­ta ’Sulphurea’?) hop­pas jag också ska hamna i en påse, så se dig omkring, du har säkert myc­ket trev­li­ga sor­ter att dela med dig av. Till våren pla­ne­ras en prak­tisk frö­kurs med Peter Korn, rekom­men­de­ras! Lotta Björnlund

Sökes: Ideella frökrafter

Vill du delta i dis­tri­bu­tio­nen av fröer från Trädgårdsamatörernas frö­för­med­ling? Till en lokal på Köpenhamnsvägen i Malmö skic­kas i decem­ber alla fröpå­sar, de kom­mer från andra arbets­grup­per inom frö­för­med­ling­en som är sprid­da över lan­det och olika kret­sar. Påsarna ska då ploc­kas in i num­mer­ord­ning i spe­ci­al­till­ver­ka­de hyl­lor. Så fort dator­kör­ning och till­del­ning har skett, kom­mer plock­lis­tor­na och dis­tri­bu­tions­grup­pen kan ploc­ka ihop och skic­ka ut till ivrigt vän­tan­de ama­tö­rer. Merparten av frö­er­na skic­kas ut unge­fär 10–20 janu­a­ri, en mind­re mängd 20–25 janu­a­ri och sprid­da efter­be­ställ­ning­ar 5 februari–1 mars. 90 % av arbe­tet sker i janu­a­ri. Läs mer här. Fröförmedlingen är en av för­e­ning­ens kärn­verk­sam­he­ter. Blir det en lagom grupp fri­vil­li­ga som gärna vill delta, så kan vi dela upp det på ett par insat­ser per per­son giss­nings­vis, fika bju­der vi på samt körer­sätt­ning. Arbetspassen kan för­läg­gas val­fritt på dag- eller kvälls­tid. Vi kal­lar till infor­ma­tions­mö­te i höst. Vill du göra en vik­tig insats för för­e­ning­en? Tveka inte att höra av dig! Det finns väl en viss risk att det är roligt också! Anmäl dig eller ställ frå­gor till …

Trädgårdar efterlyses

Vi behö­ver för­slag på öppna träd­går­dar till nästa år. Känner du att du vill visa upp din träd­gård eller kän­ner du någon som har en träd­gård som är värd ett besök, så tveka inte att höra av dig till Jan-Åke. Det är all­tid lät­ta­re att få tips från er med­lem­mar, än att vi ska för­sö­ka ringa runt och ta kon­takt med er. Så ta och ring, mejla, sms:a nu på en gång, så vi kan ses i er träd­gård nästa sommar!

Växtmarknad maj 2014. Foto: Dan Abelin.

Ny växtmarknadsplats

Tyvärr kan vi inte vara kvar på vår van­li­ga plats när vi har växt­mark­na­der. De som hyr loka­ler­na där och plat­tan vill ha fri till­gång till dessa. Vi hål­ler på och letar efter en ny plats att kunna vara på. Växtmarknaden blir ju stör­re och stör­re. Mer infor­ma­tion kom­mer vi att ge på nästa växt­mark­nad sön­dag 7 sep­tem­ber och här på vår hem­si­da. 7 sep­tem­ber 2014 i Alnarp Höstens växt­mark­nad kom­mer åtminsto­ne ändå att vara i Alnarp men på annan plats. Vi flyt­tar till par­ke­ring 6. Den lig­ger cirka 200 meter från där vi bru­kar vara. Områdeskarta (pdf) hit­tar man här. Till säl­jar­na Det kom­mer att bli trångt i höst så par­ke­ra nära varand­ra. Vi stäng­er av par­ke­ring­en och öpp­nar den igen kloc­kan 8 då vi hjäl­per till så att alla får plats. Var snäll och respek­te­ra detta, för allas trivsel.

Tulipa ’Honky Tonk’

Tulipa ’Honky Tonk’ – milt gul, 10–20 cm, blom­mar i april, 5 st./15:- Slut hos leve­ran­tö­ren förra året. I år hop­pas vi att den finns med … Läs mer och se bil­der: Avon Bulbs Garden Centre Group Tillbaka till löklistan

Tulipa ’Menton’

Tulipa ’Menton’ – kina­ro­sa med oran­ge streck, cirka 65 cm, 5 st./15:- Favorit i repris från förra årets löklis­ta! Så här skri­ver Susanna Rosén om ’Menton’ i Stora tul­pan­bo­ken: Kalkbladen är rosa och har en svag ton av oran­ge längst ut mot kan­ten. Höjden är cirka 65 cm. Läs mer och se bil­der: Crocus Tulpanen.se Tillbaka till löklistan